KIM TRA BI C Kim tra bi c

  • Slides: 18
Download presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ

KiÓm tra bµi cò Quan s¸t b¶n ®å nhËn xÐt vÒ ph©n bè d©n

KiÓm tra bµi cò Quan s¸t b¶n ®å nhËn xÐt vÒ ph©n bè d©n c n ícta vµ cho biÕt ¶nh h ëngcña nã ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n íc ta

Bài 17, tiết 20

Bài 17, tiết 20

1. Nguån lao ®éng Quan s¸t b¶ng sè liÖu, kÕt hîp nghiªn cøu s¸ch

1. Nguån lao ®éng Quan s¸t b¶ng sè liÖu, kÕt hîp nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ vèn hiÓu biÕt c¸ nh©n, nªu c¸c mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ cña nguån lao ®éng, ¶nh h ëngcña nguån lao ®éng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Tr×nh ®é §· qua ®µo t¹o Trong ®ã: Cã chøng chØ nghÒ s¬ cÊp Trung häc chuyªn nghiÖp Cao ®¼ng ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc 1996 2005 12, 3 25, 0 6, 2 3, 8 2, 3 15, 5 4, 2 5, 3

§Æc ®iÓm nguån lao ®éng H¹n chÕ MÆt m¹nh Sè l îng ChÊt l

§Æc ®iÓm nguån lao ®éng H¹n chÕ MÆt m¹nh Sè l îng ChÊt l îng: Lùc l înglao ®éng Nguån lao ®éng cã nhiÒu phÈm rÊt dåi dµo: chÊt ®¸ng quý: + 2005: Lùc l îng CÇn cï khÐo tay, L§: 42, 53 triÖu th «ng minh, ng êichiÕm 51, 2% nhiÒu kinh d©n sè. nghiÖm. + Mçi n¨m t¨ng Tr×nh ®é cña thªm h¬n triÖu L§ lùc l înglao ®éng ngµy cµng ® îc n©ng cao ThuËn lîi ph¸t triÓn c¸c ngµnh ®ßi hái nhiÒu lao ®éng: n «ng nghiÖp, c «ng nghiÖp chÕ biÕn l ¬ngthùc, thùc phÈm, dÖt may. Lµ c¬ së thùc hiÖn c «ng nghiÖp hãa Tay nghÒ cña nguån lao ®éng nh×n chung cßn thÊp; tÝnh kû luËt cña lùc l înglao ®éng ch acao Ph©n bè lùc l îng lao ®éng kh «ng ®ång ®Òu nhÊt lµ lùc l înglao ®éng cã chuyªn m «n kü thuËt Chñ yÕu lµ lao ®éng thñ c «ng, ch a qua ®µo t¹o Ch a ®¸pøng ® îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n íc. T¨ng sè lao ®éng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm, sö dông ch ahîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ L§

2. C¬ cÊu lao ®éng: a. C¬ cÊu lao ®éng theo c¸c ngµnh kinh

2. C¬ cÊu lao ®éng: a. C¬ cÊu lao ®éng theo c¸c ngµnh kinh tÕ: Khu vùc kinh tÕ 2000 2002 2003 2004 2005 Tæng sè 100 100 100 N «ng l©m ng nghiÖp 65, 1 61, 9 60, 3 58, 8 57, 3 C «ng nghiÖp x©y dùng DÞch vô 13, 1 15, 4 16, 5 17, 3 18, 2 21, 8 22, 7 23, 2 23, 9 24, 5 Nguyªn Nhận xét: nh©n: Lao. Do ®éng ¶nh trong h ënglÜnh cña cuéc vùc n «ng l©m ng c¸ch m¹nh hiÖn nghiÖp ®¹i vµchiÕm c «ng tØ träng cuéc c «ng nhÊt, nghiÖp ®Õn lao ®¹i ®éng hãaëcøu ®Êt lÜnhn íc vùc=>Sù dÞchthay vô chiÕm Dùacao vµo b¶ng sètiÕp liÖuhãa trªn hiÖn kÕt hîp nghiªn s¸ch gi¸o khoa vµ vèn hiÓu biÕt c¸lao nh©n em h·y: ®æi tØ träng c¬ cÊu cao lao thø ®éng 2, vµ theo cuèi c¸c cïng ngµnh. ®éng ë lÜnh vùc c «ng nghiÖp So s¸nh vµ nhËn sù thÊp thay ®æi c¬ cÊu lao x©y dùng chiÕm tØ xÐt träng nhÊt Sù thay ®æi diÔn N¨ng suÊt lao ®éng cßn ®éng theo khu ra vùcchËm kinh tÕlµë do: n ícta giai ®o¹n 2000 2005. Xu h íng: Gi¶m tØ träng lao ®éng n «ng l©m ng nghiÖp; t¨ng tØ thÊp Gi¶i thÝch sù thay ®æi träng lao ®éng c «ng nghiÖp x©ytrªn dùng vµ dÞch vô nh ngcßn

b, C¬ cÊu lao ®éng theo thµnh phÇn kinh tÕ giai ®o¹n 2000 2005

b, C¬ cÊu lao ®éng theo thµnh phÇn kinh tÕ giai ®o¹n 2000 2005 (%) Thµnh phÇn kinh tÕ 2000 2002 2003 2004 2005 Nhµ n íc 9, 3 9, 9 9, 5 Ngoµi nhµ n íc 90, 1 89, 4 88, 8 88, 6 89, 9 Cã vèn ®Çu t n ícngoµi 0, 6 1, 1 1, 3 1, 5 1, 6 ùa vµo b¶ng sè liÖu trªn em h·y nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu la Nhận xét: PhÇn lín lao ®éng tËp trung ë khu vùc ngoµi nhµ n íc, khu Theo thµnh phÇn kinh tÕ ë n ícta giai ®o¹n 2000 2005 vùc nhµ n ícvµ khu vùc cã vèn ®Çu t n ícngoµi chiếm tỉ trọng ít TØ träng lao ®éng ë khu vùc nhµ n ícvµ ngoµi nhµ n ícÝt cã biÕn ®éng, tØ träng lao ®éng ë khu vùc cã vèn ®Çu t n ícngoµi t¨ng nhanh Nguyªn nh©n: Do thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng

