CHNG 2 O LNG SN LNG V MC

  • Slides: 17
Download presentation
CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ (tt)

Thông tin liên lạc GV • GV: • SĐT: • Mail:

Thông tin liên lạc GV • GV: • SĐT: • Mail:

2. 3. Các phương pháp tính GDP ü Phương pháp giá trị gia tăng

2. 3. Các phương pháp tính GDP ü Phương pháp giá trị gia tăng (Phương pháp sản xuất) - Giá trị gia tăng là lượng gia tăng trong giá trị hàng hóa do kết quả của quá trình sản xuất. - Giá trị gia tăng là phần chênh lệch giữa giá trị sản lượng và giá trị sản phẩm trung gian (chi phí trung gian) VA: value Added

ü Phương pháp chi tiêu

ü Phương pháp chi tiêu

GDP gồm các thành phần • Tiêu dùng của hộ gia đình (C-consumption) –

GDP gồm các thành phần • Tiêu dùng của hộ gia đình (C-consumption) – Tiêu dùng của hộ gia đình dùng để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng – Không bao gồm chi mua nhà

 • Chi đầu tư (I - investment) Là chi tiêu nhằm tạo ra

• Chi đầu tư (I - investment) Là chi tiêu nhằm tạo ra năng lực sản xuất cho nền kinh tế. – Chi mua sắm máy móc thiết bị để sản xuất – Xây dựng nhà xưởng, văn phòng… – Hàng tồn kho của doanh nghiệp – Chi mua nhà mới I= IN+ De IN: đầu tư ròng (Net investment) De: khấu hao (Depreciation)

 • Chi tiêu của chính phủ (G – goverment purchases) Chi mua hàng

• Chi tiêu của chính phủ (G – goverment purchases) Chi mua hàng hóa dịch vụ của chính phủ: chi trả lương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây trường học…

Chính phủ thuế Tx = Ti+Td – Tx: Thuế chính phủ thu (Taxes) –

Chính phủ thuế Tx = Ti+Td – Tx: Thuế chính phủ thu (Taxes) – Td: Thuế trực thu (direct taxes) (Thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của thành phần chịu thuế: thuế thu nhập, thuế môn bài…) – Ti: Thuế gián thu (indirect taxes) (Thuế đánh vào thu nhập thông qua mua sắm hàng hóa, dịch vụ: Thuế VAT, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…) Chi của chính phủ: - Chi chuyển nhượng (Tr: transfer payments) - Chi mua hàng hóa dịch vụ (G: government spending on goods and services)

Chi chuyển nhượng: - Trợ cấp cho người nghèo - Trợ cấp thất nghiệp,

Chi chuyển nhượng: - Trợ cấp cho người nghèo - Trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí - Cấp học bổng Ngân sách của chính phủ: - Khi T-G = 0: cân bằng ngân sách - Khi T-G>0: thặng dư ngân sách - Khi T-G<0: thâm hụt ngân sách

Khu vực nước ngoài • Xuất khẩu (X- export): lượng hàng hóa xuất ra

Khu vực nước ngoài • Xuất khẩu (X- export): lượng hàng hóa xuất ra nước ngoài và sử dụng ở nước ngoài. • Nhập khẩu (M – import) là giá trị hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và tiêu thụ trong nước.

NX = X – M được gọi là giá trị xuất khẩu ròng ü

NX = X – M được gọi là giá trị xuất khẩu ròng ü Khi X-M=0: cân bằng cán cân thương mại ü Khi X-M>0: thặng dư cán cân thương mại ü Khi X-M<0: thâm hụt cán cân thương mại

ü Theo phương pháp thu nhập GDP được tính bằng tổng thu nhập của

ü Theo phương pháp thu nhập GDP được tính bằng tổng thu nhập của tất cả các thành phần tham gia vào quá trình sản xuất.

Gồm các khoản thu nhập: Tiền lương (W – wage) Tiền thuê (R-Rent) Tiền

Gồm các khoản thu nhập: Tiền lương (W – wage) Tiền thuê (R-Rent) Tiền lãi (i – Interest) Lợi nhuận (Pr- Profit) Thuế gián thu (Ti- Indirect tax) Khấu hao (De _ depreciation)

TT tài chính S=1000 00 5 1 = M IN=1000 C+I+G+X-M= ? Nước ngoài

TT tài chính S=1000 00 5 1 = M IN=1000 C+I+G+X-M= ? Nước ngoài NX=? X=1500 G=2000 Ti=1000 Td=1500 Hộ gia đình DI = 7000 Chính phủ T=? DN Y = 10. 000 Tr=500 GDP? W + R+ i + Pr = 7000 De=2000 14

BÀI TẬP 1 Cho số liệu trên lãnh thổ của một quốc gia theo

BÀI TẬP 1 Cho số liệu trên lãnh thổ của một quốc gia theo giá thị trường như sau: (Đơn vị tính: 1000 USD) - Tiêu dùng của hộ gia đình: 1800 - Đầu tư ròng: 120 - Khấu hao: 480 - Chính phủ chi mua hàng hóa, dịch vụ: 345 - Xuất khẩu: 300 - Nhập khẩu: 195 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng phương pháp chi tiêu.

BÀI TẬP 2 Trên lãnh thổ của một quốc gia có các khoản mục

BÀI TẬP 2 Trên lãnh thổ của một quốc gia có các khoản mục hạch toán như sau (Theo giá thị trường): - Lợi nhuận: 540 - Tiền lương: 1200 - Tiền trả lãi: 180 - Thuế gián thu: 120 - Tiền thuê: 330 - Khấu hao: 480 Tính GDP theo giá thị trường bằng phương pháp thu nhập.

BÀI TẬP 3 Trên lãnh thổ của một quốc gia có các khoản mục

BÀI TẬP 3 Trên lãnh thổ của một quốc gia có các khoản mục hạch toán theo giá thị trường như sau: Tiền lương 420 Lợi tức cổ phần Tiền thuê 90 Chi tiêu hộ gia đình Đầu tư ròng 40 Thuế nhập khẩu Khấu hao 160 Thuế tiêu thụ đặc biệt Tiền lãi 60 Thuế VAT Lợi nhuận chủ DN 95 Xuất khẩu ròng Chi tiêu của chính phủ Yêu cầu: 1. Tính GDP theo hai phương pháp: thu nhập và chi tiêu (GDP theo giá thị trường) 2. Tính GDP theo giá sản xuất 85 600 10 8 22 35 115