slo projektu OP VK 1 5 25549863 Nzev

  • Slides: 9
Download presentation
Číslo projektu OP VK 1. 5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá

Číslo projektu OP VK 1. 5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o. p. s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Významné politické a hospodářské organizace ve světě Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace navazuje na předchozí učiva o OSN, EU a NATO – organizacích, o nichž se v různých podobách specifikovaných jednotlivými ŠVP vyučuje na všech druzích škol. Toto rozšiřující učivo má pak za cíl seznámit žáky s dalšími organizacemi, které rozvíjí mezinárodní spolupráci ve světě. Datum tvorby 5. 1. 2014

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ © Dušan Kráčmar 2014

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ © Dušan Kráčmar 2014

G 7/G 8 § sdružení sedmi států, které se označují jako nejvyspělejší (G 7)

G 7/G 8 § sdružení sedmi států, které se označují jako nejvyspělejší (G 7) a Ruska (G 8), schází se od roku 1975 § název odvozen z anglického G – great (velký) § jde o neformální sdružení – organizace nemá pevně stanovenou strukturu ani pravidla § členové se každoročně scházejí na společném summitu (setkání prezidentů a ministrů), kde se řeší globální otázky společnosti (ekonomika, sociální otázky, právo, terorismus atd. ) § k jednání bývají často přizváni i zástupci EU § členové: USA Kanada Japonsko Německo Francie Velká Británie Itálie Rusko

OECD § Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (z anglického Organisation for Economic Co-operation

OECD § Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (z anglického Organisation for Economic Co-operation and Development) § založena roku 1961 § organizace zahrnující nyní 34 nejvyspělejších států světa, které respektují principy demokracie a tržní ekonomiky § Česká republika je členem od roku 1995, kdy do OECD vstoupila jako první postkomunistický stát, Slovensko je členem od roku 2000, poslední členové byli přijati v roce 2010 § členské státy se snaží koordinovat svou ekonomickou a sociální politiku

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND § § zkratka MMF, anglická zkratka IMF (International Monatery Fund) založen

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND § § zkratka MMF, anglická zkratka IMF (International Monatery Fund) založen roku 1944 (!), přidružená organizace OSN, sídlí ve Washingtonu v současnosti má 188 členských zemí (ČR členem od roku 1993) hlavní cíle: § podpora mezinárodní měnové spolupráce a stability měn § podpora mezinárodního obchodu § Podpora státům v ekonomických potížích prostřednictvím úvěrů § organizace je velmi častým terčem kritiky ze strany pravicově i levicově smýšlejících aktivistů (nevratné půjčky zaostalým zemím x vykořisťování chudých států bohatými), zasedání MMF vyvolávají v místě konání řadu bouřlivých nepokojů (mj. i Praha v roce 2000)

SVĚTOVÁ BANKA § zkratka WB (World bank) § založena roku 1944 (!), sídlí ve

SVĚTOVÁ BANKA § zkratka WB (World bank) § založena roku 1944 (!), sídlí ve Washingtonu („sesterská organizace IMF“), přidružena k OSN § jde o souhrnné označení dvou institucí § Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj § Mezinárodní asociace pro rozvoj § hlavní cíle: § zabezpečit finanční a technickou pomoc zaostalým zemím § podílet se na odstraňování chudoby ve světě § Pomoc zemím postiženým konfliktem § organizace je ze stejných důvodů jako MMF často terčem tvrdé kritiky a protestů během svých zasedání

DALŠÍ VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE § ESVO (EFTA) - Evropské sdružení volného obchodu

DALŠÍ VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE § ESVO (EFTA) - Evropské sdružení volného obchodu § tvoří jej Island. Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko (tj. nečlenové EU), mají podepsánu dohodu s EU týkající se vytvoření volného hospodářského prostoru § NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu § členové USA, Kanada a Mexiko § MERCOSUR – Společný jihoamerický trh § sdružení šesti jihoamerických států, další jsou přidružené § ASEAN – Sdružení zemí Jihovýchodní Asie § členem je 10 států poloostrova Západní Indie a přilehlých ostrovů včetně Indonésie, cílem vzájemná hospodářská a kulturní spolupráce (do jisté míry obdoba EU) § APEC – Rada pro hospodářskou spolupráci Asie a Tichomoří § OPEC – Organizace států vyvážejících ropu

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ DĚKUJI ZA POZORNOST.

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ DĚKUJI ZA POZORNOST.

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. planety. astro. cz [online].

VÝZNAMNÉ POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE VE SVĚTĚ ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. planety. astro. cz [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //planety. astro. cz/zeme/1934 -zeme 2013 AUTOR NEUVDEN. cs. wikipedia. org [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/G 7 AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky. cz [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. statnivlajky. cz/kontinent/severniamerika AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky. cz [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. statnivlajky. cz/kontinent/evropa AUTOR NEUVEDEN. statnivlajky. cz [online]. [cit. 6. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. statnivlajky. cz/kontinent/asie AUTOR NEUVEDEN. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Organizace_pro_hospod%C 3%A 1%C 5%99 skou_spolupr%C 3%A 1 ci_a_rozvoj AUTOR NEUVEDEN. Organization for Economic Co-operation and Development [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //en. wikipedia. org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development AUTOR NEUVEDEN. Overwiev [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. imf. org/external/about/overview. htm AUTOR NEUVEDEN. Mezinárodní měnový fond [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Mezin%C 3%A 1 rodn%C 3%AD_m%C 4%9 Bnov%C 3%BD_fond AUTOR NEUVEDEN. pecoskid. com [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //pecoskid. com/my-writings/prague-imfworldbank-2000 -protest/ AUTOR NEUVEDEN. theconservativetreehouse. com [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //theconservativetreehouse. com/2011/02/17/american-civil-unrest-a-historical-perspective-what-do-they-have-in-common AUTOR NEUVEDEN. worldbank. org [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. worldbank. org/ AUTOR NEUVEDEN. Světová banka [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. worldbank. cz/ AUTOR NEUVEDEN. ranklogos. cz [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. ranklogos. com/banks-logos/world-banklogo/ EXNEROVÁ - KAPLAN - VOLFOVÁ - ZBOŘIL. Ostatní mezinárodní organizace [online]. [cit. 5. 1. 2014]. Dostupný na WWW: http: //www. rozvojovka. cz/ostatni-mezinarodni-organiza