Jin Meath Iniciativa TIDE Iniciativa pro rozvoj a

  • Slides: 22
Download presentation
Jižní Meath - Iniciativa TIDE Iniciativa pro rozvoj a podnikání

Jižní Meath - Iniciativa TIDE Iniciativa pro rozvoj a podnikání

Area Development Management, Ltd (ADM – řízení rozvoje oblasti) • ADM je společnost zřízená

Area Development Management, Ltd (ADM – řízení rozvoje oblasti) • ADM je společnost zřízená vládou ke spravování financí a jejich doručení partnerským skupinám a obcím v Irsku. • Organizuje řadu národních programů – jako např. Iniciativu pro dopravu na venkově, Fond milénia, Program péče o děti s rovnou šancí, Program Peace II (RAPID) Revitalizace oblastí plánováním investic a rozvoje, Dormant Accounts Programu pro místní sociální rozvoj (LDSIP) • Správní rada se schází jednou měsíčně. Jejím úkolem je dohlížet na správu a vyplácení financí, za něž ADM odpovídá.

Program pro místní sociální rozvoj (LDSIP) Program LDSIP řídí společnost ADM jménem Ministerstva pro

Program pro místní sociální rozvoj (LDSIP) Program LDSIP řídí společnost ADM jménem Ministerstva pro komunitu, venkov a Gaeltacht. Je financován Národním plánem rozvoje 2000 – 2006. Financování LDSIP je vymezeno šestiletým strategickým plánem vypracovaným v roce 2000. Do těchto plánů byly zahrnuty realizační plány pro první fázi financování do konce roku 2003. V průběhu roku 2003 skupiny dokončily strategickou zprávu o své práci a začaly proces plánování fáze implementace 2004 – 2006.

Iniciativa Tide v kraji Jižní Meath Hlavní aktivity • • • Uskutečňování programu sociálního

Iniciativa Tide v kraji Jižní Meath Hlavní aktivity • • • Uskutečňování programu sociálního začleňování Mimoškolní pomoc v oblasti Jižní Meath (SMASH) Odbor komunitního vzdělávání Iniciativa pro mladistvé Jižní Meath (SMART) Sociální ekonomika Jižní Meath Projekt zaměstnanosti komunity (CE)

Program sociálního začleňování Cílové skupiny • Dlouhodobě nezaměstnaní • Znevýhodněné ženy a muži •

Program sociálního začleňování Cílové skupiny • Dlouhodobě nezaměstnaní • Znevýhodněné ženy a muži • Znevýhodnění mladí lidé • Kočovné obyvatelstvo • Senioři • Tělesně postižení • Bezdomovci • Propuštění vězni a delikventi • Domácnosti s nízkými příjmy ze zemědělství • • • Závislí na návykových látkách Rodiče samoživitelé Migrantní dělníci Sexuální minority Občané s nedostatečným pracovním úvazkem • Mladí lidé z rizikových skupin • Znevýhodněné komunity žijící v odlehlých zemědělských oblastech nebo zanedbaných příměstských oblastech

2. Rozvoj komunit Tide se angažuje v budování schopnosti cílových skupin a znevýhodněných komunit

2. Rozvoj komunit Tide se angažuje v budování schopnosti cílových skupin a znevýhodněných komunit účastnit se strategie rozvoje k uskutečnění změn v jejich oblasti. Druhy akcí: • Práce s cílovými skupinami mající za cíl vybudování jejich vlastních schopností. • Podpora účasti komunity v místním rozvoji • Iniciativy v boji proti diskriminaci • Drobná zlepšení vybavenosti obce.

3. Iniciativy organizované v obci pro mladé Akce jsou zaměřeny na vzdělávání znevýhodněných mladých

3. Iniciativy organizované v obci pro mladé Akce jsou zaměřeny na vzdělávání znevýhodněných mladých lidí od raného věku až do počátku dospělosti Druhy akcí: • Osobní a sociální rozvoj • Vzdělávání a výchova nejmenších • Iniciativy proti předčasnému ukončení školní docházky • Programy prevence zneužívání návykových látek • Podpora znevýhodněných mladých lidí v postupu a setrvání ve třetím vzdělávacím stupni

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide byl zřízen v září 2002 s cílem pomáhat lidem

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide byl zřízen v září 2002 s cílem pomáhat lidem v návratu do procesu vzdělávání a zvyšování kvalifikace za účelem vstupu nebo návratu na trh práce.

