Stroke och utmaningar vid akut behandling Sammanfattning och

  • Slides: 16
Download presentation
Stroke och utmaningar vid akut behandling. Sammanfattning och presentation av fakta i huvudsak från

Stroke och utmaningar vid akut behandling. Sammanfattning och presentation av fakta i huvudsak från TLV och Riksstroke förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund maj 2017. Mats Brännström Förbundsdirektör

Stroke - Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till permanenta

Stroke - Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till permanenta funktionsnedsättningar hos vuxna. - Samhällskostnaderna i Sverige beräknas till 16 miljarder kronor årligen. - Sedan 1994 följs resultaten i Riksstroke dvs. vi har god kunskap om resultatet av strokevården i Sverige.

Behandling av akut stroke Vad är stroke? 85 % blodproppar i hjärnan 15 %

Behandling av akut stroke Vad är stroke? 85 % blodproppar i hjärnan 15 % blödningar i hjärnan För att avgöra skillnaden krävs datortomografi

Behandling av akut stroke Hur behandlar man blodproppar i hjärnan? - Blodproppsupplösande läkemedel (trombolys)

Behandling av akut stroke Hur behandlar man blodproppar i hjärnan? - Blodproppsupplösande läkemedel (trombolys) inom 4. 5 tim. och/eller - Avlägsnande av blodpropp med kateter (trombektomi) inom 6 tim. ( i vissa fall längre tid)

Behandling av akut stroke Betydelsen av tiden till behandling. Ju snabbare behandling ju större

Behandling av akut stroke Betydelsen av tiden till behandling. Ju snabbare behandling ju större chans till god effekt. Det gäller såväl trombolys som trombektomi. Behandlingseffekten halveras om behandlingsstarten förskjuts 1 timme.

Behandling av akut stroke Varje enskilt steg har betydelse för tiden till behandling. Symtom

Behandling av akut stroke Varje enskilt steg har betydelse för tiden till behandling. Symtom – Ambulans – Akutmottagning – Datortomografi – Behandling Vilka aktiviteter är gjorda för att förkorta den totala tiden till behandling? - Kampanjen AKUT med information till allmänheten att söka direkt vid symtom - Rädda hjärnan, strokesymtom är Prio 1 larm - Snabbspår med direkt väg till datortomografi - Mm.

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur lång tid tar de olika stegen i

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur lång tid tar de olika stegen i dag? Symtom till sjukhus Sjukhus till behandling Symtom till behandling VLL 80 27 105 NLL 61 38 117 RJH 116 37 150 LVN 77 42 121 Riket 73 43 122 Data från Riksstroke 2015

Behandling av akut stroke med trombektomi Under 2014 -2015 publicerades 5 studier som tillsammans

Behandling av akut stroke med trombektomi Under 2014 -2015 publicerades 5 studier som tillsammans visade god effekt av att komplettera läkemedel med att mekaniskt avlägsna blodproppen med en kateter (trombektomi). Det kan även utföras utan att man ger blodproppslösande läkemedel.

Behandling av akut stroke med trombektomi Nationella kunskapsstöd. - TLV del 1 Oktober 2015

Behandling av akut stroke med trombektomi Nationella kunskapsstöd. - TLV del 1 Oktober 2015 och TLV del 2 Juni 2016 En hälsoekonomisk utvärdering som visar att trombektomi med stor sannolikhet är en kostnadseffektiv behandling. Beroende på antaganden om vård- och omsorgskostnader kan behandlingen även vara kostnadsbesparande. - Reviderade nationella riktlinjer för stroke remissversion 22/5, slutversion början av 2018 - Nationella programrådet för stroke kommer sommaren/hösten 2017 (? )

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur många patienter är aktuella för behandling? Uppskattningar

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur många patienter är aktuella för behandling? Uppskattningar om hur antalet utförda trombektomier per år kommer att utvecklas varierar avsevärt. Bedömningarna ligger mellan 450 – 2640 behandlingar per år i Sverige. En till synes återkommande prognos är att trombektomi kan bli aktuellt vid 6 % av alla stroke. Antalet vårdtillfällen 2015 i Sverige var 22 829 ( motsvarar 1370 potentiella trombektomier) Hur många behandlingar eller försök till behandlingar hittills utförts i Sverige? 2014 261 st. 2015 383 st. 2016 481 st.

