Prezentacja o Konstantym Kalinowskim Wykona Mateusz Koc kl

  • Slides: 11
Download presentation
Prezentacja o Konstantym Kalinowskim Wykonał: Mateusz Koc kl. 4 tm 1

Prezentacja o Konstantym Kalinowskim Wykonał: Mateusz Koc kl. 4 tm 1

Ogólne fakty Wincenty Konstanty Kalinowski urodził się 2 Lutego 1838 r. w Mostowlanach (tereny

Ogólne fakty Wincenty Konstanty Kalinowski urodził się 2 Lutego 1838 r. w Mostowlanach (tereny dzisiejszego Podlasia). Pochodził z ubogiej rodziny ziemiańskiej, był synem Szymona Kalinowskiego. Matka jego wcześnie zmarła, wychowywała go macocha. Rodzina nie posiadała nieruchomości, zamieszkiwała w folwarku Jakuszówka koło Świsłoczy. Po ukończeniu szkoły średniej w Świsłoczy w 1855 r. przeprowadził się do Moskwy, gdzie studiował prawo na uniwersytecie. Po paru latach przeniósł się do Sankt Petersburga, gdzie kontynuował studia na Uniwersytecie Petersburskim oraz zaangażował się w mieszaną (polskorosyjską) konspirację wymierzoną w carat.

Mużycka Prawda Po ukończeniu studiów prawniczych w Moskwie i Sankt Petersburgu powrócił w rodzinne

Mużycka Prawda Po ukończeniu studiów prawniczych w Moskwie i Sankt Petersburgu powrócił w rodzinne strony i osiadł w Grodnie. Założył w nim konspiracyjną organizację, która wydawała gazetę „Mużycka Prawda” (z białoruskiego: „Chłopska Prawda”), której celem była edukacja społeczna ludności wsi. Czasopismo wydawano w języku białoruskim, ale zapisywanym alfabetem łacińskim.

O czym była „Mużycka prawda”? W „Mużyckiej prawdzie” widać było pewien określony plan. Posługując

O czym była „Mużycka prawda”? W „Mużyckiej prawdzie” widać było pewien określony plan. Posługując się zrozumiałymi dla chłopa kategoriami, Kalinowski zwraca uwagę czytelników na konkretne problemy. Na przykład w numerze piątym jest mowa o braniu rekruta, w szóstym – o sprawach wyznaniowych. Motywem przewodnim są krytyka władzy absolutnej i żądanie „ziemi i woli”. Likwidacja cerkwi unickiej (greko-katolickiej), połączonej z rosyjskim prawosławiem, jest jednym z ważnych tematów historycznych dla autorów. Nie poruszali oni w swoich tekstach kwestii pochodzenia Białorusinów, ani nie określali granic białoruskiego obszaru etnicznego. Rozumiejąc znaczenie spraw religijnych starali się trafić do świadomości włościan poprzez powszechnie zrozumiałe sprawy. Przykład: Narobiłże nam tego licha, dziatki, car moskiewski, toż przekupił ci on wielu popów, zażądał, aby zapisać nas do szyzmy, zapłacił pieniądze, żebyśmy tylko przeszli na prawosławie – i jak ten antychryst – odebrał nam naszą sprawiedliwą wiarę – unicką wiarę i zgubił nas wobec Boga na wieki, zrobił on zaś to dlatego, żeby mógł nas bez przerwy okradać, a Bóg sprawiedliwy nie miał litości nad nami. Te słowa świadczą też o tym, że świadomość przynależności do katolicyzmu obrządku wschodniego miała jeszcze spore znaczenie dla propagandy powstańczej.

Do czego to doprowadziło? Organizacja Kalinowskiego ostatecznie przeobraziła się w Prowincjonalny Komitet Litewski, który

Do czego to doprowadziło? Organizacja Kalinowskiego ostatecznie przeobraziła się w Prowincjonalny Komitet Litewski, który rozpoczął przygotowywania do powstania na Białorusi i Litwie. Konspiratorzy z dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego nie zostali poinformowani o zaplanowanym na 22 stycznia 1863 roku wybuchu Powstania Styczniowego w Warszawie i przez kilka dni zastanawiali się czy dołączyć do zrywu, ponieważ zdawali sobie sprawę, że wyruszą do walki nieprzygotowani.

