PHNG GDT KIM THNH TRNG TIU HC KIM

  • Slides: 14
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM T N GIÁO VIÊN: Đồng Thị

PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM T N GIÁO VIÊN: Đồng Thị Phin Lớp: 5 C LỚP 5 B Giáo viên: Hồ Văn Thanh

LÔÙP 5 C

LÔÙP 5 C

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu 1. Em

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu 1. Em hãy cho biết: Ở lớp 4, các em đã được học những từ loại nào ? Mỗi từ loại lấy 1 ví dụ ? 2. Hãy xác định DT, ĐT, TT trong câu sau: “ Bạn Lan đi lại rất nhanh nhẹn. ” DT ĐT TT

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu I. Nhận

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu I. Nhận xét: ĐẠI TỪ 1. Các từ in ®Ëm dưới đây được dùng làm gì? a) Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? ” Quý và Nam cho là có lí. b) Chích bông sà xuống vườn cải. Nó tìm bắt sâu bọ. - Từ tớ, cậu dùng để xưng hô. hô - Từ tớ thay thế cho Hùng, từ cậu thay thế cho Quý và Nam - Từ nó dùng để thay thế cho chích bông ở câu trước.

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ I. Nhận xét: 2. Cách dùng những từ in ®Ëm dưới đây có gì giống cách nêu ở bài tập một? a) Tôi rất thích thơ. Em gái tôi cũng vậy. b) Lúa gạo hay vàng đều rất quý. Thời gian cũng thế. Nhưng quý nhất là người lao động. ðTừ vậy thay thế cho cụm từ thích thơ. Cách dùng ấy giống ở bài 1 là tránh lặp từ ngữ. ðTừ thế thay thế cho từ quý. Cách dùng ấy giống ở bài 1 là để tránh lặp từ ở câu tiếp theo.

I. Nhận xét: 1. Các từ in đậm dưới đây được dùng làm gì?

I. Nhận xét: 1. Các từ in đậm dưới đây được dùng làm gì? a) Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không? ” Quý và Nam cho là có lí. b) Chích bông sà xuống vườn cải. Nó tìm bắt sâu bọ. 2. Cách dùng những từ in đậm dưới đây có gì giống cách nêu ở bài tập một? a) Tôi rất thích thơ. Em gái tôi cũng vậy. b) Lúa gạo hay vàng đều rất quý. Thời gian cũng thế. Nhưng quý nhất là người lao động. Hỏi Qua 2 bài tập, em hiểu thế nào là đại từ? Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ II. Ghi nhớ Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. Ví dụ: Chị Cô vô ý đánh rơi một chiếc giày Nó Cô Tấm đi qua hồ. Tấm xuống nước.

III. Luyện tập 1. Các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ sau được

III. Luyện tập 1. Các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình về với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người những sáng tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người. Tố Hữu

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ III. Luyện tập 2. Tìm những đại từ trong bài ca dao sau: - C¸i cß, c¸i v¹c, c¸i n «ng Sao mµy giÉm lóa nhµ «ng, hìi cß? - Kh «ng kh «ng, t «i ®øng trªn bê, MÑ con c¸i diÖc ®æ ngê cho t «i Ch¼ng tin, «ng ®Õn mµ coi MÑ con nhµ nã cßn ngåi ®©y kia.

Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ III. Luyện tập 3. Dùng đại từ ở những từ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột 1 2 chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức 3 4 bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, 5 6 nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được. 7

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ PHIẾU BÀI TẬP 3. Dùng đại từ ở những từ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột 1 2 chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức chuột tham lam nên chuột 3 4 nó phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, bụng chuột 5 6 nó không sao lách qua khe hở được. nhưng bụng to quá, chuột 7

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ

Thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 Luyện từ và câu ĐẠI TỪ GiêĐại häc h «m nay, đểc¸c em bµi g×thế? danh từ, từ là từ dùng xưng hô häc hay để thay §ại từ g×từ? (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, lµ tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. Hãy x¸c ®Þnh đại từ trong c©u sau: - Một con quạ khát nước, nó tìm thấy một cái lọ. ĐT