KHOA K TON TI CHNH MN LOGIC HC

  • Slides: 12
Download presentation
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MÔN: LOGIC HỌC GV: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Sđt:

KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MÔN: LOGIC HỌC GV: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Sđt: 0907239764 Email: [email protected] com 11/23/2020 1

2. Cấu trúc của khái niệm - Nội hàm: Là tập hợp những dấu

2. Cấu trúc của khái niệm - Nội hàm: Là tập hợp những dấu hiệu cơ bản của đối tượng, lớp đối tượng trong khái niệm đó - Ngoại diên: Là đối tượng hay tập hợp đối tượng được khái quát trong khái niệm. - Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên: Nội hàm rộng thì ngoại diên hẹp và ngược lại nội hàm hẹp thì ngoái diên rộng

3. Mối quan hệ giữa các khái niệm a. Quan hệ so sánh được

3. Mối quan hệ giữa các khái niệm a. Quan hệ so sánh được và không so sánh được b. Quan hệ hợp và không hợp * Quan hệ hợp là các kniệm ngoại diên của chúng có phần tử chung - Quan hệ đồng nhất - Quan hệ bao hàm - Quan hệ giao nhau

3. Mối quan hệ giữa các khái niệm * Quan hệ không hợp -

3. Mối quan hệ giữa các khái niệm * Quan hệ không hợp - Quan hệ tách rời - Quan hệ đối lập - Quan hệ mâu thuẫn

II. NHỮNG THAO TÁC LOGIC ĐỐI VỚI KHÁI NIỆM 1. Định nghĩa khái niệm

II. NHỮNG THAO TÁC LOGIC ĐỐI VỚI KHÁI NIỆM 1. Định nghĩa khái niệm a. Định nghĩa khái niệm là gì? Laø thao taùc loâgic xaùc ñònh noäi haøm cuûa khaùi nieäm. b. Các kiểu định nghĩa khái niệm (tự học)

c. Các quy tắc định nghĩa khái niệm Quy taéc 1: Ñònh nghóa phaûi

c. Các quy tắc định nghĩa khái niệm Quy taéc 1: Ñònh nghóa phaûi caân ñoái ñaày ñuû Quy taéc 2: Ñònh nghóa khoâng voøng quanh Quy taéc 3: Ñònh nghóa phaûi roõ raøng, chính xaùc, ngaén goïn Quy taéc 4: Khoâng neân ñònh nghóa baèng caùc daáu phuû ñònh

Tình yêu là gì? 1. Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng

Tình yêu là gì? 1. Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân. 2. Tình yêu là một phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối

2. Phân chia khái niệm - Laø taïo ra moät khaùi nieäm môùi töø

2. Phân chia khái niệm - Laø taïo ra moät khaùi nieäm môùi töø moät khaùi neäm ñaõ cho ban ñaàu. Ngoaïi dieân cuûa caùc khaùi nieäm môùi naøy laø caùc phaàn khaùc nhau cuûa khaùi nieäm ñaõ cho ban ñaàu

Các quy tắc phân chia khái niệm * QTắc 1. Phân chia phải cân

Các quy tắc phân chia khái niệm * QTắc 1. Phân chia phải cân đối. *QTắc 2: Phải phân chia theo một cơ sở nhất định. *QTắc 3: Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau. Nghĩa là ngoại diên chúng nằm trong quan hệ không hợp

BÀI TẬP: Xác định và mô hình hóa quan hệ giữa các khái niệm

BÀI TẬP: Xác định và mô hình hóa quan hệ giữa các khái niệm sau: 1. Trí thức Và giáo viên 2. Sinh viên và vận động viên 3. Động vật và loài sống dưới nước 4. Sinh viên và thanh niên 5. Cao đẳng và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. HCM 6. Nhạc sĩ và giáo viên 7. Sinh viên giỏi, sinh viên khá

9. Huế và thành phố nằm bên bờ sông 10. Tội phạm và thanh

9. Huế và thành phố nằm bên bờ sông 10. Tội phạm và thanh niên 11. Sinh viên và người chăm học 12. Hổ và động vật ăn thịt 13 Hổ và động vật ăn cỏ 14. Hoa hồng và thực vật dùng làm hương liệu 15. Chim và loài biết bay 16. Thanh niên và công nhân 17. Đàn ông và cha 18. Con người và động vật bậc cao 19. Trí thức và bác sĩ 20. Cá voi và động vật có vú sống dưới nước

CÁC BẠN LÀM BÀI NỘP VÀO MAIL HÕt Xin c¶m ¬n! CHO CÔ VA

CÁC BẠN LÀM BÀI NỘP VÀO MAIL HÕt Xin c¶m ¬n! CHO CÔ VA CHU NBI BA I TIÊ P GV: TRẦN THỊ MỸ DUYÊN THEO NHE Email: [email protected] com Sđt: 0907239764 12