Spoiwa dr in Dominik Logo dominik logonpwr edu

  • Slides: 19
Download presentation
Spoiwa dr inż. Dominik Logoń / dominik. logon@pwr. edu. pl / p. 913, C

Spoiwa dr inż. Dominik Logoń / dominik. [email protected]. edu. pl / p. 913, C 7 * zakaz kopiowania i rozpowszechniania * dane tab. mają charakter inf.

Spoiwa - rys historyczny 1600000 p. n. e. – ogień – Afryka popiół +

Spoiwa - rys historyczny 1600000 p. n. e. – ogień – Afryka popiół + rozkr. kamień gipsowy lub wapienny + woda = zdolności wiązania i twardnienia Egipt 2560 p. n. e – piramida w Gizie; wapienna zaprawa murarska. Egipt 2650 p. n. e. - piramida schodkowa w Sakkarze koło Memfisu; lepiszcze mieszaniny iłu i spoiwa gipsowego. (Joseph Davidovits)

Spoiwa mineralne Wiążą dzięki reakcjom chemicznym Powietrzne Wiążą i twardnieją w powietrzu Hydrauliczne Wiążą

Spoiwa mineralne Wiążą dzięki reakcjom chemicznym Powietrzne Wiążą i twardnieją w powietrzu Hydrauliczne Wiążą i twardnieją zarówno w powietrzu jak i w wodzie * Wapienne * Cement * Gipsowe * (Wapno hydrauliczne)

1000 p. n. e. piasek + drobne kamienie + zaprawa wapienna + popiół wulkaniczny

1000 p. n. e. piasek + drobne kamienie + zaprawa wapienna + popiół wulkaniczny = rzymski beton wodoodporny n. e. Pucolana – ceramiczny materiał budowlany, stosowany jako wypełniacz w komp. cem. (pył lub bardzo drobny popiół pochodzenia naturalnego, wulkanicznego ( sztucznego - produkt spalania wielkich kotłowni, pył krzemionkowy. ) Koloseum Amfiteatr Flawiuszów ? 70 -80 n. e. – budowla cesarzy z dynastii Flawiuszów 1818 r. L. J Vicata – wypalanie wapienia i gliny – hydrauliczny materiał wiążący 1824 r. J. Aspdin – patent na cement portlandzki

Wapno PN-EN 459 -1: 2003 „Wapno budowlane” I Palone Ca. O II Gaszone (lasowane)

Wapno PN-EN 459 -1: 2003 „Wapno budowlane” I Palone Ca. O II Gaszone (lasowane) Ca(OH)2 : • ciasto wapienne (gaszenie kawałków wapna) na mokro – duża ilość wody / ciasto wapienne i mleko wapienne • hydratyzowane (suchogaszone) (uwaga-zaleca się gaszenie wapna hyd. na 24 godziny przed użyciem do murów i tynk. ) na sucho – mała ilości wody, niezbędna dla prawidłowej reakcji chemicznej, proces przeprowadzany w warunkach przemysłowych III Wapno hydrauliczne (związki o właściwościach hydraulicznych – krzemiany i gliniany wapniowe) wytwarzane przez wypalanie ilastego lub krzemionkowego kamienia wapiennego i sproszkowane w procesie gaszenia wypalanie kamienia wapiennego Ca. CO 3 w temp. 800 -1200 C: Ca. CO 3 Ca. O + CO 2 wapno palone Ca. O gaszenie wapna Ca. O + H 2 O Ca(OH)2 + Qcal ciasto wapienne / wapno hydratyzowane wiązanie wapna karbonatyzacja Ca(OH)2 + CO 2 Ca. CO 3 + H 2 O

Właściwości wapna Zalety; - wiąże dzięki CO 2 , (wada/zaleta) ? - biała barwa

Właściwości wapna Zalety; - wiąże dzięki CO 2 , (wada/zaleta) ? - biała barwa (powłoka malarska), - duża powierzchnia właściwa (300 -1000 m 2/kg), dobra izol. cieplna spoiwa 0, 18 -0, 35 W/m. K (przewodność cieplna, tynk wapienno-piaskowy 0, 8 W/m. K), (gęst. wł. 2, 7 g/cm 3, gęst. obj. 0, 6 -1, 3 g/cm 3, ciepło właściwe 1000 J/kg 0 C) - silna zasadowość p. H > 12 (alkaliczność): wł. bakteriobójcze i dezynfekujące, - absorbowanie wody (40 -50%): wł. plastyczne „świeżego” zaczynu i zaprawy, - trwałość - jako spoiwo powietrzne, - modułu Younga E dla zapraw o proporcji spoiwa do piasku 1: 3: naprężenie - „duża” odkształcalność i rysoodporność przy zachowaniu kruchości: dobrze przenosi odkształcenia konstrukcji E = 37, 5 GPa – zaprawa cementowa E = 8 GPa – zaprawa wapienna - samoistne zanikanie niewielkich rys (skurczowych), wsp. rozs. liniowej Kamień wapienny 5⋅10 -6/K zaprawy wap. 0, 5– 0, 8⋅10 -5/K, tg odkształcenie - korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczeń (dyfuzyjność = 5 -10, dobre wł. izolacji akustycznej), - zdolność tworzenia z piaskiem w środowisku nasyconej pary wodnej (150 -200 C) krzemianów wapniowych o dużej wytrzymałości mechanicznej: autoklawizowane wyroby wapienno-piaskowe, beton komórkowy, - duża odporność na wysoką temperaturę 1800 -2000 o. C, wapno hydrauliczne 800 o. C, - możliwość mieszania z mat. pucolanowymi (cementem).

