Az eurpai integrci trtnete 1 Eurpa hatrai Fldrajzi

  • Slides: 45
Download presentation
Az európai integráció története 1.

Az európai integráció története 1.

 • Európa határai - Földrajzi politika, kulturális határok • Állam és nemzet Európában

• Európa határai - Földrajzi politika, kulturális határok • Állam és nemzet Európában • Integrációk

Földrajzi határok • A földrész neve görög eredetű • Alexander von Humboldt (1769 -1859)

Földrajzi határok • A földrész neve görög eredetű • Alexander von Humboldt (1769 -1859) – Eurázsia nyugati nyúlványa – 10 -10, 5 millió km 2 • Karl Ritter (1795 -1871)

Politikai Európa • Török veszedelem • Molotov-Ribbentrop paktum (1939. augusztus) – a SZU határai

Politikai Európa • Török veszedelem • Molotov-Ribbentrop paktum (1939. augusztus) – a SZU határai 200 -250 km-el nyugatabbra – „kvázi Európa” • vasfüggöny

Kultúrtörténeti határok • Görög legendák • Görög-római, keresztény-zsidó hagyományok • Iszlám behatás: mór uralom

Kultúrtörténeti határok • Görög legendák • Görög-római, keresztény-zsidó hagyományok • Iszlám behatás: mór uralom 1490 -ig • Középkor: Respublica Christiana, felvilágosodás: Európa-fogalom • Nyugatosok-szlavofilek • Anglia

 • Nyugat-Európa – Kereszténység, római jog – Felvilágosodás, racionalizmus – Európa-központúság • Közép-Európa

• Nyugat-Európa – Kereszténység, római jog – Felvilágosodás, racionalizmus – Európa-központúság • Közép-Európa – Folyamatos nyugat-keleti behatások, • Kelet-Európa/Balkán – ortodoxia – A Római Birodalom kettészakadása (i. sz. 395), egyházszakadás (1054)

 • Bevándorlás – 20. sz. végén • Az olajválság időszakától kezdve folyamatos feszültségek

• Bevándorlás – 20. sz. végén • Az olajválság időszakától kezdve folyamatos feszültségek • Öregedő Európa – bevándorlási politika (iszlám fundamentalizmus, multikulturalizmus)

Állam és nemzet Európában • Modern polgári nemzetállamok (1566 -os németalföldi, 1789 -es nagy

Állam és nemzet Európában • Modern polgári nemzetállamok (1566 -os németalföldi, 1789 -es nagy francia forradalom) • Klasszikus példa a francia fejlődés (a polgárság, a nép a modern nemzetállam irányítója) • A Nagy Francia Forradalom idején egyesül állam és nemzet fogalma

 • Állam: területi uralmi képződmény • Nemzet: történelmileg kialakult emberi közösség, amelyet a

• Állam: területi uralmi képződmény • Nemzet: történelmileg kialakult emberi közösség, amelyet a nyelv, a terület, a közös származástudat, a gazdaság és a kultúra közössége jellemez. • Nyelvújítás • Nemzeti identitás, közös származástudat

 • A nemzeti öntudatra ébredés részeként megteremtődött a kulturális közösség, a nemzeti piac,

• A nemzeti öntudatra ébredés részeként megteremtődött a kulturális közösség, a nemzeti piac, gazdasági közösség • Európa keleti felében magas fokú etnikai keveredés – a határok meghúzása nehéz • Szociális biztonság és jólét

A nemzetté válás akadályai • Kisebbségi jogok • Természetes asszimiláció – kényszer asszimiláció

A nemzetté válás akadályai • Kisebbségi jogok • Természetes asszimiláció – kényszer asszimiláció

Integrációk • Integráció fogalma – A társadalom szerveződésének folyamata, összefogás, együttműködés, a szociológia alapkategóriája

Integrációk • Integráció fogalma – A társadalom szerveződésének folyamata, összefogás, együttműködés, a szociológia alapkategóriája • Jellemzői – – – Önként Nemzeti-nemzetek feletti Hatékony együttműködés, önállóság Egységesülés Hosszú történelmi folyamat: gazdasági-politikai Több szinten végbemenő folyamat • Fajtái (szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, gazdasági unió, politikai unió)

Az európai integráció története 2.

Az európai integráció története 2.