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide Cíle Odboru komunitního vzdělávání iniciativy Tide jsou: Zlepšit kvalitu

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide Cíle Odboru komunitního vzdělávání iniciativy Tide jsou: Zlepšit kvalitu života občanů zpřístupněním školení a vzdělávání. Zvýšit sociální dovednosti účastníků jejich zařazením do společnosti a umožnit jim pocit menší izolace uvnitř jejich komunit. Nabídnout přívětivé a neformální podmínky vzdělávání.

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide • Kurz pro získání kvalifikace sekretářky organizovaný Nadací Fetac

Odbor komunitního vzdělávání iniciativy Tide • Kurz pro získání kvalifikace sekretářky organizovaný Nadací Fetac – zaměřený na rodiny se samoživitelem • Kurz pro získání pracovních dovedností organizovaný Nadací Fetac – zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané • Kurz 2. stupně pro získání kvalifikace recepční organizovaný Nadací Fetac – zaměřený na znevýhodněné ženy • Kurz v domě Tabor – zaměřený na léčbu závislých na alkoholu a návykových látkách • Rodičovský kurz pro mladistvé – zaměřený na rodiče ve věku 14 – 19 let

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Smysl projektu Projekt SMASH je věnován

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Smysl projektu Projekt SMASH je věnován dětem v oblasti Jižní Meath, s cílem napomoci rozvoji úcty k sobě i druhým a návyků důležitých pro život.

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Cíl: Poskytnout ohroženým mladým lidem pomoc

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Cíl: Poskytnout ohroženým mladým lidem pomoc mimo rámec školství Úkoly: • Zlepšit školní prospěch mladých lidí • Zlepšit jejich školní docházku • Zlepšit jejich osobní efektivitu • Vytvořit pozitivní vztahy mezi mladými lidmi a dospělými • Umožnit mladým lidem sociální zážitky, které jim jsou jinak odepřeny z důvodu společenského znevýhodnění

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Aktivity: • • • Počítače Hudba

Projekt mimoškolní pomoci v oblasti Jižní Meath (SMASH) Aktivity: • • • Počítače Hudba Umění a řemesla Hry Letní tábory – sportovní den, první pomoc, dílny, jednodenní výlety, pikniky s plyšovými medvídky.

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Iniciativa pro mladistvé v oblasti Jižní

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Iniciativa pro mladistvé v oblasti Jižní Meath je jedním z projektů Garda Youth Diversion Projects. Tyto projekty zde fungují od roku 1991. V celé zemi jich existuje 64 a jsou zřizovány Ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy. Projekt Smart zahájil svou činnost pro mladé lidi v lednu 2002. V současnosti se projektu účastní 14 mladých lidí ve věku 12 -17 let. Pracovníky projektu jsou koordinátor a jeden zaměstnanec na částečný úvazek.

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Smysl projektu Smart je koordinovaná iniciativa

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Smysl projektu Smart je koordinovaná iniciativa obce mající vybavit mladé lidi životními dovednostmi, které by pozitivně přispěly ke zlepšení kvality života v rámci jejich komunity. Naším hlavním cílem je: Předcházet kriminálnímu a antisociálnímu chování mladých lidí a formou vhodných aktivit nabízet usnadnění osobního rozvoje, podporovat občanskou zodpovědnost a svou činností přispívat ke zlepšení dlouhodobé možnosti uplatnění účastníků na trhu práce.