Właściwości wapna Zaprawy wapienne do klinkieru ! Wady: - silnie egzotermiczna reakcja z wodą

Właściwości wapna Zaprawy wapienne do klinkieru ! Wady: - silnie egzotermiczna reakcja z wodą (problemy technologiczne-gaszenie wapna), - zalecane dogaszanie wapna hydratyzowanego - 24 h przed zastosowaniem, - niska odporność na oddziaływanie wody (spoiwo powietrzne), - możliwość wymywania, - brak mrozoodporności, po nasączeniu wodą (sucha zaprawa - duża odporność na ujemne temperatury), - mała wytrzymałość fc = 1 -2 (15) MPa po 90 dniach, - kruchość k<1/8, fzg << 50%fc - długi czas wiązania -28 dni (brak wiązania przy braku dostępu powietrza – CO 2), - higroskopijność, - powstawanie niewielkich rys skurczowych, - w połączeniu z cementem (w podwyższonych temperaturach / wilgotności) możliwość tworzenia etryngitu, - niewielki wzrost objętości podczas hydratacji (wykorzystywany w cementach ekspansywnych).

Zaprawy wapienne Ochrona elewacji/przegród - tynki wapienne i trasowe stosowane w renowacji Protection of

Zaprawy wapienne Ochrona elewacji/przegród - tynki wapienne i trasowe stosowane w renowacji Protection of facades/space dividing elements - lime plasters and mortar plasters used for renovation mgr inż. Maciej Rokiel | IZOLACJE 4/2016

Gips Prażenie i zmielenie kamienia gipsowego. 200 C Ca. SO 4 1/2 H 20

Gips Prażenie i zmielenie kamienia gipsowego. 200 C Ca. SO 4 1/2 H 20 Ca. SO 4 2 H 2 O (gips półwodny) 600 C Ca. SO 4 (anhydryt) 800 C Ca. SO 4 + Ca. O (estrichgips) Ca. SO 4 1/2 H 2 O + 3/2 H 2 O Ca. SO 4 2 H 2 O Rodzaje spoiw gipsowych (PN-B-30041: 1997) Budowlany Szpachlowy (B, G, F) (drobnoziarnisty GB-D) Tynkarski (GTM, GTR) (gruboziarnisty GB-G) Klej gipsowy (P, T)

Właściwości gipsu Zalety: - mała (w por. do cem. i wapna) energochłonność Wady: procesu

Właściwości gipsu Zalety: - mała (w por. do cem. i wapna) energochłonność Wady: procesu produkcji (200 -800), - spadek wytrzymałości po zawilgoceniu do ok. 70%, - krótki czas wiązania i twardnienia (minuty), - kruchość k<1/8, - jasna barwa, - gęst. wł. 2, 3 - duża nasiąkliwość 15 -55%, g/cm 3 gęst. obj. 0, 6 -1, 5 g/m 3 - korozja stali - mała higroskopijność tynków (w por. do wapna) (szczególnie w środowisku wilgotnym), 0, 1 - 0, 2% przy wilgotności względnej powietrza 65% 0, 8 -1, 5% przy wilgotności 100%. - p. H ok. 7, - duża higroskopijność spoiwa, - dyfuzja = 5 -10: dyf. pary wodnej (dobry mikroklimat), - podciąganie kapilarne. 2 -3 miesiące wysycha dom po powodzi – gips 1 -3 lat wysycha dom po powodzi – cegła - dobra izolacyjność cieplna 0, 18 -0, 35 W/(m. K), tynk gips. - piaskowy 0, 8 W/m. K, - dobra akumulacja ciepła, (ciepło właściwe 1000 J/kg 0 C) - dźwiękochłonność, - niepalność i odporność ogniowa, - mrozoodporność ? , - brak skurczu. - fc = 12 -20 (40 autoklawizowany) MPa - ftb ~ 5 MPa , ( ftb~ 50%fc ) Dom z Wiślicy k/Pińczowa wybudowany z gipsu w 1932 roku.

