Je tk mnit lidi ale je mon zmnit

  • Slides: 25
Download presentation
„Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit systém práce v organizaci. “ J.

„Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit systém práce v organizaci. “ J. Kersnik - Medical Tribune Ošetřovatelský proces Simona Saibertová LF, MU

Ošetřovatelský proces je racionální vědecká metoda poskytování ošetřovatelské péče. Představuje sérii plánovaných činností a

Ošetřovatelský proces je racionální vědecká metoda poskytování ošetřovatelské péče. Představuje sérii plánovaných činností a myšlenkových algoritmů, které ošetřovatelští profesionálové používají k posouzení stavu individuálních potřeb klienta, rodiny nebo komunity, k plánování, realizaci a vyhodnocení účinnosti ošetřovatelské péče.

Ošetřovatelský proces • způsob organizace ošetřovatelské péče • logický, systematický přístup sestry k ošetřování

Ošetřovatelský proces • způsob organizace ošetřovatelské péče • logický, systematický přístup sestry k ošetřování nemocného (holismus) • souběžně s péčí umožňuje získávat další informace a modifikovat péči (individualizace) • organizace práce na oddělení (skupinová, primární péče) • aktivní přístup ošetřovatelského týmu (činnosti sestry, zdr. asistenta, dalších členů), ale i pacienta.

Ošetřovatelský proces • průběžná realizace předem promyšleného sledu oš. postupů, vedoucích k uspokojení tělesných,

Ošetřovatelský proces • průběžná realizace předem promyšleného sledu oš. postupů, vedoucích k uspokojení tělesných, psychických a sociálních potřeb nemocného a k reagování na jejich proměny • vychází z poznání nemocného a z aktivního vyhledávání jeho potřeb – problémů • cyklický - stále se opakující, nikdy nekončí • dynamický - reaguje na změny vzniklé v průběhu realizace oš. procesu

Ošetřovatelský proces • • • plánovitý, cílený kvalitní komunikace s pac. zpětná vazba všechny

Ošetřovatelský proces • • • plánovitý, cílený kvalitní komunikace s pac. zpětná vazba všechny typy oš. péče každý pacient (věk, rasa, postavení ve společnosti…)

Vznik ošetřovatelského procesu • USA od 50. let 20. století, od r. 1973 –

Vznik ošetřovatelského procesu • USA od 50. let 20. století, od r. 1973 – součást mezinárodních standardů ANA (American Nurses Association) • u nás od 80. let • r. 2004 dáno legislativou

Legislativa • Koncepce ošetřovatelství ČR - Věstník MZ ČR 9/2004 - vydaný za účelem

Legislativa • Koncepce ošetřovatelství ČR - Věstník MZ ČR 9/2004 - vydaný za účelem zajištění jednotného postupu při poskytování oš. péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové nebo ambulantní péče, v sociálních zařízeních a ve vlastním sociálním prostředí jednotlivců, rodin a skupin osob • vyhláška 385/2006 Sb. - O zdravotnické dokumentaci • zákon č. 96/2004

Výhody oš. procesu pro pacienta • kvalitní plánovaná soustavná péče pro uspokojení potřeb •

Výhody oš. procesu pro pacienta • kvalitní plánovaná soustavná péče pro uspokojení potřeb • systematická péče • péče „šitá na míru“ pacienta • účast pacienta na péči

Výhody oš. procesu pro sestru • • • zvyšuje samostatnost, kompetence v práci zvyšuje

Výhody oš. procesu pro sestru • • • zvyšuje samostatnost, kompetence v práci zvyšuje odpovědnost za provedenou práci zajišťuje zpětnou vazbu, sebereflexi zajištění péče lege artis péče dle oš. standardů nemocnice akreditace

Fáze ošetřovatelského procesu posouzení hodnocení realizace diagnostika plánování

Fáze ošetřovatelského procesu posouzení hodnocení realizace diagnostika plánování

Ošetřovatelská anamnéza Kdo je můj nemocný? • sbírání informací o nemocném - sám pacient

Ošetřovatelská anamnéza Kdo je můj nemocný? • sbírání informací o nemocném - sám pacient (rozhovor, dotazník) - zdravotnická dokumentace - příbuzný, doprovázející - spolupracovníci - vlastní pozorování, testování, měření • do 24 hodin od přijetí

Typy údajů • objektivní – vnější projevy, testy, pozorování, srovnání se standardem • subjektivní

Typy údajů • objektivní – vnější projevy, testy, pozorování, srovnání se standardem • subjektivní – vnitřní projevy • proměnné – dynamické, TK • konstantní – datum narození

Ošetřovatelská diagnostika Co mého nemocného trápí? • • • analýza zjištěných informací a stanovení

Ošetřovatelská diagnostika Co mého nemocného trápí? • • • analýza zjištěných informací a stanovení oš. diagnózy zformulování problému nemocného + příčina stanovení priorit (vytřídit informace) jasná, stručná, přesná měnící se se změnami potřeb nemocného doplňuje medicínskou diagnózu

