MAR CEZALARI 1 MAR KANUNUNDA DZENLENEN CEZALAR 2

  • Slides: 24
Download presentation
İMAR CEZALARI 1 - İMAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN CEZALAR 2 - TCK’DA DÜZENLENEN CEZALAR 3

İMAR CEZALARI 1 - İMAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN CEZALAR 2 - TCK’DA DÜZENLENEN CEZALAR 3 - DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN CEZALAR

İMAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN CEZALAR • 1 - İDARİ MÜEYYİDELER: • MADDE 42 - (Değişik

İMAR KANUNU’NDA DÜZENLENEN CEZALAR • 1 - İDARİ MÜEYYİDELER: • MADDE 42 - (Değişik madde ve başlığı: 5940 - 9. 12. 2009 / m. 2) Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. • Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

YAPILARIN SINIFLARINA GÖRE CEZALAR • a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının

YAPILARIN SINIFLARINA GÖRE CEZALAR • a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 1) I. sınıf A grubu yapılara üç(4, 08), B grubu yapılara beş (6, 80) TL, 2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz(10, 88), B grubu yapılara onbir (14, 96)TL 3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz (24, 47), B grubu yapılara yirmi (27, 19)Türk Lirası, 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç(31, 27), B grubu yapılara yirmibeş (33, 99), C grubu yapılara otuzbir (42, 15)Türk Lirası, 5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz(51, 67), B grubu yapılara kırkaltı (62, 55), C grubu yapılara elliiki(70, 70), D grubu yapılara altmışüç (85, 66) Türk Lirası, • idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

MEVZUATA AYKIRILIĞI YAPI İNŞAAT ALANI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARDA; b) Mevzuata aykırılığı yapı

MEVZUATA AYKIRILIĞI YAPI İNŞAAT ALANI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN YAPILARDA; b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari para cezası verilir.

MEVZUATA AYKIRI YAPILARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE ARTTITIMLI CEZA UYGULAMASI; • c) (a) ve (b) bentlerine

MEVZUATA AYKIRI YAPILARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE ARTTITIMLI CEZA UYGULAMASI; • c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; • 1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u, • 2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı, • 3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı, • 4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü, • 5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si, • 6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i, • 7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50’si, • 8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i,

MEVZUATA AYKIRI YAPILARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE ARTTITIMLI CEZA UYGULAMASI; (DEVAM) 9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine

MEVZUATA AYKIRI YAPILARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE ARTTITIMLI CEZA UYGULAMASI; (DEVAM) 9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50’si, 10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü, 11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u, 12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si, 13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si, • (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarına göre ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.

İMAR KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİNE MUHALEFET • 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

İMAR KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİNE MUHALEFET • 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı olmak üzere ikibin (2. 719, 41)Türk Lirası, • Bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin (5. 438, 81)Türk Lirası, • Can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin (8. 158, 22)Türk Lirası idari para cezası verilir. • Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine onbin (13. 597, 04)Türk Lirası idari para cezası verilir.

İMAR KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİNE MUHALEFET (DEVAM) • 27 nci maddeye göre il özel idaresince

İMAR KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİNE MUHALEFET (DEVAM) • 27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresincelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır.

TEKERRÜR • Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı

TEKERRÜR • Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

PARA CEZALARININ FAİZSİZ İADESİ • Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı

PARA CEZALARININ FAİZSİZ İADESİ • Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir.

YAPININ İMARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ MÜHÜR BOZMA SUÇU • Yapının bu Kanuna, ilgili diğer

YAPININ İMARA UYGUN HALE GETİRİLMESİ MÜHÜR BOZMA SUÇU • Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsat eki etüt ve projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez.

