Stilske figure Stilska sredstva izraavanja Pjesniki jezik Razlikuje

  • Slides: 43
Download presentation
Stilske figure Stilska sredstva izražavanja

Stilske figure Stilska sredstva izražavanja

Pjesnički jezik Razlikuje se od ostalih upotreba jezika: § § konkretnošću u opisivanju emocionalnošću

Pjesnički jezik Razlikuje se od ostalih upotreba jezika: § § konkretnošću u opisivanju emocionalnošću u izražavanju ritmičnošću i skladom govorne strukture bogatstvom značenja i smisla

Stilske figure § § § odstupanja od uobičajene uporabe jezika nastale su za potrebe

Stilske figure § § § odstupanja od uobičajene uporabe jezika nastale su za potrebe retorike (govorništva) u staroj Grčkoj u antičko doba stil je označavao dobar način pisanja i govora ukrašen, lijep govor �uvjerljiv govor stari su retoričari figure/ukrase bilježili i razvrstavali u skupine prema srodnosti

Pojmovi figura i trop § FIGURA < lat. figura – lik, oblik �ne služi

Pojmovi figura i trop § FIGURA < lat. figura – lik, oblik �ne služi slikovitosti izražavanje jer riječi ne rabi u prenesenom značenju § TROP < grč. tropos – obrat �služi slikovitom izražavanju jer riječi koristi u prenesenom značenju

Podjela stilskih figura figure ponavljanja riječi misli konstrukcije

Podjela stilskih figura figure ponavljanja riječi misli konstrukcije

I. Figure ponavljanja § Nazivamo ih još � glasovne figure, fonološke figure ili figure

I. Figure ponavljanja § Nazivamo ih još � glasovne figure, fonološke figure ili figure dikcije. § Utemeljene su na glasovnim učincima – ponavljanjem glasova ili riječi ostvaruje se: - zvukovna izražajnost (ekspresivnost), blagozvučnost ili eufonija - povezuje se značenje i zvučanje

Asonanca (<lat. assonare – odjekivati) § ponavljanje istih samoglasnika u stihu Olovne i teške

Asonanca (<lat. assonare – odjekivati) § ponavljanje istih samoglasnika u stihu Olovne i teške snove snivaju, Oblaci nad tamnim gorskim stranama Monotone sjene rijekom plivaju Žutom rijekom među golim granama.

Aliteracija (<lat. ad littera – od, k slovu) § ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih

Aliteracija (<lat. ad littera – od, k slovu) § ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina u stihu …I cvrči, cvrčak na čvoru crne smrče… Zuji, zveči, zvoni, zvuči, Šumi, grmi, tutnji, huči, To je jezik roda moga.

Onomatopeja § oponašanje zvukova iz prirode …pljus, fiju, cijuču, žvrgolje, grliču… Sitni cvrčak sjetno

Onomatopeja § oponašanje zvukova iz prirode …pljus, fiju, cijuču, žvrgolje, grliču… Sitni cvrčak sjetno cvrči…

Anafora § ponavljanje iste riječi ili skupine riječi na početku više stihova ili strofa

Anafora § ponavljanje iste riječi ili skupine riječi na početku više stihova ili strofa Barbara bješe bijela boka Barbara bješe čvrsta, široka Barbara bješe naša dika Barbara, lijepa ko slika.

Epifora § ponavljanje istih riječi na kraju stihova Čujem u snu, Sanjam u snu

Epifora § ponavljanje istih riječi na kraju stihova Čujem u snu, Sanjam u snu Vidim u snu… I oni su se malom čudili, a on se opet njima čudio, i tako su se svi čudili.

Simploka § anafora + epifora To sada gleda on, To sada misli on, To

Simploka § anafora + epifora To sada gleda on, To sada misli on, To sada sanja on.

