Thi t k s T i thi u

  • Slides: 10
Download presentation
Thiê t kê sô Tô i thiê u ho a tra ng tha i

Thiê t kê sô Tô i thiê u ho a tra ng tha i Ngươ i tri nh ba y: TS. Hoa ng Ma nh Thă ng

Tô i thiê u ho a tra ng tha i �Vơ i FSM đơn

Tô i thiê u ho a tra ng tha i �Vơ i FSM đơn gia n thi co thê dê thâ y qua sơ đô tra ng tha i ma sô tra ng tha i đươ c du ng co thê tô i thiê u ho a �Vơ i FSM phư c ta p, sơ đô tra ng tha i co thê co nhiê u tra ng tha i câ n đê thư c hiê n chư c năng yêu câ u �Tô i thiê u ho a ca c tra ng tha i đươ c quan tâm đê tô i thiê u ho a ma ch �Thay vi cô đưa ra ca c tra ng tha i na o tương đương, thươ ng dê hơn đưa ra ca c tra ng tha i không tương đương đi nh nghi a thu tu c tô i ưu

Tra ng tha i tương đương �Hai tra ng tha i Si va Sj

Tra ng tha i tương đương �Hai tra ng tha i Si va Sj la tương nê u đô i vơ i mo i chuô i va o co thê , chu ng cho ra cu ng mô t gia tri đâ u ra không quan tâm đê n Si hay Sj la tra ng tha i đâ u �Nê u đâ u va o w=0 đưa va o FSM khi đang ơ Si va FSM di ch sang Su, thi Su đươ c đă t la 0 -successor cu a Si �Tương tư , nê u w=1 va FSM chuyê n sang Sy thi Sy đươ c go i la 1 -successor cu a Si �Ca c successor cu a Si la k-successor cu a no , vơ i nhiê u biê n va o

Tô i thiê u ho a phân ta ch nho �Tư đi nh nghi

Tô i thiê u ho a phân ta ch nho �Tư đi nh nghi a vê tương đương, nê u S_i va S_j la tương đương thi tương ư ng co k-successor tương đương �No đươ c du ng ta o ra thu tu c tô i thiê u ho a liên quan đê n ca c tra ng tha i như la ca c tâ p va sau đo pha vơ ca c tâ p đo tha nh ca c partitions gô m ca c tâ p con không tương đương �Đi nh nghi a: mô t partition gô m mô t hay nhiê u bloc, mô block gô m mô t tâ p con ca c tra ng tha i co thê la tương đương, nhưng ca c tra ng tha i trong mô t block không tương đương vơ i ca c tra ng tha i trong block kha c

Vi du tô i thiê u ho a partition �Xem ba ng tra ng

Vi du tô i thiê u ho a partition �Xem ba ng tra ng tha i sau �Partition ban đâ u gô m tâ ca ca c tra ng tha i

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �Partition tiê p theo

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �Partition tiê p theo ta ch ca c tra ng tha i co ca c đâ u ra kha c nhau �Bây giơ xem xe t tâ t ca 0 - va 1 - successor cu a tâ t ca ca c tra ng tha i trong mô block �Vơ i (ABD), 0 -successors la (BDB): vâ n cu ng mô t block xem xe t A, B va D vâ n co n tương đương � 1 -successors cu a (ABD) la (CFG) xem xe t A, B va D vâ n co n tương đương �Tiê p theo xe t đên (CEFG)

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �P_2=(ABD)(CEFG) �Đô i vơ

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �P_2=(ABD)(CEFG) �Đô i vơ i (CEFG), 0 -successors la (FEFF), tâ t ca trong cu ng block trong P_2 C, E, F va G vâ n co n tương đương � 1 -successors la (ECDG), chu ng ko cu ng trong mô t block i t nhâ t co mô t tra ng tha i trong (CEFG) không tương đương vơ i ca c tra ng tha i kia �F pha i kha c C, E, G bơ i 1 -successor, D, thuô c khô i kha c E, C va G �Do đo , P_3=(ABD)(CEG)(F) �Ơ đây, ta biê t ră ng tra ng tha i F la duy nhâ t

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �P_3=(ABD)(CEG)(F) �Qu a tri

Vi du tô i thiê u ho a partition, cont �P_3=(ABD)(CEG)(F) �Qu a tri nh đươ c lă p la i va cuô i cu ng nhâ n đươ c P_5=(AD)(B)(CEG)(F) �A va D tương đương nhau, �C, E va G cu ng vâ y �Ba ng tra ng tha i co thê đươ c viê t la i bă ng ca ch xo a bo ca c ha ng D, E va G

Kê t qua

Kê t qua

Ba i tâ p �Xe t ca c tra ng tha i tương đương

Ba i tâ p �Xe t ca c tra ng tha i tương đương trong sơ đô tra ng tha i sau