Elképzelések az európai egységről (a 19 -20. sz. fordulója előtt) • Rotterdami Erasmus (1469

Elképzelések az európai egységről (a 19 -20. sz. fordulója előtt) • Rotterdami Erasmus (1469 -1536) – 1515 -ben „A béke siráma…” • Jean-Louis Vives (1492 -1540) – „Dialógus a megosztott Európáról és a török ellenes háborúkról” • • • Maximilien de Béthune de Sully (1556 -1641) William Penn (1644 -1718) Charles Irénée Castel de Saint-Pierre abbé (1658 -1743) Claude-Henri de Saint-Simon (1760 -1825) Victor Hugo (1802 -1885)

Európa vezető szerepének megkérdőjeleződése • Európa az egyetemes emberi fejlődés zászlóvivője – Klasszikus rabszolgatartó

Európa vezető szerepének megkérdőjeleződése • Európa az egyetemes emberi fejlődés zászlóvivője – Klasszikus rabszolgatartó társadalom a Periklészikorban (Athén – i. e. V. sz. ) – Európai feudalizmus (klasszikus formája a Frank Birodalomban) – i. sz. V. sz. ) – Kapitalista termelési mód (felfedezések – 15 -16. sz. ) – eredeti tőkefelhalmozódás útján – KÜLÖN UTAK – Szocialista-kommunista egyenlősítő eszmék elterjedése (1917 októberi szocialista forradalom)

Európa világpolitikai térvesztése • 2500 év vezető szerep (400 év műszaki, technológiai, katonai fölény)

Európa világpolitikai térvesztése • 2500 év vezető szerep (400 év műszaki, technológiai, katonai fölény) • A 20. sz. eleje fordulópont • Versengés a gyarmatokért – I. VH. (Antant – Központi Hatalmak) • Felbomló öthatalmi egyensúly (Bécsi Konresszus – 1815) • az USA katonai segítsége, 1917 október – orosz forradalom • Gyarmati gondok, nyersanyag-hiány

Külső nagyhatalmi szándékok Európában • Amerikai Egyesült Államok: – – – – A polgárháború

Külső nagyhatalmi szándékok Európában • Amerikai Egyesült Államok: – – – – A polgárháború (1861 -65) után gazdasági fellendülés Monroe-elv (1823) Izolációs politika feladása? Legfőbb hitelező Wilson-terv (1918. január 8. ) Párizsi békekonferencia (1919 -20) 1920 -as elnölválasztás (Warren Harding – elzárkózási politika híve)

 • Szovjetunió: – V. Lenin – Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt – proletárforradalmak támogatása –

• Szovjetunió: – V. Lenin – Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt – proletárforradalmak támogatása – Európai Egyesült Államok – 1917. októberi szocialista forradalom – megszűnik a kapitalizmus mindent átfogó rendszere – A társadalmi-gazdasági viszonyok nem igazolták teljes mértékben az új politikai rendszert – Elszigeteltség – a II. VH-ban nagyhatalmi nyitás

Az európai integráció története 3.

Az európai integráció története 3.

Tervek az európai egységről a két világháború között • Hatalmi egyensúlyváltozások – 20 -as

Tervek az európai egységről a két világháború között • Hatalmi egyensúlyváltozások – 20 -as évek – Nagy-Britannia – birodalmi gondok, angol egyensúlypolitika – Franciaország – napóleoni „gloire” időszaka? – Németország – Hitler hatalomra jutása – Ausztria – az OMM felbomlása – utódállamok nemzeti önállóságának megteremtése

A 20 -as évek egyéni Európa-tervei – Coudenhove-Kalergi • Két irányzat: – Pesszimista következetések

A 20 -as évek egyéni Európa-tervei – Coudenhove-Kalergi • Két irányzat: – Pesszimista következetések (Oswald Spengler) – Optimista jövő (R. Baerwald, J. Caillaux, R. Coudenhove-Kalergi) • Oswald Spengler („Nyugat alkonya” – 1920) • R. Baerwald – „Európai Egyesült Államok” – 1923) • J. Caillaux – „Merre tart Franciaország? Merre tart Európa? ”

R. N. Coudenhove-Kalergi gróf Páneurópa elmélete • Páneurópai kiáltvány – Páneurópai mozgalom (1923) •

R. N. Coudenhove-Kalergi gróf Páneurópa elmélete • Páneurópai kiáltvány – Páneurópai mozgalom (1923) • Európának politikai kontinenssé kell szerveződnie – Népszövetségbe vetett remény • Öt politikai kontinens megjelölése • A SZU és Nagy-Britannia nem tartozik Páneurópához