Anadiploza § ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha Te si tako

Anadiploza § ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha Te si tako rano uranila, Uranila u svetu nedjelju… A naša ulica je duga Duga, …

II. Figure konstrukcije § § zovemo ih još sintaktičke figure (<grč. syntaxis – slaganje

II. Figure konstrukcije § § zovemo ih još sintaktičke figure (<grč. syntaxis – slaganje riječi) nastaju odstupanjem od gramatičkoga reda riječi u nekoj cjelini(izrazu, stihu, ulomku) svako takvo odstupanje je uočljivo i izražajno, sredstvo ostvarenja posebnoga stila � stilogeno sredstvo njima se postiže ritmičnost pjesničkoga izraza

Inverzija § poredak riječi obrnut od gramatičkoga Ljubim ruke bijele. ( Ljubim bijele ruke.

Inverzija § poredak riječi obrnut od gramatičkoga Ljubim ruke bijele. ( Ljubim bijele ruke. ) I čudno ima ime: Napuštena pruga. Tu svaki vagon dimnjak ima, Željezni nahereni, tužni.

Elipsa § izostavljanje dijelova misli, ali tako da se smisao ipak može razabrati Lijepe

Elipsa § izostavljanje dijelova misli, ali tako da se smisao ipak može razabrati Lijepe kolo vode, ružne kuću grade. Nedjelja. Tužno. Znamo, o znamo… Na vješalima. Suha kao prut. Na uzničkome zidu. Zidu srama.

Retoričko pitanje § pitanje na koje se ne očekuje odgovor; postavlja se radi postizanja

Retoričko pitanje § pitanje na koje se ne očekuje odgovor; postavlja se radi postizanja dojma Što sam? Tko sam? Ja samo sanjar… Bit ili ne bit – to je pitanje! O gdje si sada, gdje si, Bezimena?

Polisindeton § gomilanje veznika bez gramatičke potrebe I nema oca ni majke, I nema

Polisindeton § gomilanje veznika bez gramatičke potrebe I nema oca ni majke, I nema sestre ni brata, I nema drage ni druga… I kosti su mu umorne I duša mu je žalosna I on je sam i zapušten….

Asindeton § izostavljanje veznika Misli mlada , ( da) nitko je ne čuje, (ali)

Asindeton § izostavljanje veznika Misli mlada , ( da) nitko je ne čuje, (ali) slušalo je momče čobanine Tu svaki vagon dimnjak ima, Željezni, nahereni, tužni.

III. Figure riječi § tropi <grč. tropos – okret, promjena § nastaju promjenom osnovnog,

III. Figure riječi § tropi <grč. tropos – okret, promjena § nastaju promjenom osnovnog, uobičajenog značenja pojedinih riječi – prijenosom značenja § njima se djeluje na značenjski sloj pjesme

Metafora § preneseno značenje gradi se prema sličnosti, stoga je nazivamo i skraćenom poredbom

Metafora § preneseno značenje gradi se prema sličnosti, stoga je nazivamo i skraćenom poredbom (iskazuje se samo drugi član poredbe) Moj prijatelju mene više nema, Al nisam samo zemlja, samo trava… Ruže su munje misli, one su u srcu strijela.

Metonimija § § preneseno značenje se gradi prema nekim stvarnim odnosima, logičkoj zavisnosti podvrsta

Metonimija § § preneseno značenje se gradi prema nekim stvarnim odnosima, logičkoj zavisnosti podvrsta metafore; zamjena imena jarčeva pjesma – tragedija sijeda kosa – starost čitam Cesarića – Cesarićevu poeziju Brojim stope na bijelome snijegu. Smrt do smrti. Smrt su stope moje. – stopa je metonimija hoda prema smrti

Sinegdoha § dio se uzima umjesto cjeline Za to neću maknuti ni malim prstom.

Sinegdoha § dio se uzima umjesto cjeline Za to neću maknuti ni malim prstom. Moje je tijelo bolesno I žudi tiho jednu bolnicu. § jednina umjesto množine Kinez je skroman → svi Kinezi Nijemac je marljiv. Talijan temperamentan.

Personifikacija § pridavanje ljudskih osobina neživomu, životinjama, biljkama, apstraktnim pojavama Sama knjiga caru besjedila.

Personifikacija § pridavanje ljudskih osobina neživomu, životinjama, biljkama, apstraktnim pojavama Sama knjiga caru besjedila. Duša je zanijekala sve njezino i ne zna kome se utječe

Eufemizam § ublažavanje nekog izraza da ja o vas ne ogriješim duše = da

Eufemizam § ublažavanje nekog izraza da ja o vas ne ogriješim duše = da vas ne ubijem; onaj rogati = đavao… Jer knjiga ta što držiš je u ruci, Samo je dio mene koji spava.

