EGZAMIN SMOKLASISTY 1 Egzamin smoklasisty obejmuje wiadomoci i

  • Slides: 23
Download presentation
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów auczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 2

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: 1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: 1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia 2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole 3

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do

• Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 4

W latach 2019– 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. :

W latach 2019– 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. : • języka polskiego • matematyki • języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 5

Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin odbywa się w kwietniu (15 -16 -17. 04. 2019 r.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty Egzamin odbywa się w kwietniu (15 -16 -17. 04. 2019 r. ) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie rzystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (3 -4 -5. 06. 2019 r. ) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (2 godz. ) • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (1, 40 godz. ) • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego - trwa 90 minut (1, 30 godz. ) 6

 • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu

• Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut) • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. • Na egzaminie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 7

W przypadku: a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub

W przypadku: a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub b. zakłócania przebiegu egzaminu, lub c. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony 8

Zadania na egzaminie ósmoklasisty • W arkuszu egzaminacyjnym każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania

Zadania na egzaminie ósmoklasisty • W arkuszu egzaminacyjnym każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania amknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). • Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 9

Wyniki i zaświadczenia • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o

Wyniki i zaświadczenia • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali entylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń dobył za zadania z danego przedmiotu. • Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy zyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 10

 • Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do

• Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami czniów w całym kraju. 11

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, tórego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego • Do 15 stycznia rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie wybranego języka w deklaracji, którą złożyli do 30 września (wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych) 12

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW • Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu rzedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem przedmiotu najwyższego wyniku. 13

Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub

Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmiot wskazany w deklaracji na przedmiot, z którego został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 14

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, iedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do gzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów określonych poniżej. 15

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE _____________ a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego _________________

DOKUMENT GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE _____________ a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego _________________ uczniowie: � słabosłyszący i niesłyszący � słabowidzący i niewidomi � z niepełnosprawnością ruchową � z afazją � z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim � z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera � niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym uczniowie: � z czasową niesprawnością rąk � z przewlekłymi chorobami � chorzy lub niesprawni czasowo uczniowie: � ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią � z zaburzeniami komunikacji językowej uczniowie z chorobami przewlekłymi b. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza d. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej e. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 16

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później

Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. 17

Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację

Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do 15 stycznia. 18

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 1. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU 1. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu. 2. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony. 3. Unieważnienie może nastąpić: a. podczas egzaminu lub b. po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia. 19

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń: a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie b. wniósł

4. Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń: a. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie b. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej c. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych d. zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 5. Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły). 20

6. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia

6. Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: a. udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi b. korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia c. korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej d. skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 7. Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 21

WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ ORAZ WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 1. Uczeń lub

WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ ORAZ WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez ucznia lub jego rodziców, lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. 22

23

23