Hvor mange eldre og hvor mange til yte

  • Slides: 46
Download presentation
Hvor mange eldre og hvor mange til å yte omsorg i framtiden? Sosialdepartementets konferanse

Hvor mange eldre og hvor mange til å yte omsorg i framtiden? Sosialdepartementets konferanse Ny tid - ny omsorg 7 september 2004 Helge Brunborg Statistisk sentralbyrå

Eldrebølgen knuser statsbudsjettet Finansdepartementet har anslått de fremtidige utgiftene til pensjoner, pleie og omsorg.

Eldrebølgen knuser statsbudsjettet Finansdepartementet har anslått de fremtidige utgiftene til pensjoner, pleie og omsorg. Alle standarder i pleie og omsorg er frosset på dagens nivå og alle trygdereglene er holdt uendret. • Nye befolkningsfremskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser at antall eldre over 67 år dobles fra 610 000 til mellom 1, 1 og 1, 4 millioner i 2050. Eldrebølgen er oppjustert med 200 000 personer fordi det viser seg at vi lever lenger enn antatt. Antallet eldre over 90 år vil bli mellom seks- og tredoblet frem til 2050. Antallet yrkesaktive blir liggende flatt. • Dermed er eldrebølgen drivkraft i følgende utvikling: • I 2050 vil hver femte krone av verdiskapingen i Norge gå til alderspensjoner og uførepensjoner i folketrygden. I fjor gikk hver tiende krone til dette formålet. • Hvis også utgiftene til helse og omsorg tas med, vil hver tredje krone av verdiskapingen i Fastlands-Norge gå med til pensjoner og helse/omsorg i 2050. Dette er en dobling fra dagens nivå. • I Norge vil utgiftene til alderspensjoner stige mer enn i andre land til 2050. Regnet som andel av samlet verdiskaping vil de nesten tredobles i Norge, mens de bare øker med 50 prosent i de andre landene som er med i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). • Selv om alle standarder i kommunal eldreomsorg og i sykehusene forblir som i dag, vil behovet for arbeidskraft her stige med 60 prosent til 2050. • Oljepengene kan ikke betale eldrebølgen. På lang sikt kan den årlige avkastningen av oljefondet bare betale én tredjepart av alderspensjonene.

Befolkningens aldring • Skyldes flere hundre års demografisk • • utvikling, spesielt: Synkende fruktbarhet

Befolkningens aldring • Skyldes flere hundre års demografisk • • utvikling, spesielt: Synkende fruktbarhet siden slutten av 1800 -tallet Stigende levealder siden begynnelsen av 1800 -tallet

Samlet fruktbarhetstall

Samlet fruktbarhetstall

Samlet fruktbarhetstall for perioder og kohorter (faseforskjøvet 25 år)

Samlet fruktbarhetstall for perioder og kohorter (faseforskjøvet 25 år)

Samlet fruktbarhetstall for noen europeiske land

Samlet fruktbarhetstall for noen europeiske land

Dødelighet • • • Levealderen har økt i om lag to hundre år. .

Dødelighet • • • Levealderen har økt i om lag to hundre år. . . og øker fortsatt Forskjellen mellom kvinner og menn avtar Ujevn utvikling i forskjellige aldre Usikker utvikling framover

Forventet gjenstående levealder for 80 -åringer

Forventet gjenstående levealder for 80 -åringer

Forskjell i gjenstående levealder for 80 -åringe kvinner og menn

Forskjell i gjenstående levealder for 80 -åringe kvinner og menn

Forventet levealder ved fødselen

Forventet levealder ved fødselen

Rekordlevealder Kvinner (røde sirkler) og menn (blå sirkler) Oeppen og Vaupel, Science 2002

Rekordlevealder Kvinner (røde sirkler) og menn (blå sirkler) Oeppen og Vaupel, Science 2002

Innvandring • Norge gikk omkring 1970 over fra å være • • utvandringsland til

Innvandring • Norge gikk omkring 1970 over fra å være • • utvandringsland til innvandringsland Innvandrere gjennomsnittlig noe yngre enn den norske befolkningen Innvandring kan ikke løse ”aldringsproblemet” (Replacement migration, FN 2001)

Resultater • Folketall • Aldersstruktur • Regional fordeling

Resultater • Folketall • Aldersstruktur • Regional fordeling

Befolkningspyramider

Befolkningspyramider

Prosent av befolkningen 67+

Prosent av befolkningen 67+

Andel personer 67+

Andel personer 67+

Andel av befolkningen 80+

Andel av befolkningen 80+

Forekomst av aldersdemens etter alder 2002

Forekomst av aldersdemens etter alder 2002

Regionale aspekter

Regionale aspekter

Prosent av befolkningen 80+ 1. 1. 2002. De ti ”verste” og de ti ”beste”

Prosent av befolkningen 80+ 1. 1. 2002. De ti ”verste” og de ti ”beste” kommunene i Norge

Årlig befolkningsvekst 20002004 i norske kommuner

Årlig befolkningsvekst 20002004 i norske kommuner

Bosettingsmønster Stadig mer sentralisert Andel av befolkningen i de mest sentrale og de øvrige

Bosettingsmønster Stadig mer sentralisert Andel av befolkningen i de mest sentrale og de øvrige kommuner:

Prosent 80+ i kommunene i 2002

Prosent 80+ i kommunene i 2002

Prosent 80+ i 2002 i Sør. Norge

Prosent 80+ i 2002 i Sør. Norge

Vekst i antall personer 80+ 20022010. Alt. MMMM

Vekst i antall personer 80+ 20022010. Alt. MMMM

Vekst i antall personer 80+ 20022010 i Sør-Norge. Alt. MMMM

Vekst i antall personer 80+ 20022010 i Sør-Norge. Alt. MMMM

Familier og husholdninger • Omsorgsbehovet og omsorgsevnen påvirkes • • • av familie- og

Familier og husholdninger • Omsorgsbehovet og omsorgsevnen påvirkes • • • av familie- og husholds-strukturen: Færre gifter seg, men mange samboere Økende skilmisserater Mindre husholdninger (Gj. sn. størrelse 3, 3 i 1960, 2, 3 i 2001 - og 1, 9 i 2050? ) • Flere enslige (19% bor alene i dag, mot 16 prosent på 1980 -tallet)

Hvor mange personer som bor sammen

Hvor mange personer som bor sammen

Hvordan løse aldringsproblemene? • • • Øke fruktbarheten? Redusere levealderen? Øke innvandringen? Øke pensjonsalderen?

Hvordan løse aldringsproblemene? • • • Øke fruktbarheten? Redusere levealderen? Øke innvandringen? Øke pensjonsalderen? Øke yrkesdeltakingen og minke arbeidsløsheten (spes. for kvinner, innvandrere og funksjonshemmede)