c. C¬ cÊu lao ®éng theo thµnh thÞ vµ n «ng th «n: C¬

c. C¬ cÊu lao ®éng theo thµnh thÞ vµ n «ng th «n: C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo khu vùc thµnh thÞ vµ n «ng th «n giai ®o¹n 1996 2005 (%) N¨m C¶ n íc Thµnh thÞ N «ng th «n 1996 2002 2003 100 100 20, 10 23, 83 24, 24 79, 90 76, 17 75, 76 2005 100 25, 00 75, 00 PhÇn lín lao ®éng tËp trung chñ yÕu ë n «ng th «n, tËp trung Ýt ë thµnh thÞ Tõ b¶ng sè liÖu trªn nhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu lao TØ träng laoph©n ®éngtheo n «ng th «n träng lao ®éng khu vùcgi¶m, thµnhtØthÞ vµ n «ng th «nën íc Nguyªn nh©n: thµnh thÞ kh «ng ngõng lªn 1996 2005 ta t¨ng giai ®o¹n Do sù kh¸c biÖt vÒ yªu cÇu sö dông lao ®éng gi÷a c¸c khu vùc. Do ¶nh h ëngcña qu¸ tr×nh c «ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt

* H¹n chÕ: N¨ng suÊt lao ®éng thÊp PhÇn lín lao ®éng cã thu

* H¹n chÕ: N¨ng suÊt lao ®éng thÊp PhÇn lín lao ®éng cã thu nhËp thÊp Ph©n c «ng lao ®éng cßn chËm chuyÓn biÕn Ch asö dông hÕt thêi gian lao ®éng ë n «ng th «n Lao ®éng n «ng th «n ë thµnh phè

TØ lÖ thÊt nghiÖp ph©n theo khu vùc thµnh thÞ vµ n «ng th

TØ lÖ thÊt nghiÖp ph©n theo khu vùc thµnh thÞ vµ n «ng th «n giai ®o¹n 2002 2005 2002 2003 2005 N¨m ThÊt nghiÖp ThiÕu viÖc lµm ThÊt nghiÖ p ThiÕu viÖc lµm C¶ n íc 13, 7 2, 1 11, 6 2, 25 8, 1 2, 1 Thµnh thÞ N «ng th «n 8, 6 6, 01 4, 5 5, 6 4, 5 5, 1 15, 2 6, 9 9, 3 1, 18 9, 3 1, 4 Quan s¸t biÓu ®å vµ b¶ng sè liÖu kÕt hîp nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa v èn kiÕn thøc ®· häc em h·y chøng minh r» ng viÖc lµm lµ vÊn ®Ò x· Bøc xóc ë n ícta hiÖn nay

3. VÊn ®Ò viÖc lµm vµ h ínggi¶i quyÕt viÖc lµm: a. VÊn ®Ò

3. VÊn ®Ò viÖc lµm vµ h ínggi¶i quyÕt viÖc lµm: a. VÊn ®Ò viÖc lµm % N¨m BiÓu ®å thÓ hiÖn tØ lÖ lao ®éng thiÕu viÖc lµm so víi lao ®éng cã viÖc lµm ë n ícta thêi kú 2001 2005

BiÓu ®å thÓ hiÖn tØ lÖ thÊt nghiÖp ph©n theo khu vùc thµnh thÞ

BiÓu ®å thÓ hiÖn tØ lÖ thÊt nghiÖp ph©n theo khu vùc thµnh thÞ vµ n «ng th «n giai ®o¹n 2002 2005

ViÖc lµm lµ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi gay g¾t ë n ícta

ViÖc lµm lµ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi gay g¾t ë n ícta hiÖn nay: Lùc l ¬nglao ®éng dåi dµo, mçi n¨m l¹i cã h¬n 1 triÖu lao ®éng bæ sung; NÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ®¸p øng viÖc lµm cho nguån lao ®éng ch acao. Sè lao ®éng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm ngµy cµng gia t¨ng, tÖ n¹n x· héi ph¸t triÓn, khã n©ng cao møc sèng ng êid©n N¨m 2005 c¶ n íccã 2, 1% lao ®éng thÊt nghiÖp vµ 8, 1 % lao ®éng thiÕu viÖc lµm; ë thµnh thÞ % lÖ thÊt nghiÖp (5, 3%) cao h¬n n «ng th «n (1, 1%); ë n «ng th «n tØ lÖ thiÕu viÖc lµm (9, 3%) cao h¬n tØ lÖ ng êithÊt nghiÖp ë thµnh thÞ (4, 5) Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng êilao ®éng kh «ng cao: Mçi n¨m n ícta gi¶i quyÕt ® îc gÇn mét triÖu viÖc lµm míi

b. H ínggi¶i quyÕt viÖc lµm: (SGK) Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh sau

b. H ínggi¶i quyÕt viÖc lµm: (SGK) Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh sau kÕt hîp nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ hiÓu biÕt c¸ nh©n em h·y cho biÕt gi¶i quyÕt viÖc lµm cã ý nghÜa g×? §Ò xuÊt h ínggi¶i quyÕt viÖc lµm ë n ícta? M©y tre ®an xuÊt khÈu T vÊn viÖc lµm

Lao ®éngviÖt Nam ë n íc ngoµi

Lao ®éngviÖt Nam ë n íc ngoµi