Slovn zsoba a tvoen slov Slovn zsoba a

  • Slides: 11
Download presentation
Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

Slovní zásoba a tvoření slov Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování

Anotace �Materiál tvoří 11 slidů, v nichž se žák seznamuje se způsoby obohacování slovní

Anotace �Materiál tvoří 11 slidů, v nichž se žák seznamuje se způsoby obohacování slovní zásoby v českém jazyce, dále s pojmy zastaralé slovo, novotvar, zřídka užívané slovo atd. �cílová skupina: 8. roč. �Autor: Mgr. Tomáš Kozák �očekávaný výstup: žák je schopen popsat, jak vznikají nová slova �použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ �průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních

základní pojmy �slovní zásoba �způsoby tvoření slov: �odvozování �skládání �nevlastní složeniny (spřežky) �vlastní složeniny

základní pojmy �slovní zásoba �způsoby tvoření slov: �odvozování �skládání �nevlastní složeniny (spřežky) �vlastní složeniny �zkracování: zkratky a zkratková slova �přejímání slov

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování �Změny v našem životě, ve společnosti, vědě, technice

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování �Změny v našem životě, ve společnosti, vědě, technice a kultuře vedou i ke změnám ve slovní zásobě. Slovník každého jazyka se vyvíjí, aby mohl dobře sloužit měnícím se pojmenovacím potřebám. Proto vznikají nová slova, významy některých existujících slov se mění, přibývají nebo ubývají. Jiná slova se naopak používají méně, zastarávají a postupně mizí.

Následující slova rozděl na zastaralá, zřídka užívaná a nová �snowboard, trabant, technostyl, tomaty, pantáta,

Následující slova rozděl na zastaralá, zřídka užívaná a nová �snowboard, trabant, technostyl, tomaty, pantáta, MP 3, sypek, europoslanec, chrabrota, autovlak �řešení: �slova zastaralá: tomaty, pantáta, chrabrota �slova zřídka užívaná: trabant, sypek �slova nová: snowboard, technostyl, MP 3, europoslanec, autovlak

Tvoření nových slov �Nová slova se tvoří ze slov v jazyce existujících několika způsoby.

Tvoření nových slov �Nová slova se tvoří ze slov v jazyce existujících několika způsoby. �Nejčastější je odvozování příponami (záznam-ník) nebo předponami (pro-zvonit) �Méně časté je skládání (velkoobchod, elektrospotřebič, spolujezdec) �Někdy se tvoří slova teké zkracováním z víceslovných pojmenování (Meopta – mechanická optika, ČEDOK – Československá dopravní kancelář)

Rozděl následující slova podle vzniku �televizní, vydávat, obranyschopný, poctivec, hrozno, pradávný, hlavolam, prázdniny, velehory,

Rozděl následující slova podle vzniku �televizní, vydávat, obranyschopný, poctivec, hrozno, pradávný, hlavolam, prázdniny, velehory, Čedok �odvozeniny: televizní, vydávat, poctivec, pradávný, prázdniny, velehory �složeniny: obranyschopný, hlavolam, velehory �zkratková slova: hrozno, Čedok

Přejímání slov �Slovní zásoba českého jazyka se obohacuje také přejímáním slov z jiných jazyků

Přejímání slov �Slovní zásoba českého jazyka se obohacuje také přejímáním slov z jiných jazyků (telefon, komunikace, disketa, e-mail, metropole). V současné době jsou to hlavně nová slova z angličtiny, která se často jako mezinárodní uplatňují také v mnoha cizích jazycích (design, show, market, party, on-line). �K mnoha slovům cizího původu existují české varianty: kauza=případ, věc; cash=v hotovosti; trend=směr; fixní=pevný, stálý

Určete u následujících slov kořeny, koncovky a předpony � � � � � �

Určete u následujících slov kořeny, koncovky a předpony � � � � � � zálesák vylovený rozkousat stromeček myslit rozzuřit okov výmysl viset myška objev oběhnout rozzářit výlet mýdlo vítězství malíček hlavička pravítko nábytek rozhlas � � � � � � zá-les-ák vy-lov-ený roz-kous-aný strom-eček mysl-it roz-zuřit o-kov vý-mysl vis-et myš-ka ob-jev o-běh-nout roz-zář-it vý-let mý-dlo vítěz-ství mal-íček hlav-ička prav-ítko ná-byt-ek roz-hlas � � � � � � zbytek zavalitý oddychnout si noviny hřebík lyžař zmýlit se maličký průsmyk červivý maminka masitý hmyz zčernat slézt vznést se ztichnout pytlík slepit bezzubý cenný � � � � � � z-byt-ek za-val-itý od-dych-nout si nov-iny hřeb-ík lyž-ař z-mýl-it se mal-ičký prů-smyk červ-ivý mam-inka mas-itý hmyz z-červn-at s-lézt vz-nés-t se z-tich-nout pytl-ík s-lepi-it bez-zub-ý cen-ný

Tvoření slov �Někdy se pro pojmenování nových jevů a věcí použijí již existující slova

Tvoření slov �Někdy se pro pojmenování nových jevů a věcí použijí již existující slova a přiřadí se jim nový význam (virus – původně mikroorganismus vyvolávající choroby, virus – software záměrně vytvořený pro zasahování do provozu počítače a šířící se bez vědomí uživatele). �Slova se také spojují v pevná, ustálená pojmenování – sousloví (digitální vysílání, zelená vlna, internetové stránky).

Sousloví víceslovné pojmenování jednoslovné pojmenování � člen reprezentačního mužstva � střední útočník � hráč

Sousloví víceslovné pojmenování jednoslovné pojmenování � člen reprezentačního mužstva � střední útočník � hráč kopané � pokutový kop � křídelní útočník � trestný kop � maratonský běh � hokejová hůl � vrhač koulí � skokan do výšky � skokan o tyči � zápasník ve volném stylu � nerozhodný výsledek � postavení mimo hru � reprezentant � forward (centrforward) � fotbalista � penalta � křídlo � penalta � maraton � hokejka � koulař � výškař � tyčkař � volnostylař � remíza � ofsajd