LES ALTES CAPACITATS DIAGNSTIC I INTEVENCI Montse Pujol

  • Slides: 16
Download presentation
LES ALTES CAPACITATS: DIAGNÒSTIC I INTEVENCIÓ Montse Pujol Homs EAP Ripollès Ripoll, 12 de

LES ALTES CAPACITATS: DIAGNÒSTIC I INTEVENCIÓ Montse Pujol Homs EAP Ripollès Ripoll, 12 de desembre de 2019

DEFINICIÓ

DEFINICIÓ

Talent simple

Talent simple

Talent simple

Talent simple

Talent complex

Talent complex

Superdotació

Superdotació

Consolidació dels recursos bàsics en funció de l’edat.

Consolidació dels recursos bàsics en funció de l’edat.

INSTRUCCIONS DEPARTAMENT RESOLUCIÓ 1543 -2013 ALTES CAPACITATS http: //xtec. gencat. cat/ca/curriculum/diversitat-iinclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nesederivades-daltes-capacitats/

INSTRUCCIONS DEPARTAMENT RESOLUCIÓ 1543 -2013 ALTES CAPACITATS http: //xtec. gencat. cat/ca/curriculum/diversitat-iinclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nesederivades-daltes-capacitats/

L’ Avaluació Psicopedagògica Aspectes a Valorar Prova específica CAPACITATS WISC V BADIG (alguna prova

L’ Avaluació Psicopedagògica Aspectes a Valorar Prova específica CAPACITATS WISC V BADIG (alguna prova específica) CREATIVITAT TORRANCE HABILITATS SOCIALS SENA o BASC

Recursos/Orientació Departament

Recursos/Orientació Departament

LA RESPOSTA EDUCATIVA ESTRATÈGIA AVANTATGES INCONVENIENTS ACCELERACIÓ . Permet aprofitar els recursos i la

LA RESPOSTA EDUCATIVA ESTRATÈGIA AVANTATGES INCONVENIENTS ACCELERACIÓ . Permet aprofitar els recursos i la infraestructura escolar existent, ràpida i còmoda. . Pot generar problemes emocionals i socials. . No es basa en el principi d’individualització. . L’alumne/a rep el programa estàndard d’un nivell superior, cosa que no garanteix que es doni resposta a les seves necessitats. AGRUPAMENT (total, parcial, flexible) . Respon a les variables de motivació i rendiment sense incórrer a la descontextualització evolutiva de l’alumne/a. . El rendiment pot ser molt alt . Estratègia socialment no inclusiva. . Genera dificultats d’interacció social. . Incompatible amb un Sistema Educatiu igualitari, comprensiu i inclusiu. ENRIQUIMENT . És una mesura inclusiva. . Cobreix les necessitats de l’a. Lumne/a sense separar-lo del seu grup d’edat i sense sobrecarregar el seu horari de treball. . Requereix d’un context educatiu flexible que permeti la individualització. . Requereix formació

LA RESPOSTA EDUCATIVA ESTRATÈGIA AVANATGES INCONVENIENTS LA TUTORIA O MENTORIA . L’alumne/a pot aprofundir

LA RESPOSTA EDUCATIVA ESTRATÈGIA AVANATGES INCONVENIENTS LA TUTORIA O MENTORIA . L’alumne/a pot aprofundir en els temes que el motiven, (Talents), sobretot a la secundària. . L’alumne/a aprèn sobre el terreny (taller, laboratori, estudi) les tècniques d’investigació i d’aplicació teòriques. . Anar en compte de no tractar temàtiques de cursos posteriors. EL MÈTODE DE PROJECTES . Molt adequat pels casos de superdotació ja que hi ha una interdisciplinarietat de continguts que comporta treballar fora l’entorn escolar i proposa la solució d’alguna problemàtica o aplicació viable en l’entorn real. . Es necessita temps i treball per preparar-los i coordinarho entre les diferents àrees del currículum. EL HOMESCHOO -LING . Individualització, tutories, participació en problemes de la vida real, oportunitats d’acceleració i d’enriquiment. . Flexibilitat horària. . Manca de relació social amb els seus iguals. . Elevat cost econòmic. . Els progenitors han de tenir un grup de professionals que els orientin. CURSOS A DISTÀNCIA . Ritme individualitzat d’estudi i possibilitat d’aprofundiment en temes concrets. . Forta càrrega teòrica, manca d’aclariments i demostracions en directe.

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT A LES COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM . Centrat en una o més àrees

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT A LES COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM . Centrat en una o més àrees del currículum i desenvolupar-les amb més extensió i/o profunditat de l’habitual. C O M . PIM (Programa intensiu de millora) a secundària. . Setmanes culturals, projectes entre cicles, . . Activitats extraescolars, caps de setmana, estiu, . . .

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT AL PROCÉS . Desenvolupar habilitats d’alt nivell i estratègies metacognitives que els

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT AL PROCÉS . Desenvolupar habilitats d’alt nivell i estratègies metacognitives que els ajudin a esimular la creativitat, esperit crític, capacitat d’anàlisi, . . . C O M . Projecte Activació Intel. ligència PAI. . Programes de desenvolupament de diferents habilitats a secundària. . Programa de desenvolupament d’habilitats metacognitives

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT AL PRODUCTE Capacitar als estudiants per elaborar productes significatius i amb impacte.

L’ENRIQUIMENT ORIENTAT AL PRODUCTE Capacitar als estudiants per elaborar productes significatius i amb impacte. Estudi independent i investigació. � Premissa que amb un bon treball es pot demostrat la millora dels processos cognitius. � C O M � Plantejant activitats concretes en determinades àrees: Projectes Treballs de recerca Dilemes/conferències Rúbriques.

SÍNTESI/CONCLUSIÓ https: //www. youtube. com/watch? v=t. Uua. B-Tc. Qw 0 https: //www. youtube. com/watch?

SÍNTESI/CONCLUSIÓ https: //www. youtube. com/watch? v=t. Uua. B-Tc. Qw 0 https: //www. youtube. com/watch? v=d 2 Fud 46 x. FPQ