JAVA SCRIPT Skript jezik Java Script Java Script

  • Slides: 14
Download presentation
JAVA SCRIPT

JAVA SCRIPT

Skript jezik Java. Script • Java. Script je programski jezik za pisanje programa koji

Skript jezik Java. Script • Java. Script je programski jezik za pisanje programa koji se zajedno sa veb stranicom učitava u veb pretraživač i izvršava se na klijentu. • Java. Script se obično koristi kada treba izvršiti neku reakciju na događaj, npr. klik dugmeta itd. • Sve se to dešava bez komunikacije sa serverom.

Pregled skript jezika • Naredbe se pišu jedna iza druge, razdvojene tačka-zarezom (; ).

Pregled skript jezika • Naredbe se pišu jedna iza druge, razdvojene tačka-zarezom (; ). • Blok koda čini više naredbi navedenih izmeđi vitičastih zagrada { i }. • Često se naredbe grupišu u logičke celine – funkcije, koje mogu da se pozovu po potrebi i čiji je cilj obavljanje jasno definisanog zadatka. • Naredbe mogu da se sastoje od: • • • Vrednosti Operatora Izraza Rezervisanih reči Komentara

 • Rezervisane reči su reči sa posebnom ulogom u okviru programskog jezika: break,

• Rezervisane reči su reči sa posebnom ulogom u okviru programskog jezika: break, continue, do, while, for, function, if, else, return, var itd. • Komentari se ne izvršavaju. Sve što se nalazi do kraja reda nakon duple crte //, ili između /* i */ se tretira kao komentar. • Promenljive su imenovane memorijske lokacije u kojima se čuvaju vrednosti. Za deklaraciju promenljivih se koristi reč VAR. • Vrednosti mogu biti literali ili promenljive. Literali imaju fiksiranu vrednost (broj ili tekst). • Jezik Java. Script je osetljiv na mala i velika slova!

Primer deklaracije promenljivih var a; A = 5; var broj = 12. 5; var

Primer deklaracije promenljivih var a; A = 5; var broj = 12. 5; var c = 1, ime = “Maja”;

Tipovi podataka • Tekstualni – String var ime=“Milijana”; • Brojevni – Number var n=5.

Tipovi podataka • Tekstualni – String var ime=“Milijana”; • Brojevni – Number var n=5. 5; • Logički – Boolean var i=true; • Objekti – Object var ucenik={ime: ”Olivera”, prezime: ”Micic”, uspeh: 4. 57}; • • Vrednosti su svojstva objekta: ucenik. ime -> pristupamo svojstvu ime Nizovi – Array var ucenici=[“Milica”, ”Ana”, ”Branko”]; Moguće je da jedan niz ima elemente koji su različitih tipova. a[0]=5; a[1]=“skola”; a[2]={x: ” 10”, y: ” 50”}; •

Naredba grananja if if (a<0) { poruka=“broj je negativan”; }else{ poruka=“broj je pozitivan”; }

Naredba grananja if if (a<0) { poruka=“broj je negativan”; }else{ poruka=“broj je pozitivan”; }

Naredbe ciklusa: //broje se cifre broja n while(n>0) { br. Cif++; n/=10; } //sabiraju

Naredbe ciklusa: //broje se cifre broja n while(n>0) { br. Cif++; n/=10; } //sabiraju se svi dvocifreni brojevi for(i=10; zbir=0; i<100; i++) { zbir+=i; }

Funkcija • Funkcija je blok koda kreiran da izvrši određeni zadatak. • Ukoliko funkcija

Funkcija • Funkcija je blok koda kreiran da izvrši određeni zadatak. • Ukoliko funkcija izračunava neku vrednost, ta vrednost se vraća navođenjem nakon rezervisane reči return. • Npr. funkcija može da ima dva broja kao ulazne parametre i da vrati njihov zbir: function zbir(a, b) { return a+b; }

Funkcija • Funkcija se poziva u okviru programskog koda tako što se na mestu

Funkcija • Funkcija se poziva u okviru programskog koda tako što se na mestu parametara navode konkretni argumenti: var broj=5; var rez=zbir(broj, 10);

Pisanje Java. Scripta • Programski kod pisan u Java. Scriptu mora da se piše

Pisanje Java. Scripta • Programski kod pisan u Java. Scriptu mora da se piše unutar elementa SCRIPT, između otvorenog i zatvorenog taga <script> i </script>. • Ovaj element može da se nalazi ili unutar elementa HEAD, ili unutar elementa BODY. • Napisani program u Java. Scriptu će pristupati direktno elementima HTML dokumenta ili podacima koji su uneti kroz kontrole formulara postavljenog na veb stranici, a verovatno će ih i menjati.

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Primer: Veb stranica putem koje

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Primer: Veb stranica putem koje se unose imena i prezimena učenika jedne škole na osnovu kojih se kreiraju školske mejl adrese. • Na veb stranici se nalazi formular, tj element FORM, u okviru kojeg se nalaze kontrole i to dva polja za unos teksta, dugme i oblast za prikaz veće količine teksta. Nakon unosa podataka, potrebno je da se izvrši program koji je, u ovom slučaju, pisan u skript jeziku i izvršava se na klijentu. • Važno je da možemo da pristupamo podacima unetim kroz kontrole, pa je važno i da koristimo identifikator celog formulara koji definišemo kao vrednost atributa id. <form id=“formular”> … </form>

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Vrednost atributa id mora da

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Vrednost atributa id mora da bude definisano i za sve kontrole da bi mogli da pristupimo njihovom sadržaju. <input type=“text” id=“ime”> <input type=“text” id=“prezime”> <textarea id=“spisak” cols=“ 40” rows=“ 20”> </textarea> • U script kodu ćemo sadržaju ovih kontrola pristupati pomoću identifikatora formulara i identifikatora same kontrole na sledeći način: formular. ime. value

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Dugme je takođe element INPUT.

Primer 1 – Skript jezik i element FORM • Dugme je takođe element INPUT. Tekst koji se piše na dugmetu se definiše kao vrednost atributa value. Akcija koja se dešava klikom na dugme navodi se kao vrednost atrubuta on. Click. • U primeru koji sledi, nakon klika na dugme se poziva funkcija dodaj. Mejl(). <input type=“button” value=“Formiraj i dodaj adresu” on. Click=“dodaj. Mejl(); ”>