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER • RUHSAT ALMAKSIZIN YA DA RUHSATA, RUHSAT EKLERİNE, PROJELERE VEYA

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER • RUHSAT ALMAKSIZIN YA DA RUHSATA, RUHSAT EKLERİNE, PROJELERE VEYA İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLARAK YAPILIRSA • YAPI SAHİBİNE, YAPI MÜTEAHHİDİNE YA DA AYKIRILIĞI ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE İDAREYE BİLDİRMEYEN FENNİ MESULLERE,

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER (DEVAM) • İMAR KANUNU 18, 28, 32, 33, 34, 35,

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER (DEVAM) • İMAR KANUNU 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 VE 41 MADDELERDEKİ MÜKELLEFİYETLERİ YERİNE GETİRMEMEK YA DA BU MADDELERE AYKIRI DAVRANIŞLARDA; • YAPI VEYA PARSEL SAHİBİNE • HARİTA, PLAN, ETÜT VE PROJE MÜELLİFLERİNE • YAPI MÜTEAHHİDİ VE ŞANTİYE ŞEFİNE.

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER (DEVAM) • İMAR KANUNU 39. MADDEYE GÖRE TEHLİKE ARZEDEN BİNAYI

PARA CEZALARININ VERİLECEĞİ KİŞİLER (DEVAM) • İMAR KANUNU 39. MADDEYE GÖRE TEHLİKE ARZEDEN BİNAYI YIKAMYAN; YAPI SAHİBİNE; . MUHTARLIK İZNİ OLMAKSIZIN YAPI YAPAN YAPI SAHİBİNE, CEZA VERİLİR.

PARA CEZALARINI VERECEK MERCİLER: • BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ, . BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA

PARA CEZALARINI VERECEK MERCİLER: • BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE ENCÜMENİ, . BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA İL (GENEL MECLİSİ) ENCÜMENİ TARAFINDAN CEZA UYGULANIR.

PARA CEZASI UYGULAMADA ZAMANAŞIMI • Soruşturma zamanaşımı • MADDE 20. - (1) Soruşturma zamanaşımının

PARA CEZASI UYGULAMADA ZAMANAŞIMI • Soruşturma zamanaşımı • MADDE 20. - (1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez. • (2) Soruşturma zamanaşımı süresi; • a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, • b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, • c) Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, • d) Yirmibin Türk Lirasına kadar idari para cezasını gerektiren kabahatlerde iki, yıldır.

ZAMANAŞIMI (DEVAM) • Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. •

ZAMANAŞIMI (DEVAM) • Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. • (4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. • (5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.

6360 sayılı Bütünşehir Yasası geçici 1/14 • (14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu

6360 sayılı Bütünşehir Yasası geçici 1/14 • (14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir

2863 sayılı yasa • RUHSATSIZ YAPI YASAĞI • MADDE 16 - Korunması gerekli taşınmaz

2863 sayılı yasa • RUHSATSIZ YAPI YASAĞI • MADDE 16 - Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak yasaktır. • Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılır.

2863 sy. yasa • • MADDE 65 – (Değişik: 6498 - 8. 10. 2013

2863 sy. yasa • • MADDE 65 – (Değişik: 6498 - 8. 10. 2013 / m. 3) Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş ise verilecek cezalar bir kat artırılır. Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden 57 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar.

5216 say. Büyükşehir Belediyesi Yasası • Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve

5216 say. Büyükşehir Belediyesi Yasası • Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3. 5. 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

3621 SY. Kıyı Kanunu • MADDE 15 - CEZA HÜKÜMLERİ: a) Kıyıda ve uygulama

3621 SY. Kıyı Kanunu • MADDE 15 - CEZA HÜKÜMLERİ: a) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; 1. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara kum, çakıl alan veya çekenlere 5 milyon lira, 2. Moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkları dökenlere 10 milyon lira, 3. Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere 50 milyon lira, Para cezası verilir.

3621 SY. Kıyı Kanunu • b) Bu Kanun kapsamında kalanlarda, Kanun hükümlerine uyulmadan ruhsatsız,

3621 SY. Kıyı Kanunu • b) Bu Kanun kapsamında kalanlarda, Kanun hükümlerine uyulmadan ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların sahiplerine ve müteahhidine, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda öngörülen para cezalarının iki misli para cezası verilir. Ancak, ruhsata bağlanması mümkün olmaması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü süre içerisinde yapısını yıkandan tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz. Para cezası, ilgisine göre doğrudan doğruya Vali veya Belediye Başkanı tarafından verilir.

3621 SY. Kıyı Kanunu • Cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7

3621 SY. Kıyı Kanunu • Cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktirenlere veya Kanunu yanlış uygulayan mahalli yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır. Para cezalarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.