Anna Kowalska SP w Koszalinie Prezentacja dorobku zawodowego

  • Slides: 11
Download presentation
Anna Kowalska, SP w Koszalinie Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Anna Kowalska, SP w Koszalinie Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn. zmianami Dz. U. z 2018 r poz. 1574

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi: • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rozporządzenia: • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; Poznanie wewnętrznych regulaminów i procedur: • Statut • WZO, przedmiotowe zasady oceniania • Program wychowawczo – profilaktyczny • Regulamin pracy, wynagradzania • Procedury udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej • Regulamin pracowni …

§ 6 ust. 2 pkt 2 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą

§ 6 ust. 2 pkt 2 2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej; • Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna/ dyrektora/ innych nauczycieli/ rodziców 20. 09 – w obecności opiekuna Temat zajęć ……. Cele …………. Kryteria oceny ……. . Zastosowane metody pracy ………… • Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obecności opiekuna stażu Np. . …………….

§ 6 ust. 2 pkt 3 3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;

§ 6 ust. 2 pkt 3 3) umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania; • Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami • Prowadziłam diagnozę potrzeb i możliwości uczniów • Przygotowałam testy diagnozujące, karty obserwacji • Prowadziłam rozmowy z uczniem i rodzicami • Indywidualizowałam i dostosowywałam wymagania do potrzeb i możliwości uczniów

§ 6 ust. 2 pkt 4 4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu

§ 6 ust. 2 pkt 4 4) umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki; • Brałam udział w pracach zespołu wychowawczego, ds. IPET i WOPFU, ds. planu pracy, ewaluacji, … • Pełniłam rolę wychowawcy, organizowałam imprezy, konkursy, … • Współpracowałam z pedagogiem, psychologiem, rodzicami • Realizowałam projekt WODA WOKÓŁ NAS

§ 6 ust. 2 pkt 5 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności

§ 6 ust. 2 pkt 5 5) umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego; • ukończyła formy doskonalenia zawodowego: • Stacjonarne: …. . • e – learningowe: …. . • Webinaria: …. • Wideokonferencje…. . • korzystałam z nastepujących książek: … • Wykorzystałam zdobyte umiejętności w praktyce ……. .

§ 6 ust. 2 pkt 6 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie

§ 6 ust. 2 pkt 6 6) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych; • wykorzystanie tablicy multimedialnej • Korzystanie z e – podręcznika, aplikacji, internetu, filmów edukacyjnych, np. …… • Korzystanie z aplikacji i programów do wspomagania nauki, np. …. • Tworzenie strony internetowej szkoły

§ 6 ust. 2 pkt 7 7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; •

§ 6 ust. 2 pkt 7 7) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć; • W okresie stażu obserwowane i omawiane były zajęcia…… • wykorzystałam sugestie opiekuna w prowadzeniu zajęć …. . • Prowadziłam ewaluację własnych zajęć (obserwacja uczniów, kwestionariusz) i omówiłam ja z opiekunem

§ 6 ust. 2 pkt 8 8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz

§ 6 ust. 2 pkt 8 8) znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym. • Zorganizowałam imprezy środowiskowe, w których uczestniczyli uczniowie: ……. • Przygotowałam imprezy we współpracy z innymi nauczycielami ……. • Dostrzegłam i rozwiazywałam problemy uczniów dostrzeżone w czasie bieżącej pracy: , np. …. • Przeprowadziłam diagnozę środowiskową uczniów z mojej klasy

 • Dziękuję za uwagę

• Dziękuję za uwagę