Przywódca Powstania Styczniowego na Litwie- najważniejsza rola w życiu Ostatecznie Litwini szybko dołączyli do

Przywódca Powstania Styczniowego na Litwie- najważniejsza rola w życiu Ostatecznie Litwini szybko dołączyli do walki, a Konstanty Kalinowski stał się jednym z najprężniej działających i najsłynniejszych dowódców. Objął stanowisko komisarza Rządu Narodowego na województwo grodzieńskie. Był członkiem radykalnego stronnictwa „czerwonych”(organ władz powstania styczniowego) i dążył do zaangażowania w powstanie jak największej części społeczeństwa. Prowadził agitację wśród włościan, dzięki czemu oddziały działające na Białorusi miały największy odsetek chłopów spośród wszystkich partii powstańczych. Wkrótce awansował na Komisarza Pełnomocnego na Litwę, dzięki czemu zyskał kontrolę nad wszystkimi jednostkami walczącymi na obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (prowincji litewskiej).

Klęska Kalinowskiego W połowie października powstanie na terenach guberni zachodnich Imperium już dogorywało, a

Klęska Kalinowskiego W połowie października powstanie na terenach guberni zachodnich Imperium już dogorywało, a działania władz carskich były coraz bardziej brutalne i bezwzględne. Kalinowski znalazł wówczas schronienie w murach świętojańskich w Wilnie i ukrywał się pod przybranym imieniem (wg białoruskich źródeł – przyp. red. ) Ignat Witażenc. Zdradzony przez jednego ze swych żołnierzy, nocą 10 lutego 1864 roku (29 stycznia wg starego stylu) Kalinowski został aresztowany i wyjawił śledczym swoje prawdziwe imię. W klasztorze dominikanów, który wykorzystywany był jako więzienie, Kalinowski napisał Listy spod szubienicy – swój testament polityczny. frag. Listu spod Szubienicy

Śmierć Kalinowskiego Skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie, ale wyrok ten zamieniono na

Śmierć Kalinowskiego Skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie, ale wyrok ten zamieniono na bardziej hańbiące powieszenie. Został stracony 22 marca 1864 na Rynku Łukiskim w Wilnie i pochowany potajemnie (uroczyście pochowany w 2019 r. na cmentarzu na Rossie) na Górze Zamkowej na terenie rosyjskiej twierdzy Wilno w anonimowej mogile zbiorowej straconych. Konstanty Kalinowski na chwilę przed śmiercią krzyknął: „U nas nie ma szlachty – wszyscy są równi!”. Miał wówczas ledwie 26 lat.

Bohater narodowy Białorusi? W białoruskiej literaturze historycznej używanej jest okresowo pojęcie „powstanie Kalinowskiego”. W

Bohater narodowy Białorusi? W białoruskiej literaturze historycznej używanej jest okresowo pojęcie „powstanie Kalinowskiego”. W czasach radzieckich był przedstawiany jako bohater, samo powstanie styczniowe także było uważane za jeden z etapów walki o wyzwolenie robotniczochłopskie. Po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości w wyniku rozpadu ZSRR Kalinowski dalej był kreowany na narodowego bohatera, w tym okresie podkreślano wątki związane z dążeniem do niezależności Białorusi. Władze Białorusi ustanowiły w tym okresie order Konstantego Kalinowskiego. Pod rządami Łukaszenki stosunek do Kalinowskiego był początkowo pozytywny, ale po protestach z 2006 roku kiedy opozycja uznała Kalinowskiego za symbol oporu wobec władz, rząd rozpoczął tępienie jego kultu. Zlikwidowany został order jego imienia, Powstanie Styczniowe uznano za podporządkowane wyłącznie interesom polskim, a przeciw białoruskim. Obecnie władze powróciły do polityki historycznej prowadzonej przez władze carskie – uznają za bohatera Michaiła Murawiowa, który tłumił powstanie styczniowe.

Bohater narodowy Białorusi? - cd. „Listy spod szubienicy” są obecnie ważnym dziełem dla opozycyjnych

Bohater narodowy Białorusi? - cd. „Listy spod szubienicy” są obecnie ważnym dziełem dla opozycyjnych środowisk białoruskich. Tekst listów został wykorzystany w 2013 roku do organizowanego przez opozycjonistów krajowego dyktanda języka białoruskiego. Środowiska niezależne na Białorusi uznają Wincentego Konstantego Kalinowskiego za bohatera narodowego, walczącego o niepodległość i język białoruski oraz za symbol oporu wobec Rosji. Pomnik Konstantego Kalinowskiego w Mostowlanach.

Czym się przysłużył dla Polski i okolicy regionu Podlasia? Bohater urodził się na dzisiejszym

Czym się przysłużył dla Polski i okolicy regionu Podlasia? Bohater urodził się na dzisiejszym Podlasiu, kiedyś obwodzie białostockim. Można rzec, że jest bohaterem dla 3 dzisiejszych narodów, w tym naszej Polski dzięki Powstaniu Styczniowym, gdzie walczył jako przywódca o wolność i niepodległość.