Dělení oš. diagnóz • podle délky trvání: - intermitentní - chronická - aktuální -

Dělení oš. diagnóz • podle délky trvání: - intermitentní - chronická - aktuální - potenciální • podle etiologie: - zdravotní - psychologická - sociální

ošetřovatelská dg lékařská dg reakce nemocného na nemoc, situaci, změnu specifický chorobný proces orientace

ošetřovatelská dg lékařská dg reakce nemocného na nemoc, situaci, změnu specifický chorobný proces orientace na člověka jako jedince, na poruchu zdraví, stupeň soběstačnosti zaměřená na patologii mění se dle pacientových reakcí (většinou) zůstává konstantní v průběhu času provázejí ji oš. činnosti ovlivňují ji ordinace lékaře, některé provádí sestra doplňuje lékařskou diagnózu doplňuje ošetřovatelskou diagnózu snaha o zavedení mezinár. klasifikačního systému má zavedený mezinárodní klasifikační systém skládá se ze dvou částí, zahrnuje etiologii (je-li známá) skládá se většinou ze 2 – 3 slov

Plánování oš. péče Co pro nemocného mohu udělat? • stanovení reálného cíle • plánování

Plánování oš. péče Co pro nemocného mohu udělat? • stanovení reálného cíle • plánování vhodných ošetřovatelských intervencí • po dohodě s nemocným, popř. lékařem, vč. pořadí naléhavosti

Cíl ošetřovatelské péče • žádoucí výsledek ošetřovatelské péče – odstranění/zmírnění problému definovaného v oš.

Cíl ošetřovatelské péče • žádoucí výsledek ošetřovatelské péče – odstranění/zmírnění problému definovaného v oš. diagnóze • realistický • v souladu s lékařskou diagnózou • krátkodobý, dlouhodobý

Plánování oš. intervencí • plán sestavený na základě: - ošetřovatelských diagnóz - definovaných cílů

Plánování oš. intervencí • plán sestavený na základě: - ošetřovatelských diagnóz - definovaných cílů ošetřovatelské péče - stanovených priorit • jasně určuje – kdo, co, kdy a jak

Realizace oš. péče • vlastní provádění aktivní, individualizované oš. péče vycházející z - ošetřovatelské

Realizace oš. péče • vlastní provádění aktivní, individualizované oš. péče vycházející z - ošetřovatelské plánu - ordinací lékaře - aktuálního zdr. stavu pacienta – četnost intervencí - dokumentace naplánovaných a provedených intervencí - s datem a časovým údajem (JIP) • další sběr informací v průběhu ošetřování

Hodnocení poskytnuté péče Byly mé intervence efektivní? • • • porovnání dosažených výsledků s

Hodnocení poskytnuté péče Byly mé intervence efektivní? • • • porovnání dosažených výsledků s plánovaným cílem hodnocení celkového zdravotního stavu účinnost poskytované péče objektivní zlepšování zdravotního stavu fyzický a psychický komfort zvyšování soběstačnosti zmírnění utrpení reakce nemocného na výkony, na oš. intervence subjektivní pocit a spokojenost nemocného mimořádné události - konflikt, pád, odmítnutí výkonu použití restrikčních prostředků

Zhodnocení ošetřovatelské péče • • (částečné) dosažení cíle nedosažení cíle vznik nového problému průběžné,

Zhodnocení ošetřovatelské péče • • (částečné) dosažení cíle nedosažení cíle vznik nového problému průběžné, event. závěrečné při ukončení hospitalizace Konečný výsledek = spokojenost nemocného.

Cíle nebylo dosaženo, nebo jen částečně… • • • existuje problém stále ? vznikl

Cíle nebylo dosaženo, nebo jen částečně… • • • existuje problém stále ? vznikl nový problém ? vznikl potencionální problém ? změnily se priority ? které faktory působily na nesplnění cíle ? byly přehlédnuty závažné informace ? byly údaje nesprávně analyzovány ? byly cíle realistické ? byly oš. intervence dostatečně odborné ? jsou jiné cesty jak dosáhnout cíle ? analýza informací → stanovení nové oš. diagnózy a cíle

Hodnocení dosažení cíle • pozorování • rozhovoru s pacientem/rodinou • konzultace s ostatními členy

Hodnocení dosažení cíle • pozorování • rozhovoru s pacientem/rodinou • konzultace s ostatními členy týmu • termínované - měřící techniky, testy • průběžné - hodnocení poskytované péče v průběhu všech fází procesu • závěrečné - ukončení hospitalizace, souhrnné hodnocení péče, jednotlivých cílů, doporučení dlouhodobých cílů

Zápis do dokumentace.

Zápis do dokumentace.

Faktory ovlivňující stanovení dg vědomostní základ zručnosti vyhodnocení údajů intelektuální schopnosti diagnostická kompetence zkušenosti

Faktory ovlivňující stanovení dg vědomostní základ zručnosti vyhodnocení údajů intelektuální schopnosti diagnostická kompetence zkušenosti intuice ošetřovatelský model