Epitet § ukrasni pridjev ili skupina riječi koja se dodaje drugoj riječi da bi

Epitet § ukrasni pridjev ili skupina riječi koja se dodaje drugoj riječi da bi je istaknula Siroti mrtvac ja sam… Riječi je splelo crno lišće, lišće krvavo…. Stalni epiteti - u narodnim pjesmama: rujno vino, vjerna ljuba, britka sablja, bijelo lice, bijeli grad…

Alegorija § § produžena metafora – preneseno se značenje proteže na cjelinu (stoga je

Alegorija § § produžena metafora – preneseno se značenje proteže na cjelinu (stoga je smatramo i figurom misli) basna se zasniva na alegoriji, čitava djela mogu biti alegorije (npr. roman Starac i more) Ja koji sam u silnim olujama i valovima upravljao državnim brodom i neoštećena ga vratio u luku, ja da se bojim natmurena tvoga čela i duha tvoga druga?

Simbol § § § odabrani, konkretni predmet kojim se označava bitno svojstvo pojma koji

Simbol § § § odabrani, konkretni predmet kojim se označava bitno svojstvo pojma koji se simbolom predstavlja stalni, opći simboli → amblemi križ – kršćanstvo, vaga – pravda, maslinova grančica – mir, kosa- smrt, zvijezda – duh, voda – život… pjesnički simboli→ individualni, kontekstualni jer su razumljivi samo u kontekstu djela

Simbol § § Samo gordi jablan lisjem suhijem, šapće o životu mrakom gluhijem, Kao

Simbol § § Samo gordi jablan lisjem suhijem, šapće o životu mrakom gluhijem, Kao da je samac usred svemira. čovjek Teče i teče, teče jedan slap; život uopće Što u njem znači moja mala kap? život pojedinca

IV. Figure misli § odnose se na širi smisao onog što je rečeno §

IV. Figure misli § odnose se na širi smisao onog što je rečeno § zasnovane su na prenesenom značenju § kao i tropi, one djeluje na značenjskom, semantičkom sloju pjesme – pojačavaju, naglašavaju, ističu smisao pjesničkoga teksta

Poredba § § § usporedba, komparacija jedna od najčešćih stilskih figura uspoređivanje na osnovi

Poredba § § § usporedba, komparacija jedna od najčešćih stilskih figura uspoređivanje na osnovi nekih zajedničkih svojstava: Volio sam je kao travu i kao jasenje Ko trstiku i kanarinca Ko uspavanku i majčino buđenje…

Antiteza § posebna vrsta poredbe koja se zasniva na opreci, suprotnosti – kontrast Bučni

Antiteza § posebna vrsta poredbe koja se zasniva na opreci, suprotnosti – kontrast Bučni su anđeli tuge… Al anđeli radosti šute. Djeca su radost i žalost. Tijesan mi bijaše vijek, a velebna bješe mi duša.

Slavenska antiteza § posebna vrsta antiteze sastavljene od tri dijela, česta u narodnoj poeziji

Slavenska antiteza § posebna vrsta antiteze sastavljene od tri dijela, česta u narodnoj poeziji slavenskih naroda (slavenska poredba) Što se bijeli u gori zelenoj? Al je snijeg, a al su labudovib? Nit je snijeg ne a, nit su labudovi ne b nego šator age Hasanage. c § Prvo se postavi jedna tvrdnja-pitanje (a), zatim druga (b), a potom se niječe prva (ne a) i druga tvrdnja (ne b)pa se postavlja nova tvrdnja ©.

Hiperbola § figura preuveličavanja, predimenzioniranja radi naglašavanja emocionalnoga stava: Ja sam danas ispio sunce

Hiperbola § figura preuveličavanja, predimenzioniranja radi naglašavanja emocionalnoga stava: Ja sam danas ispio sunce plamno I žilice su moje nabrekle ko potoci. U utrobi se mojoj ljuljuška more tamno… § česta u svakodnevnom govoru Poludjet ću od buke. Crknut ću od gladi. Rekao sam ti to milijun puta.

