1 m sen ven lng 2 L sen

  • Slides: 20
Download presentation

1 §Çm sen ë ven lµng. 2 L¸ sen mµu xanh m¸t. L¸ cao,

1 §Çm sen ë ven lµng. 2 L¸ sen mµu xanh m¸t. L¸ cao, l¸ thÊp chen nhau, phñ kh¾p mÆt ®Çm. 3 4 Hoa sen ®ua nhau v ¬n cao. 5 Khi në, c¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra, ph « ®µi sen vµ nhÞ vµng. 6 Hoa sen ngan ng¸t, thanh khiÕt. 7 §µi sen khi giµ th× dÑt l¹i, xanh thÉm. 8 Suèt mïa sen, s¸ng l¹i cã nh÷ng ng êi ngåi trªn thuyÒn nan rÏ l¸, h¸i hoa.

Giaûi lao

Giaûi lao

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao, lá thấp

Đầm sen ở ven làng. Lá sen màu xanh mát. Lá cao, lá thấp chen nhau, phủ khắp mặt đầm. Hoa sen đua nhau vươn cao. Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng. Hương sen ngan ngát, thanh khiết. Đài sen khi già thì dẹt lại, xanh thẫm. Suốt mùa sen, sáng lại có những người ngồi trên thuyền nan rẽ lá, hái hoa.

2. Tìm tiếng ngoài bài : - Có vần en : len , đèn

2. Tìm tiếng ngoài bài : - Có vần en : len , đèn , kèn … - Có vần oen : khoen , nông choèn , xoèn xoẹt … 3. Nói câu chứa tiếng có vần en hoặc oen.

Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay.

Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay.

Lan nhoẻn miệng cười.

Lan nhoẻn miệng cười.

Trò

Trò

Sai Cô giáo khen em rất ngoan. khen Máy cưa chạy xoèn xoẹt. xoèn

Sai Cô giáo khen em rất ngoan. khen Máy cưa chạy xoèn xoẹt. xoèn Thanh sắt đã hoen rỉ. kèn Bé thổi kèn rất hay. hoen

giải lao

giải lao

Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng.

Khi nở, cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen và nhị vàng.

Nhị vàng Đài sen Cánh hoa đỏ

Nhị vàng Đài sen Cánh hoa đỏ

Hương sen ngan ngát, thanh khiết.

Hương sen ngan ngát, thanh khiết.

Trò

Trò

Cách thực hiện • • Chọn 1 hình theo màu. Trả lời câu hỏi

Cách thực hiện • • Chọn 1 hình theo màu. Trả lời câu hỏi đúng. Được mở hình màu đó. Đoán hình nền

Cây sen sống ở đâu ? Lá sen màu gì ? Hương sen như

Cây sen sống ở đâu ? Lá sen màu gì ? Hương sen như thế nào? Nhị sen màu gì ?

Đọc bài Đầm sen và trả lời câu hỏi Chuẩn bị : Hoa sen

Đọc bài Đầm sen và trả lời câu hỏi Chuẩn bị : Hoa sen SGK _ 93