Medarbetarenkt 2018 sammanfattning och analys Presenteras av Linda

  • Slides: 12
Download presentation
Medarbetarenkät 2018 – sammanfattning och analys Presenteras av Linda Sjösten, Maria Nyström, Andreas Stenfelt

Medarbetarenkät 2018 – sammanfattning och analys Presenteras av Linda Sjösten, Maria Nyström, Andreas Stenfelt

Presentation

Presentation

Uppdrag • Sammanfatta och analysera inkomna handlingsplaner avseende medarbetarenkäten 2018. • Genom intervjuer uppmärksamma

Uppdrag • Sammanfatta och analysera inkomna handlingsplaner avseende medarbetarenkäten 2018. • Genom intervjuer uppmärksamma chefernas behov av centralt stöd i förbättringsarbetet.

Mål • Sammanfatta och analysera inkomna handlingsplaner för hur Mönsterås kommun centralt kan stödja

Mål • Sammanfatta och analysera inkomna handlingsplaner för hur Mönsterås kommun centralt kan stödja förbättringsarbetet fram till 2020 då nästa medarbetarenkät genomförs.

Tillvägagångssätt • Sammanställa antal handlingsplaner utifrån de fem huvudområdena; HME, Organisation, Medarbetarskap, Gruppgemenskap och

Tillvägagångssätt • Sammanställa antal handlingsplaner utifrån de fem huvudområdena; HME, Organisation, Medarbetarskap, Gruppgemenskap och Ledarskap. • Utifrån sammanställningen identifiera nyckelord. • Genom intervjuer undersöka behov av stöd från centralt håll samt om chefernas bilder överensstämmer med vår sammanställning.

Sammanfattning • Ca 150 handlingsplaner • HME 4% • Organisationen 23% • Gruppgemenskap 22%

Sammanfattning • Ca 150 handlingsplaner • HME 4% • Organisationen 23% • Gruppgemenskap 22% • Medarbetarskap 36% • Ledarskap 15%

Resultat • Arbetsbelastning: hinner inte med sina uppgifter inom ordinarie arbetstid. • Mål: det

Resultat • Arbetsbelastning: hinner inte med sina uppgifter inom ordinarie arbetstid. • Mål: det saknas tydliga mål på alla nivåer. • Roller: otydlighet kring ansvarsfördelning och roller. • Kommunikation: både internt och externt. • Samarbete: dels inom egna verksamheter och mellan förvaltningarna. • Hot och utsatthet: många gör egna rutiner.

Analys • Från konkreta exempel till övergripande lösningsbeskrivningar. • Digitalisering; något som kan förbättra

Analys • Från konkreta exempel till övergripande lösningsbeskrivningar. • Digitalisering; något som kan förbättra arbetsmiljön. • Orsaker till stress kan kopplas till nyckelorden. • Enheterna gör egna rutiner som skulle kunna göras på central nivå. • Arbeta med bemötande och feedback. • En orolighet kring personalomsättning.

Slutsats • Konkretisera lösningsbeskrivningarna/handlingsplanerna. • Arbeta för digitalisering och IT-lösningar. • Undersöka och synliggöra

Slutsats • Konkretisera lösningsbeskrivningarna/handlingsplanerna. • Arbeta för digitalisering och IT-lösningar. • Undersöka och synliggöra behovet av tid för arbetsmiljöarbetet. • Ge stöd till att upprätta arbetsbeskrivningar. • Sammanställa och centralisera rutiner. • Involvera cheferna i god tid innan beslut fattas.

Goda exempel • Årshjul/Verksamhetsplan • Värdegrundsträffar • Konkreta/smarta mål • Fortsätta med det arbetet

Goda exempel • Årshjul/Verksamhetsplan • Värdegrundsträffar • Konkreta/smarta mål • Fortsätta med det arbetet som ger de goda resultaten

Förslag på frågor till nästa enkätundersökning 2020 • Hur tar du dig till arbetet?

Förslag på frågor till nästa enkätundersökning 2020 • Hur tar du dig till arbetet? • Finnas ett svarsalternativ ”vet ej” • Hur ser du på din framtid i Mönsterås kommun?

TACK FÖR OSS!

TACK FÖR OSS!