Behandling av akut stroke med trombektomi . Sjukhus Östersund Totalt: Sundsvall Sollefteå Totalt: Ö-vik

Behandling av akut stroke med trombektomi . Sjukhus Östersund Totalt: Sundsvall Sollefteå Totalt: Ö-vik Umeå Lycksele Ske-å Totalt: Piteå Luleå Kalix Gällivare Kiruna Totalt: Total i norra sjukvårdsregionen Antal vårdtillfällen 337 432 118 550 193 426 103 171 893 181 245 156 99 34 715 2495 6 % av vårdtillfällena 20 33 53 43 150 Antal registrerade vårdtillfällen 2015 per sjukhus i Norra sjukvårdsregionen enligt Riksstroke Observera att i denna tabell har Örnsköldsvik räknats till Umeås upptagningsområde.

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur många behandlingar bör en läkare utföra för

Behandling av akut stroke med trombektomi Hur många behandlingar bör en läkare utföra för att det ska vara säkert och med god kvalitet? - European Union of Medical Specialists (UEMS): rekommenderar 50 st. behandlingar per år i hjärnans blodkärl vilket inkluderar andra behandlingar t. ex. åtgärder mot pulsåderbråck (aneurysm) i hjärnan. - Uppfattningarna om antalet behandlingar som krävs varierar dock.

Behandling av akut stroke med trombektomi Vilka läkare kan i första hand vidareutbildas för

Behandling av akut stroke med trombektomi Vilka läkare kan i första hand vidareutbildas för att utföra trombektomi? Neuroradiologer Neurokirurger Kardiologer Enligt TLV fanns det 2015 17 st. läkare (neurointerventionister) i Sverige med specialistkunskaper och erfarenhet av trombektomi vid akut stroke.

Behandling av akut stroke med trombektomi Transporternas betydelse för tiden till behandling. ”TLV konstaterar

Behandling av akut stroke med trombektomi Transporternas betydelse för tiden till behandling. ”TLV konstaterar att med en fungerande trombektomiverksamhet vid samtliga regionsjukhus så kan samtliga patienter, oavsett bostadsort, transporteras till ett regionsjukhus där trombektomi utförs både när tidsgränsen sätts till två och tre timmar. ” Detta förutsätter dock att ambulanser och helikoptrar finns tillgängliga och kan lyfta vid varje givet tillfälle.

”Om transporter och lokalisering” TLV del 2 2016 ”För de individer i Sverige som

”Om transporter och lokalisering” TLV del 2 2016 ”För de individer i Sverige som drabbas av akut svår ischemisk stroke och är aktuella för trombektomi ska få så goda behandlingsresultat som möjligt i den akuta fasen är primärt två grundläggande faktorer avgörande. ” ”Den ena grundläggande faktorn är tiden mellan stroke och behandlingsinitiering. Givet att ett trombektomicentra har en viss kompetens så blir det kliniska resultatet bättre ju kortare tid som hinner förflyta innan behandlingen påbörjas. Detta talar för att det bör föreligga en viss geografisk spridning av trombektomicentra och dels att det bör föreligga en adekvat tillgång på transportmedel. Ju längre avståndet är desto större kommer behovet av lämpligt transportmedel att vara. ” ”Den andra grundläggande faktorn är att den behandlande vårdpersonalen på trombektomicentra, primärt neurointerventionisterna, har möjlighet att utföra ett tillräckligt antal trombektomier per år för att säkerställa en tillräcklig kompetens och minimera risken för vårdskador. Detta innebär att antalet trombektomicentra i Sverige inte bör vara fler än vad patientunderlaget tillåter. I detta bör dock beaktas att neurointerventionister även utför andra typer av liknande ingrepp vilket även bidrar till att upprätthålla neurointerventionisternas kompetens. ”