System pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Na podstawie nowych

  • Slides: 24
Download presentation
System pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska

System pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole Na podstawie nowych rozporządzeń Opracowały: Beata Ulenberg Dorota Ostoja-Lniska Wykorzystano materiały ze szkolenia „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” (A. Pery) oraz z prezentacji OPERON

Zagadnienia �Stan prawny w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej �Zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy

Zagadnienia �Stan prawny w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej �Zmiany w zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, w tym powoływanie i zasady pracy zespołów �Zasady, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie �Zmiany dotyczące warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach

Podstawa prawna �Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Podstawa prawna �Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Terminy � W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w

Terminy � W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2012/2013 W terminie do 31 marca 2012 r. : � Dyrektorzy utworzą dla uczniów zespoły; � Zespoły wykonają zadania (zakres i proponowane formy); W terminie do 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy na podstawie zalecenia przez zespoły ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin poszczególnych form udzielanej pomocy od roku 2012/2013

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej POZIOM LOKALNY Powiat – poradnie, szkoły ponadgimnazjalne Gmina – przedszkola, szkoły

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej POZIOM LOKALNY Powiat – poradnie, szkoły ponadgimnazjalne Gmina – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja Placówki niepubliczne

Zasady udzielania i organizacji pomocy �Szkoły udzielają i organizują uczniom, ich rodzicom, nauczycielom pomoc

Zasady udzielania i organizacji pomocy �Szkoły udzielają i organizują uczniom, ich rodzicom, nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu �Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor a jest ona udzielana przez nauczycieli i specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi)

Zasady udzielania i organizacji pomocy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu:

Zasady udzielania i organizacji pomocy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu: � Indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia � Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości ucznia, wynikających w szczególności z: - niepełnosprawności, - niedostosowania społecznego - zaburzeń komunikacji językowej - przewlekłej choroby psychofizycznych

Zasady udzielania i organizacji pomocy - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych - niepowodzeń edukacyjnych -

Zasady udzielania i organizacji pomocy - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych - niepowodzeń edukacyjnych - zaniedbań związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi - trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego - szczególnych uzdolnień - specyficznych trudności w uczeniu się

Zasady udzielania i organizacji pomocy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: � Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli

Zasady udzielania i organizacji pomocy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: � Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych � Jest organizowana i udzielana we współpracy z: - Rodzicami uczniów - Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi - Placówkami doskonalenia nauczycieli - Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami - Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Zasady udzielania i organizacji pomocy Wnioskować o pomoc mogą: � Uczeń � Rodzice ucznia

Zasady udzielania i organizacji pomocy Wnioskować o pomoc mogą: � Uczeń � Rodzice ucznia � Specjalista prowadzący zajęcia z uczniem � Nauczyciel � Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna � Asystent edukacji romskiej Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Formy pomocy dla uczniów �Klasy terapeutyczne �Zajęcia rozwijające uzdolnienia �Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze �Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne,

Formy pomocy dla uczniów �Klasy terapeutyczne �Zajęcia rozwijające uzdolnienia �Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze �Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne charakterze terapeutycznym �Porady i konsultacje oraz inne o

Formy pomocy dla rodziców �Porady i konsultacje �Warsztaty i szkolenia

Formy pomocy dla rodziców �Porady i konsultacje �Warsztaty i szkolenia

Klasy terapeutyczne • Dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, Dla kogo? wymagających dostosowania

Klasy terapeutyczne • Dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, Dla kogo? wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej Liczebność Czas • Liczba uczniów w klasie do 15 • Zajęcia prowadzone według realizowanych w danej szkole programów nauczania

Zajęcia rozwijające uzdolnienia Dla kogo? • Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia prowadzi się przy

Zajęcia rozwijające uzdolnienia Dla kogo? • Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy Liczebność Czas • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów • Godzina zajęć trwa 45 minut

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Dla uczniów mających trudności w nauce, w Dla kogo? szczególności w

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Dla uczniów mających trudności w nauce, w Dla kogo? szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego Liczebność Czas • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów • Godzina zajęć trwa 45 minut

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? • Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? • Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się Liczebność Czas • Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów • Godzina zajęć trwa 60 minut

Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne) • Dla uczniów z zaburzeniami mowy, Dla kogo? które powodują

Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne) • Dla uczniów z zaburzeniami mowy, Dla kogo? które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę Liczebność Czas • Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów • Godzina zajęć trwa 60 minut

Zajęcia socjoterapeutyczne (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? • Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami Liczebność

Zajęcia socjoterapeutyczne (zajęcia specjalistyczne) Dla kogo? • Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami Liczebność • Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów Czas utrudniającymi funkcjonowanie społeczne • Godzina zajęć trwa 60 minut

Zadania nauczycieli i szkoły WCZESNE ROZPOZNAWANIE specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w

Zadania nauczycieli i szkoły WCZESNE ROZPOZNAWANIE specyficznych trudności w uczeniu się UDZIELENIE POMOCY w postaci programu wsparciaindywidualizacja pracy OCENA EFEKTYWNOŚCI udzielonej pomocy

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb �W przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb �W przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole �W klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka trudności w uczeniu się wystąpienia specyficznych

Praca zespołu � Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w placówce jest

Praca zespołu � Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w placówce jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem � Dyrektor tworzy dla ucznia zespół, gdy ma: - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego nauczania - opinię poradni - informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu

Zadania zespołu Do zadań zespołu należy: � Ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na

Zadania zespołu Do zadań zespołu należy: � Ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia � Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości � Opracowanie dla ucznia planu działań wspierających (cele do osiągnięcia, działania, metody pracy z uczniem) � Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia

Karta indywidualnych potrzeb ucznia � Karta zawiera: � Imię i nazwisko ucznia � Nazwę

Karta indywidualnych potrzeb ucznia � Karta zawiera: � Imię i nazwisko ucznia � Nazwę szkoły � Informację dotyczącą orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni, potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych � Zakres pomocy � Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy � Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin � Ocenę efektywności pomocy � Terminy spotkań zespołu � Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu

Ważne strony internetowe �www. efektywnoscksztalcenia. aps. edu. pl �www. ptd. edu. pl �www. men.

Ważne strony internetowe �www. efektywnoscksztalcenia. aps. edu. pl �www. ptd. edu. pl �www. men. gov. pl �www. pedagogia. pl