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Úkoly: • Zaměřit se na mladistvé

Iniciativa pro mladistvé v kraji Jižní Meath (SMART) Úkoly: • Zaměřit se na mladistvé delikventy a na potencionální mladistvé pachatele trestných činů • Vyhledávat potenciální mladé pachatele trestných činů a jedince, u nichž je riziko konfliktu se zákonem. • Pomáhat rodičům mladých lidí a podněcovat je k větší míře odpovědnosti za životy svých dětí/mladých lidí a snažit se o zabránění závislosti takových rodin na projektech či službách. • Podporovat místní iniciativy poskytující služby mladým lidem. • Dále rozvíjet navázané kontakty mezi projektem Garda a obcí.

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) V roce 2002 zaslal TIDE žádost Fásu o financování

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) V roce 2002 zaslal TIDE žádost Fásu o financování sociální ekonomiky, resp. Sociálního ekonomického programu pro zřízení služeb pro seniory Cílem Sociálního ekonomického programu organizovaného Fásem je podpora rozvoje podnikání ve sféře sociální ekonomiky, které by přispělo k ekonomické a sociální obnově obce.

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) Služby: • Opravy a údržby střech • Opravy a

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) Služby: • Opravy a údržby střech • Opravy a údržby okapů • Opravy a údržby dveří • Opravy a údržby oken • Montáže těsnění na dveře a okna • Montáže zámků a bezpečnostních řetězů • Provádění podkrovních izolací • Vysoušení studených a vlhkých zdí • Zabezpečování domů proti hmyzu a škůdcům • Opravy a výměny vadných zařízení a vybavení • Odblokování a údržba odpadů a kanalizace

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) Výhody • Tato služba je určena seniorům. • Její

Sociální ekonomika Jižní Meath (SMSE) Výhody • Tato služba je určena seniorům. • Její dostupnost je snadná a bez komplikací. • Administrativní náklady na tyto služby jsou velmi nízké. • Není potřeba zasílat žádné žádosti ani vyplňovat formuláře. • Služba je prospěšná obci i kraji. • Jediná existující služba svého druhu. • Zajišťuje služby, jež ostatní obchodní společnosti nejsou ochotny poskytovat.

Projekt pomoci závislým na alkoholu a návykových látkách SMA&SMR Smysl projektu Zvýšit úroveň vzdělanosti

Projekt pomoci závislým na alkoholu a návykových látkách SMA&SMR Smysl projektu Zvýšit úroveň vzdělanosti a sociálního vědomí v komunitě Jižní Meath a pozitivním způsobem ovlivnit řešení problematiky zneužívání alkoholu a návykových látek. Cíle: • Zvýšit povědomí o negativním vlivu zneužívání alkoholu a návykových látek na komunitu, rodinu a jednotlivce • Získat přístup k různým zdrojům financování projektu • Zajistit dobrou informovanost a pomoc rodinám • Spolupracovat s příslušnými veřejnými institucemi

Projekt pomoci závislým na alkoholu a návykových látkách SMA&SMR Akce • Mezi rodiči –

Projekt pomoci závislým na alkoholu a návykových látkách SMA&SMR Akce • Mezi rodiči – Angažuje rodiče ve vzdělávání a školicích programech o problematice alkoholu a návykových látkách ve vztahu k mladým lidem • Pomoc rodinám – Skupina se schází jednou týdně v SM Tide na pomoc rodinám, jejichž člen je potenciálně závislý na alkoholu nebo jiných látkách

Struktura Tide Předseda Sean Gibbons Místopředseda Patricia Hehir Tajemník Kevin Martin Správní rada Noel

Struktura Tide Předseda Sean Gibbons Místopředseda Patricia Hehir Tajemník Kevin Martin Správní rada Noel Kennelly Vincent Smyth Maureen Finlay Mary Clynch Mary Nally Brigid Madden George Hughes Michael Mc. Grath Michael O’Brien George Hughes Pauline Cogavin Padraic Mac. Donnach Niall O’Donoghue Ann Corrigan Manažer Paddy O’Reilly Personál Marie Daly SMASH Veronica Allen Školení Mary Mulvaney Admin Karen Warren SMART Denise Mc. Elroy Fas Martin Smyth SMSE