TWARDOŚĆ - odporność mat. na odkształcenie trwałe pod wpływem sił skupionych, działających na jego

TWARDOŚĆ - odporność mat. na odkształcenie trwałe pod wpływem sił skupionych, działających na jego powierzchnię. Twardość (skala Mohsa) Minerał Wzorcowy Twardość absolutna Obraz Test (minerał daje się zarysować) 1 Talk (Mg 3 Si 4 O 10(OH)2) 1 paznokciem z łatwością 2 Gips (Ca. SO 4· 2 H 2 O) 2 paznokciem 3 Kalcyt (Ca. CO 3) 9 miedzianym drutem z łatwością 4 Fluoryt (Ca. F 2) 21 ostrzem noża z łatwością 5 Apatyt (Ca 5(PO 4)3(OH-, Cl-, F-) 48 ostrzem noża z trudem 6 Ortoklaz (KAl. Si 3 O 8) 72 Stalą narzędziową (np. pilnikiem) Wapno Gips Cement Minerał nie daje się zarysować nożem, ani stalą narzędziową 7 Kwarc (Si. O 2) 100 rysuje szkło 8 Topaz (Al 2 Si. O 4(OH-, F-)2) 200 rysuje szkło z łatwością 9 Korund (Al 2 O 3) 400 Tnie szkło, daje się zarysować diamentem 10 Diament (C) 1500 Rysuje korund, daje się zarysować tylko innym diamentem

CEMENT XIX wiek - anglik Joseph Aspdin w roku 1824 uzyskał patent na wytwarzanie

CEMENT XIX wiek - anglik Joseph Aspdin w roku 1824 uzyskał patent na wytwarzanie cementu portlandzkiego. Pierwszą cementownią na ziemiach polskich była cem. w Grodźcu, która powstała w 1857 roku (6 cem. na świecie). Produkcja cementu Podstawowym półproduktem przemysłu cementowego jest klinkier portlandzki. Surowcami używanymi do produkcji klinkieru są : wapień, margle oraz glina mielenie i wypalanie w piecu obrotowym w temperaturze ok. 1450°C KLINKIER Proces produkcyjny - metoda: mokrą lub sucha. Metoda mokra: surowce wprowadzane są do pieca w postaci szlamu. Zaletą tej metody jest łatwość mieszania i korygowania mieszaniny surowcowej, natomiast wadą – duże zużycie energii. Metoda sucha: niskie zużycie energii - niższe koszty produkcji.

Rodzaje cementów powszechnego użytku wg PN-EN 197 -1 z uwagi na ilość dodatków

Rodzaje cementów powszechnego użytku wg PN-EN 197 -1 z uwagi na ilość dodatków

Podstawowym kryterium klasyfikującym cementy jest ich klasa tj. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

Podstawowym kryterium klasyfikującym cementy jest ich klasa tj. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia (wyrażona w MPa) zaprawy normowej wykonanej z danego cementu. Polska Norma (PN-B-19701) przewiduje następujące klasy cementów: 32, 5; 42, 5; 52, 5; / 32, 5 R; 42, 5 R; 52, 5 R.

Zaprawy cementowe do klinkieru !!! Właściwosci cementu: Zalety - gęstość właściwa 3, 1 g/cm

Zaprawy cementowe do klinkieru !!! Właściwosci cementu: Zalety - gęstość właściwa 3, 1 g/cm 3, gęstość objętościowa 1 -2, 0 g/cm 3, ciepło właściwe 1000 J/kg 0 C, - spoiwo hydrauliczne, - p. H > 12, - skurcz : zaleta (współpraca betonu i stali) – wada koncentracja naprężeń, - duża wytrzymałość na ściskanie 60, 200, 600 -800 MPa, - rozszerzalność liniowa cementu, betonu i stali jest porównywalna 11. 10 -6 1/K , = 0, 01 mm/m rozszerzalność liniowa belki l = 5, 0 przy Δt = 20 o. C Δl = 0, 01. 20. 5, 0 = 1 mm. (max. temperatura 250 -400 o. C) Wady: - duża energochłonność procesu produkcji, - duża przewodność cieplna, (beton 2, 0 W/m. K, tynk cem-piaskowy 1, 0 W/m. K ) - długi czas wiązania i twardnienia 28 dni, ciepło hydratacji – konstr. masywne, - mała wytrzymałość na rozciąganie 1/10 -1/12 fc, - „mała” odkształcalność i rysoodporność: źle przenosi naprężenia rozciągające, - skurcz : wada (rysy skurczowe) / wada koncentracja naprężeń (max. 5 x 5 m), - mała dyfuzyjność (beton = 50 -100), - higroskopijność.

PIELĘGNACJA BETNU Skurcz (utata wody z pow. betonu): Parowanie, słońce, wiatr, wysoka temperatura, deskowanie

PIELĘGNACJA BETNU Skurcz (utata wody z pow. betonu): Parowanie, słońce, wiatr, wysoka temperatura, deskowanie Lato 2 litry H 2 O – z 1 m 2 betonu /godz. (Max. pow. betonowana 25 m 2 ) Pielęgnacja 3 dni ? ? ? , 7 – 14 – 28? . OCHRONA STALI Prawidłowo zaprojektowany beton (klasy ekspozycji, otulina itp. ) stanowi znakomite zabezpieczenie dla stali zbrojeniowej (pasywacja stali p. H>12) Nie czyścimy powierzchni prętów zbrojeniowych, ale ze względu na trwałość zabieg taki może zostać wykonany.