Thi tit l g a Thi tit L

  • Slides: 13
Download presentation

Thời tiết là gì? a. Thời tiết Là sự biểu hiện của các hiện

Thời tiết là gì? a. Thời tiết Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí ở một địa phương trong thời gian nhắn b. Khí hậu. khí hậu là gì? Là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết trong nhiều năm

* So sánh thời tiết và khí hậu Thời tiết Giống nhau Đều là

* So sánh thời tiết và khí hậu Thời tiết Giống nhau Đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể -Diễn ra trong Khác nhau Khí hậu -Diễn ra trong thời gian ngắn. gian dài, có tính quy luật. -Phạm vi nhỏ, hay thay đổi. -Phạm vi rộng và ổn định.

Baøi 22 : CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT 2. Söï Phaân

Baøi 22 : CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU TRE N TRAÙI ÑAÁT 2. Söï Phaân Chia Beà Maët Traùi Ñaát Ra Caùc Ñôùi Khí Haäu Theo Vó Ñoä VAØNH ÑAI NOÙNG

- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5

- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ. + 1 đới nóng (nhiệt đới) + 2 đới ôn hoà (ôn đới) + 2 đới lạnh (hàn đới) Cực Bắc VÀNH ĐAI LẠNH 66033’ Đới lạnh (hàn đới) VÀNH ĐAI ÔN HOÀ Đới ôn hoà (ôn đới) 23027’ Đới nóng (nhiệt đới) VÀNH ĐAI NÓNG 23027’ VÀNH ĐAI ÔN HOÀ VÀNH ĐAI LẠNH Cực Nam 66033’ Đới ôn hoà (ôn đới) Đới lạnh (hàn đới)

Tìm hieåu ñaëc ñieåm khí haäu cuûa caùc ñôùi + Ñôùi noùng + Ñôùi

Tìm hieåu ñaëc ñieåm khí haäu cuûa caùc ñôùi + Ñôùi noùng + Ñôùi oân hoøa + Ñôùi laïnh

Đíi nãng Tªn ®íi khÝ hËu VÞ trÝ (nhiÖt ®íi) Tõ 23027 ’B-23027 ’N

Đíi nãng Tªn ®íi khÝ hËu VÞ trÝ (nhiÖt ®íi) Tõ 23027 ’B-23027 ’N Gãc chiÕu ¸nh s¸ng MÆt trêi NhiÖt ®é đÆc ®iÓm khÝ hËu -Quanh năm lín -Thêi gian chiÕu s¸ng trong năm chªnh nhau Ýt Nãng quanh năm Hai ®íi «n hßa ( «n ®íi) + Tõ 23027 ’B 66 033 B Hai ®íi l¹nh (hµn ®íi) 66 033 ’B- Cùc B¾c + Tõ 23027’N 66 033 ’N- Cùc 66 033 ’N Nam Gãc chiÕu vµ thêi -Quanh năm nhá gian chiÕu s¸ng - Thêi gian chiÕu s¸ng trong năm chªnh giao ®éng lín nhau lín NhiÖt ®é TB Quanh năm gi¸ l¹nh Giã L îng m a (TB năm) TÝn phong 1000 mm-2000 mm T©y «n ®íi 500 mm-1000 mm Đ «ng cùc < 500 mm

ĐỚI LẠNH (Haøn ñôùi) ĐỚI ÔN HOÀ Röøng laù kim (Taiga) (oâân ñôùi) Em

ĐỚI LẠNH (Haøn ñôùi) ĐỚI ÔN HOÀ Röøng laù kim (Taiga) (oâân ñôùi) Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ? ĐỚI NÓNG Röøng amzoân (Nhieät ñôùi)

MÙA XU N Mùa thu. Mùa hè Mùa đông.

MÙA XU N Mùa thu. Mùa hè Mùa đông.

Tuần lộc Rêu Gấu Bắc Cực Địa y.

Tuần lộc Rêu Gấu Bắc Cực Địa y.

Khí thải nhà máy Khí thải do cháy rừng Khí thải giao thông Phá

Khí thải nhà máy Khí thải do cháy rừng Khí thải giao thông Phá rừng.

Băng đang tan dần ở hai cực Biển đang nhấn chìm đảo Hạn hán

Băng đang tan dần ở hai cực Biển đang nhấn chìm đảo Hạn hán Thiếu nước

BµI 22: C¸C §íi khÝ hËu trªn tr¸I ®Êt Cñng cè: 1. C¸c chÝ

BµI 22: C¸C §íi khÝ hËu trªn tr¸I ®Êt Cñng cè: 1. C¸c chÝ tuyÕn vµ c¸c vßng cùc trªn Tr¸i ®Êt: - ChÝ tuyÕn lµ c¸c ® êng mµ MÆt Trêi chiÕu vu «ng gãc vµo ngµy h¹ chÝ vµ ® «ng chÝ. - Vïng cùc lµ giíi h¹n khu vùc mµ cã ngµy vµ ®ªm dµi 24 giê.