Glasovi i glasovne promene Glasovi Glas je najmawa

  • Slides: 22
Download presentation
Glasovi i glasovne promene Glasovi

Glasovi i glasovne promene Glasovi

§ Glas je najmawa jedinica govora. Deo lingvistike ( nauka o jeziku ) koji

§ Glas je najmawa jedinica govora. Deo lingvistike ( nauka o jeziku ) koji se bavi prou~avawem glasova i glasovnih promena je fonetika , tj. fonologija. § Srpski jezik ima 30 glasova , odnosno fonema. To su : § a, b, v, g, d, |, e, ‘, z, i, j, k, l, q, m, n , w , o , p , r , s , t , } , u , f , h , c , ~, x , {. § Srpski jezik mo`emo pisati pomo}u dva pisma. To su }irilica i latinica.

Podela glasova § Svi glasovi u srpskom jeziku dele se na : § Vokale

Podela glasova § Svi glasovi u srpskom jeziku dele se na : § Vokale ( samoglasnike ) : a , e , i , o , u ; § Suglasnike ( konsonante ) : svi ostali.

GLASOVNE PROMENE § Glasovne promene de{avaju se kada se odre|eni glasovi na|u jedan do

GLASOVNE PROMENE § Glasovne promene de{avaju se kada se odre|eni glasovi na|u jedan do drugog u razli~itim oblicima jedne re~i ili pri gra|ewu novih re~i. § Do ovih promena naj~e{}e dolazi radi lak{eg izgovora. § Najva`nije glasovne promene u srpskom jeziku su :

§ JEDNA^EWE SUGLASNIKA PO ZVU^NOSTI ; § JEDNA^EWE SUGLASNIKA PO MESTU IZGOVORA ; §

§ JEDNA^EWE SUGLASNIKA PO ZVU^NOSTI ; § JEDNA^EWE SUGLASNIKA PO MESTU IZGOVORA ; § PALATALIZACIJA ; § SIBILARIZACIJA ; § JOTOVAWE ; § NEPOSTOJANO A ; § PROMENA L U O ; § GUBQEWE SUGLASNIKA ;

§ ASIMILACIJA I SA@IMAWE SAMOGLASNIKA. Neke od ovih glasovnih promena izvr{ile su se davno

§ ASIMILACIJA I [email protected] SAMOGLASNIKA. Neke od ovih glasovnih promena izvr{ile su se davno , a neke se vr{e i danas.

ASIMILACIJA I SA@IMAWE SAMOGLASNIKA § Asimilacija samoglasnika je glasovna promena kojom se razli~iti samoglasnici

ASIMILACIJA I [email protected] SAMOGLASNIKA § Asimilacija samoglasnika je glasovna promena kojom se razli~iti samoglasnici izjedna~avaju , a sa`imawe samoglasnika je promena kojom se dva ista samoglasnika spajaju u jedan dugi samoglasnik. § Jedna promena naj~e{}e prethodi drugoj. kojeg(a) > koog(a) >kog(a) mojeg(a) > moog(a) > mog(a)

§ Samo sa`imawe samoglasnika uo~ava se u slede}im primerima : sahat > sat rahatluk

§ Samo sa`imawe samoglasnika uo~ava se u slede}im primerima : sahat > sat rahatluk > ratluk stol >stoo > sto sokol > sokoo > soko sol > soo > so Do odstupawa dolazi u re~ima : poo~im , crnook , zoologija , samoodbrana.

Ve`bawe 1. Dopuni slede}u re~enicu : Palatalizacija je promena _______ suglasnika , ____ i

Ve`bawe 1. Dopuni slede}u re~enicu : Palatalizacija je promena _______ suglasnika , ____ i _____ ispred samoglasnika _____ , ____ i _____ u __________ suglasnike ____ , ____ i _______. 2. Podvuci pravilno napisane re~i : odsustvo , otsustvo , gratski , gradski , od{tampati , ot{tampati , sredstvo , sretstvo.

3. Kako se zove glasovna promena izvr{ena u re~ima : vo`wa , ~e`wa ,

3. Kako se zove glasovna promena izvr{ena u re~ima : vo`wa , ~e`wa , ka`wiv , pa`qiv ? 4. Napi{i dative imenica devojka , sloga i kwiga. Koju glasovnu promenu uo~ava{ u dobijenim re~ima ? 5. Odredi glasovne promene koje su se dogodile u slede}im re~ima : a ) zadaci _______________ b ) taoci ________________ v ) ma{}u ________________

PREZENTACIJU URADILA prof. Magdalena Rexovi} Prilikom iyrade preyentacije kori{éna je podela data u gramatici

PREZENTACIJU URADILA prof. Magdalena Rexovi} Prilikom iyrade preyentacije kori{éna je podela data u gramatici Du{anke Vujov} , , Gramatolomija„.