Psykologisk utredning Av Leg psykolog Kristina Mhler Olika

  • Slides: 15
Download presentation
Psykologisk utredning Av Leg psykolog Kristina Mähler

Psykologisk utredning Av Leg psykolog Kristina Mähler

Olika sätt att definiera utvecklingsstörning

Olika sätt att definiera utvecklingsstörning

Definition av utvecklingsstörning enligt DSM-IV A. Intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, d

Definition av utvecklingsstörning enligt DSM-IV A. Intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, d v s ett IK-värde på 70 eller lägre. B. Samtidigt förekommande brister i eller nedsättning av adaptiv funktionsförmåga i minst två av följande avseenden: kommunikation, ADLfärdigheter, boende, socialt/interpersonellt, nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet. C. Debut före 18 års ålder. I manualen delas utvecklingsstörningen in i lindrig (IK 55 -70), måttlig (IK 4055), svår (IK 25 -40) och djupgående(IK <25) utifrån den intellektuella funktionsnivån som bedöms med hjälp av begåvningstest.

AAMR (American Association on Mental Retardation) har en annan definition på utvecklingsstörning � "ett

AAMR (American Association on Mental Retardation) har en annan definition på utvecklingsstörning � "ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minsta två av följande tre områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter" � Den betonar att utvecklingsstörning inte bara är en egenskap hos individen utan måste ses i relation till vilka förutsättningar och krav som finns i omgivningen. Det finns därför fem grundläggande krav på diagnosticeringen uppfyllts. Kraven är att: - Nedsättningar i fungerande måste ses i relation till det samhälle och det sammanhang i vilken individen lever. - Diagnosen måste bygga på en bedömning med hjälp av beprövade metoder som tar hänsyn till svårigheter att se, höra och kommunicera. - Svagheter i delar av vardagsfungerande förekommer för det mesta samtidigt som styrkor inom andra delar av vardagsfungerande och personliga förmågor. Styrkorna ska också redovisas - Beskrivningar av svagheter i fungerande måste direkt relateras till en beskrivning av vilket stöd individen behöver. - Med adekvat stöd under en längre tidsperiod förbättras för det mesta livssituationen för personer med utvecklingsstörning

Diagnos utvecklingsstörning är en paradoxal diagnos som både ses som en social konstruktion och

Diagnos utvecklingsstörning är en paradoxal diagnos som både ses som en social konstruktion och en personegenskap. Det innebär att man kan bli mer eller mindre funktionshindrad beroende på hur komplicerad en miljö är och vilket bemötande man får.

Olika syften med psykologbedömning �Administrativ �Kategoriserande �Se styrkor och svårigheter för att bedöma stödbehov

Olika syften med psykologbedömning �Administrativ �Kategoriserande �Se styrkor och svårigheter för att bedöma stödbehov �Basbedömning för vidare remiss

Normalfördelning med angivna procentandelar

Normalfördelning med angivna procentandelar

Utredningsprocessen 1) Förberedelser: Bygga förtroende och relation till föräldrarna Förstå utredningens syfte och konsekvenser

Utredningsprocessen 1) Förberedelser: Bygga förtroende och relation till föräldrarna Förstå utredningens syfte och konsekvenser Göra en gemensam och tydlig överenskommelse om utredning. 2) Utredningen påbörjas: Adaptiva beteende (repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna fungera i vardagen. ). Intervju med föräldrar och personal kring barnets + ABAS-II– Adaptive Behavior Assessment System. Lära känna barnet + observation av barnet hemma och i skola/förskola Samplanering med andra kollegor (Boka tider, förbereda barnet med t. ex bilder/foto, /brev hem Bakgrundsanamnes – födsel, ärftlighet, hörsel/syn, medicinska problem Tidigare utredningar? Bedömning av vilka test som bör användas

Forts. Utredningsprocessen 3) Genomförande av testning: � 3 -4 tillfällen med barnet/ungdomen � Försöka