Litota § § § suprotna hiperboli pravi se izraz zamjenjuje slabijim u pravilu negativnim

Litota § § § suprotna hiperboli pravi se izraz zamjenjuje slabijim u pravilu negativnim ili suprotnim (po načelu kontrasta) Otišli ste malo predaleko. (nepristojni ste) Od eufemizma se razlikuje po tome što se izraz samo prividno oslabljuje, a ustvari se želi pojačati, često zbog izazivanja ironičnog efekta: Ona je ugodno popunjena.

Gradacija § figura stupnjevanja radi pojačavanja osnovnoga dojma I biti slab, i nemoćan, I

Gradacija § figura stupnjevanja radi pojačavanja osnovnoga dojma I biti slab, i nemoćan, I sam bez igdje ikoga, I nemiran, i očajan. I gaziti po cestama I biti gažen u blatu, Bez sjaja zvijezde na nebu.

Ironija § § § • • • izražavanje putem suprotnosti – misli se suprotno

Ironija § § § • • • izražavanje putem suprotnosti – misli se suprotno od onoga što se kaže može varirati od šale do sarkazma Ti si mi krasan prijatelj! približava se pojmu parodije Volim ići u kazalište. Mnogo je realnije od života. Otkriće Amerike je početak smrti umjetnosti. Ako su bogatun i siromah braća, onda je bogatome ime Kain. Oscar Wilde

Paradoks izricanje naizgled protuslovne misli § najpoznatiji paradoks: Znam da ništa ne znam. (Sokrat)

Paradoks izricanje naizgled protuslovne misli § najpoznatiji paradoks: Znam da ništa ne znam. (Sokrat) Život je smrt, a smrt je život. § Guslara sretoh. Bio je slijep. Al reče: - Sinko, život je lijep! Zbunih se malko. – zar zbilja lijep? - Vidjet ćeš, sinko, kad budeš slijep!

Oksimoron – “oštroumna ludost” § § § spajanje naizgled suprotnih pojmova blizak paradoksu vrlo

Oksimoron – “oštroumna ludost” § § § spajanje naizgled suprotnih pojmova blizak paradoksu vrlo je efektan; izaziva dublji dojam Radosni mrtvac Cvjetovi zla Zimsko ljetovanje – naslovi književnih djela istinita laž užasno lijepo strašno dobro – svakodnevni govor

za 5+ § § § Paronomazija promjena riječi, igra riječi koja se temelji na

za 5+ § § § Paronomazija promjena riječi, igra riječi koja se temelji na sličnosti zvuka različitih riječi različitoga značenja; ponavljanje iste osnove u različitim riječima Braniti, a ne odbraniti. Uranila rano u nedjelju.

za 5+ § § Hijazam poredak riječi u obliku grčkoga slova khi – X

za 5+ § § Hijazam poredak riječi u obliku grčkoga slova khi – X (čitaj – hi) dva suprotna izraza žele se istaknuti i položajem te se drugi navodi u obrnutom redu prema prvome umjesto paralelizma Strah bijaše velik, nada malena. hijazam Strah bijaše velik, malena nada. Strah velik Malena nada

za 5+ § § Aluzija govorenje o jednoj stvari dok se misli na drugu

za 5+ § § Aluzija govorenje o jednoj stvari dok se misli na drugu izričemo jedno da bismo objasnili drugo Zar i ti, sine Brute. – aluzija na Cezarove riječi koje je uputio svojem prijatelju Brutu kad je shvatio da i on sudjeluje u zavjeri protiv njega. Koristi se kad je netko izdan ili prevaren od najboljeg prijatelja.

za 5+ § Aluzija Čuvaj se Danajaca i kad darove nose. Ne vjeruj neprijatelju

za 5+ § Aluzija Čuvaj se Danajaca i kad darove nose. Ne vjeruj neprijatelju ni kad ti nešto poklanja. § Hanibal je pred vratima. /Hanibal ante portas. Neprijatelj je blizu. § Kocka je bačena. / Alea iacta est. Cezarove riječi: odluka je donesena.