WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI I PUNKTW PRZEDSZKOLNYCH

  • Slides: 24
Download presentation
WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH bryg. mgr inż. Wiktor Mrozik

Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia

Zakładanie Przedszkola Założenie przedszkola w obiekcie, który nie został wybudowany jako przedszkole wymaga przejścia procedury zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w myśl art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. : Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. ).

Wymagania dla Przedszkola Przy zmianie sposobu użytkowania budynek musi spełniać wszystkie wymagania jakie stawiane

Wymagania dla Przedszkola Przy zmianie sposobu użytkowania budynek musi spełniać wszystkie wymagania jakie stawiane są dla przedszkoli w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. )

Wymagania dla Przedszkola Zgodnie z § 209 ust. 2 warunków technicznych obiekty takie jak

Wymagania dla Przedszkola Zgodnie z § 209 ust. 2 warunków technicznych obiekty takie jak przedszkola klasyfikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Pod względem warunków ochrony przeciwpożarowej ważna jest również wysokość obiektu. Budynki dzielą się na: niskie (N), średniowysokie (SW), wysokie (W) i wysokościowe (WW).

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ø na drogach ewakuacyjnych należy

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ø na drogach ewakuacyjnych należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Øklatki schodowe muszą być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ø hydranty wewnętrzne 25 w

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ø hydranty wewnętrzne 25 w strefach pożarowych powyżej 200 m 2 Øjest zabronione stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Øw pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Øw pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia Øw pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 30 dzieci muszą być co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5 metrów

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Øzabronione jest stosowanie w przedszkolach

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Øzabronione jest stosowanie w przedszkolach wykładzin podłogowych łatwo zapalnych Ømaksymalna wysokość stopni wynosi 15 cm, minimalna szerokość użytkowa biegu klatki schodowej wynosi 1, 2 metra Øna drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ømaksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ømaksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosi 10 metrów Ømaksymalna długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch dojściach wynosi 40 metrów

Wymagania dla Przedszkola Dojście ewakuacyjne

Wymagania dla Przedszkola Dojście ewakuacyjne

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ødroga pożarowa do obiektu Øwyższa

Wymagania dla Przedszkola Ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli: Ødroga pożarowa do obiektu Øwyższa klasa odporności pożarowej niż dla „zwykłego” budynku użyteczności publicznej Øwymagana jest instalacja odgromowa w przypadku budynku przedszkola

Wymagania dla Przedszkola W przypadku braku możliwości spełnienia warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wymagania dla Przedszkola W przypadku braku możliwości spełnienia warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sposób wynikający z przepisów ustala się możliwość wykonania rozwiązań techniczno – budowlanych i zabezpieczeń przeciwpożarowych rekompensujących występujące nieprawidłowości. Rozwiązania zastępcze proponuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w porozumieniu z rzeczoznawcą budowlanym. Po wykonaniu ekspertyzy musi ona być uzgodniona w formie postanowienia z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim.

Zakładanie Punktu Przedszkolnego Utworzenie punktu przedszkolnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31

Zakładanie Punktu Przedszkolnego Utworzenie punktu przedszkolnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z dnia 1 września 2010 r. ) Jednym z wymagań jest uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przedszkola) lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania: Ø będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci Øznajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania: Ø posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego Jeśli punkt przedszkolny utworzony jest w innym budynku niż przedszkole (ZL II) to musi spełniać następujące wymagania: Ø został wyposażony w: ü co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, ü gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli należy przedstawić również: Ø protokoły badań instalacji

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli należy przedstawić również: Ø protokoły badań instalacji znajdujących się w obiekcie (np. kominowe, elektryczne, etc. ) dokonywane zgodnie z czasookresem określonym w Prawie Budowlanym Ø protokoły badań i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie (jeśli urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w obiekcie) Ø dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli w lokalu musi się znajdować: Ø prawidłowe

Wymagania dla Punktu Przedszkolnego W czasie kontroli w lokalu musi się znajdować: Ø prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne oraz oznakowanie gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, głównego kurka gazu, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, etc. Øinstrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych Øatest potwierdzający, iż w lokalu zamontowano wykładzinę co najmniej trudno zapalną

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!