Forts. Utredningsprocessen 3) Genomförande av testning: � 3 -4 tillfällen med barnet/ungdomen � Försöka skapa en bra testmiljö. Avskalad, tyst, lugn och trygg � Observationer i testsituationen t. ex Vakenhetsgrad, aktivitetsnivå, kontakt och samspel, koncentrationsförmåga, finmotorik, grovmotorik. Förmåga att kommunicera och tolka kommunikation, kravkänslighet, sinnesstämning � Följa testnormerna, men också testa kvalitativt � Hitta barnets optimala förmåga. Det ska vara roligt. � Man kan aldrig prestera över sin förmåga. Däremot kan man prestera under sin förmåga. 4) Genomgång av utredningsmaterialet. � Sammanställning och analys av styrkor och svårigheter � Behöver jag komplettera med något? Har jag fått svar på mina frågeställningar? Nya frågeställningar? � Skriva utlåtande. 5) Återlämnande till föräldrar, barn/ungdomar och ev förskola/ skola 6) Vid behov skicka remisser 7) Uppföljning: Hur mår ni? Frågor? Tankar?

Maria 5: 2 år �Bor med mamma och storebror. Pappa okänd. �Remitterad från Barn-

Maria 5: 2 år �Bor med mamma och storebror. Pappa okänd. �Remitterad från Barn- och ungdomscentrum UMAS �Tidigare utredd av logoped, psykolog, sjukgymnast och specialpedagog. �Läkarbedömning: MRT hjärna och spinalkanal u. a. Metaboliska prover. �Diagnos: Stark misstanke om utvecklingsstörning + Epilepsi med många frånvaroepisoder som medicineras. �Åldersekvivalens mellan 15 -23 månader

Merrill-Palmer – Revised Scales of Development Syfte: Utvecklingsbedömning Ålder: 1 månad till 6: 5

Merrill-Palmer – Revised Scales of Development Syfte: Utvecklingsbedömning Ålder: 1 månad till 6: 5 år Behörighet: Leg psykolog Tidsåtgång: 30 -60 min Det kognitiva testbatteriet är utformat så att man erhåller ett generellt utvecklingsindex som speglar ett barns allmänna kognitiva utvecklingsnivå. Indelat i tre domäner: Kognition, Finmotorik och Receptivt språk. Tre tilläggsskalor som återger barnets förmågor inom funktionsområdena Minne, Bearbetningshastighet samt Visuomotorik.

Kalle Diagnos: CP-infantil hemiplegi samt epilepsi. Första utredning vid 5: 7 år WPPSI +TVPS

Kalle Diagnos: CP-infantil hemiplegi samt epilepsi. Första utredning vid 5: 7 år WPPSI +TVPS Uppföljande utredning 7: 7 år WISC + ABAS

WPPSI-III Test för bedömning av kognitivt fungerande hos småbarn Åldersintervall: 2 år och 6

WPPSI-III Test för bedömning av kognitivt fungerande hos småbarn Åldersintervall: 2 år och 6 månader– 3 år och 11 månader. 4 år– 7 år och 3 månader Tidsåtgång 30– 40 minuter (2: 6– 3: 11) respektive 45– 60 minuter (4: 0– 7: 3) Innehåller 14 deltest indelat i 4 domäner: Verbala funktioner: Information, Ordförråd, Slutledning, Förståelse, Ordigenkänning och Bildbenämning. Perceptuella funktioner: Blockmönster, Matriser, Bildkategorier, Bildkomplettering, Likheter, Figursammansättning, Snabbhet: Kodning, Symbolletning,

WISC-IV Wechler Intelligence Scale för Children – Fourth Edition Test för bedömning av kognitivt

WISC-IV Wechler Intelligence Scale för Children – Fourth Edition Test för bedömning av kognitivt fungerande hos barn och ungdomar 6– 16 år

WAIS-III ( Nyaste versionen WAIS-IV 2010) Wechlers Adult Intelligence Scale. Test för bedömning av

WAIS-III ( Nyaste versionen WAIS-IV 2010) Wechlers Adult Intelligence Scale. Test för bedömning av kognitivt fungerande hos vuxna Åldersintervall 16– 89 år