Podsjeti se sibilarizacija i palatalizacija Promotri istaknute rijei

  • Slides: 21
Download presentation

Podsjeti se – sibilarizacija i palatalizacija Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Idem k

Podsjeti se – sibilarizacija i palatalizacija Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Idem k majci. Bravo, vojniče! imenica , D jd. imenica , V jd. N jd. majka D jd. majci ? i > c) ? majka> majki* (k ispred sibilarizacija N e > č) N jd. ? vojnik > vojnike* (k ispred V jd. ? vojniče palatalizacija Kako je glasio taj oblik imenice prije provedene Što zapažaš? Kako U kojem imenica Otkud Što Otkud Ima susu padežu majci glas liistaknute glas riječ čcglasi iubroju uvokativu obim dativu riječi u nominativu istaknute padežima jednine? po jednine? vrsti? imenice? jednine? iste glasove? glasovne promjene?

Nepostojani a Promotri istaknutu riječ u rečenici. Šutnja nas veže da ne puknu lanci.

Nepostojani a Promotri istaknutu riječ u rečenici. Šutnja nas veže da ne puknu lanci. ia n a j o t s o p Ne vu o n imenica , N mn. s o u e s e ć e um ju a v d u đ e riječi izm h ? G jd. lanc-a lanca N jd. lanac ? Ø završni lja v a J. a k i n završni suglasnici suglas m i k e n se samo u iječi. r e t s i a m i oblic Samoglasnik a u nekim oblicima riječi postoji, ariječ uosnove drugima ga Između Što Kojim Odvoji zapažaš? se Kako kojih Kojoj događa glasovima nastavak imenica glasova vrsti UIma sa kojemu samoglasnikom završava lanci riječi li je od umetnut glasi jepripada upadežu osnova obim u uglas nominativu istaknuta oblicima ainema. uabroju? ugenitivu nominativu jednine? iste riječ? i genitivu. jednine? glasove? jednine? Takav glas a zove se nepostojani a.

Nepostojani a Promotri imenicu stranac u nominativu i genitivu jednine. N jd. stranacØ nepostojani

Nepostojani a Promotri imenicu stranac u nominativu i genitivu jednine. N jd. stranacØ nepostojani a G jd. stranc-a stranca završni suglasnici Što Odvoji se događa nastavak sa glasova samoglasnikom od osnove i usporedi a u genitivu dvijepadežima osnove. jednine? Što Između zapažaš? kojih Ima Što li imenica zaključuješ? je umetnut stranac samoglasnik u obim a O kojoj se glasovnoj u nominativu promjeni iste glasove? radi jednine? u nominativu jednine?

Nepostojani e Pročitaj stihove.

Nepostojani e Pročitaj stihove.

Nepostojani e Promotri istaknutu riječ u rečenici. Čak do Čakovca. N jd. Čakovec ?

Nepostojani e Promotri istaknutu riječ u rečenici. Čak do Čakovca. N jd. Čakovec ? Čakovec Ø G jd. Čakovc-a ? Čakovca završni suglasnici nepostojani e Neka kajkavska mjesta i gradovi između dvaju različitih suglasnika imaju samoglasnik e koji postoji Između kojih je umetnut samoglasnik e samo uzavrša nekim oblicima iste riječi. Što Odvoji Što zapažaš? Napiši se nastavak događa ime Ima grada od sa lisuglasnika ime osnove samoglasnikom ugrada nominativu uosnova imenu u obim grada genitivu u genitivu i usporedi jednine. iste jednine? glasove? osnove. Kojim glasovima uei padežima genitivu jednine? nominativu jednine? Takavu glas e zove se nepostojani e.

j u h t a o o l v cnk j a a I

j u h t a o o l v cnk j a a I l n mg k MALA JEZIČNA IGRA c u r

Jotacija Buđenje Pročitaj stihove. Promotri riječ buđenje imenica (glagolska) > Jotacija jota (grč. )

Jotacija Buđenje Pročitaj stihove. Promotri riječ buđenje imenica (glagolska) > Jotacija jota (grč. ) = j Miruju spaljene kuće I život na rodnoj grudi, Sunce iz tihog sna Ranjenu zemlju budi. Marija Krmpotić nj đ bud + jen > buđen + je glagolski pridjev trpni = buđenje imenica (glagolska) Jotacija je glasovna promjena u kojoj se dva Kako riječ? se kako se tvori jeuvijek po. Prisjeti vrsti? glasa, jeodnastala kojih jetaŠto drugi j, stapaju u novi glas. glagolska imenica?

Jotacija Promotri sljedeće primjere. skakati > skačem skak + jem > k+ j= č

Jotacija Promotri sljedeće primjere. skakati > skačem skak + jem > k+ j= č smrt > smrću smrt + ju > t+ j= ć drag > draži drag + ji > g+ j= ž sol > solju sol + ju > l + j = lj tanak > tanji tan + ji > n + j = nj

Umetnuti l Promotri sljedeće primjere. grub + l + ji > l + j

Umetnuti l Promotri sljedeće primjere. grub + l + ji > l + j = lj > grublji pozitiv pridjeva jotacija komparativ pridjeva grm + l + je > l + j = lj > grmlje imenica jotacija zbirna imenica umetnuti l Kad se glas j nađe iza glasova b, p, m, v, između njih Otkud glas ljglas uljkomparativu zbirnoj imenici? pridjeva? se umeće lukoji se stapa sa j u lj. Takav glas l zove se umetnuti l.

Što je nepostojani a? Nepostojani a jest a koje se umeće u osnovu riječi

Što je nepostojani a? Nepostojani a jest a koje se umeće u osnovu riječi između dvaju završnih suglasnika. Javlja se samo u nekim oblicima iste riječi. Što je jotacija? Jotacija je glasovna promjena u kojoj se dva glasa, od kojih je drugi uvijek j, stapaju u novi glas. Kako se zove glas l koji se umeće kada se glas j nađe iza glasova b, p, m, v? Umetnuti l.

1. Napiši genitive jednine sljedećih imenica i odredi glasovnu promjenu. klanca N jd. klanac____________

1. Napiši genitive jednine sljedećih imenica i odredi glasovnu promjenu. klanca N jd. klanac____________ borca N jd. borac____________ magarca N jd. magarac___________ U G jd. javlja se nepostojani a.

2. Napiši komparative pridjeva blag i jak. Prikaži njihov nastanak. blaži (blag+ji; g+j >

2. Napiši komparative pridjeva blag i jak. Prikaži njihov nastanak. blaži (blag+ji; g+j > ž = blaži) jači (jak+ji; k+j > č = jači)

3. Upiši koji glas nastaje jotacijom. k+j= č l+j= lj d+j= đ n +

3. Upiši koji glas nastaje jotacijom. k+j= č l+j= lj d+j= đ n + j = nj s+j= š t+j= ć

4. Napiši traženi oblik riječi i odredi glasovne promjene do kojih u njima dolazi.

4. Napiši traženi oblik riječi i odredi glasovne promjene do kojih u njima dolazi. glasovne promjene 1. ________ nepostojani a podatci podatak N mn. ______ 2. ________ sibilarizacija glasovna promjene milimetar G jd. ______ milimetara nepostojani a ________

Urednica: Slavica Kovač

Urednica: Slavica Kovač