 • 1922 Páneurópai Unió • Kontinentális együttműködés politikai, gazdasági és katonai téren •

• 1922 Páneurópai Unió • Kontinentális együttműködés politikai, gazdasági és katonai téren • Egység az orosz expanzióval szemben • Egység az amerikai tőke ellen • Páneurópai vámuniót kell létrehozni • Teljes szuverenitás a belső ügyekben • A Népszövetség tevékenységébe be kell vonni a SZU- és az USÁ-t

 • „Európa az európaiaké” • Európa egyesülése föderális alapon • Kétkamarás parlament: Népház

• „Európa az európaiaké” • Európa egyesülése föderális alapon • Kétkamarás parlament: Népház – Államok Háza

Kormányszintű Európa-tervezetek a 30 -as évek elején • Aristide Briand – (1929) európai konföderáció

Kormányszintű Európa-tervezetek a 30 -as évek elején • Aristide Briand – (1929) európai konföderáció (pénzügyi unió, közös fizetőeszköz, gyarmatok közös hasznosítása, közös biztonságpolitika) – Németország, Nagy-Britannia számára elfogadhatatlan

 • Német-osztrák vámunió terve – 1931. március 19. – Békeszerződés megszegése? (Anschluss) –

• Német-osztrák vámunió terve – 1931. március 19. – Békeszerződés megszegése? (Anschluss) – Pénzügyi összeomlás Ausztriában

 • Belga-holland-luxemburgi vámunió • Brocchi-terv - 1931 – Olaszország Duna-medencei vezető szerepe –

• Belga-holland-luxemburgi vámunió • Brocchi-terv - 1931 – Olaszország Duna-medencei vezető szerepe – Működőképes a II. Vh-ig (olasz-osztrákmagyar kereskedelmi forgalom)

 • Beneš-terv 1931. – osztrák-csehszlovákmagyar vámszövetség • Tardieu-terv – 1932. március 5. –

• Beneš-terv 1931. – osztrák-csehszlovákmagyar vámszövetség • Tardieu-terv – 1932. március 5. – A francia befolyást erősítette volna a Közép. Európában • Duna-konföderációs elképzelések – angol támogatás

Európa teljesítménye a 20 -30 -as években • • Szerény gazdasági teljesítmény Protekcionizmus A

Európa teljesítménye a 20 -30 -as években • • Szerény gazdasági teljesítmény Protekcionizmus A külkereskedelmi forgalom nehézkes Elkülönülés, elzárkózás, nemzetállami szuverenitás minden áron való megteremtése • Ipari össztermelés (1919 -39) – USA: 750%, SZU: 600%, Európa 40%

Az európai integráció története 4.

Az európai integráció története 4.

Európa jövőjére vonatkozó nagyhatalmi elképzelések a II. vh éveiben • A német és az

Európa jövőjére vonatkozó nagyhatalmi elképzelések a II. vh éveiben • A német és az olasz fasizmus az új európai rendről • Európa az antifasiszta koalíció terveiben • Egységtörekvések a II. vh éveiben

A német és az olasz fasizmus az új európai rendről • Hitler kancellári kinevezése

A német és az olasz fasizmus az új európai rendről • Hitler kancellári kinevezése (1933. január 30. ) • Nyitott út a hitleri Európa-tervhez • Francia-angol érdekellentét • Müncheni Szerződés (1938. szeptember 30. ) • Sztálingrád – fordulat

 • A náci fajelmélet tagadta az európai összefogás lehetőségét • Vezetésre teremtett germán

• A náci fajelmélet tagadta az európai összefogás lehetőségét • Vezetésre teremtett germán faj • Genocídium • Európa a német élettér geográfiai kerete • Nagytérelmélet (Werner Daitz, Hjalmar Schacht)

 • Olasz fasizmus – Történelmi anakronizmus – A Római Birodalom feltámasztása – Nagyobb

• Olasz fasizmus – Történelmi anakronizmus – A Római Birodalom feltámasztása – Nagyobb tér a nemzetek önállóságának – Gazdasági kapcsolatok kiépítése – A fasiszta eszmék szolidabb változata

Európa az antifasiszta koalíció terveiben • Francia kapituláció – 1940. június 22. – németbarát

Európa az antifasiszta koalíció terveiben • Francia kapituláció – 1940. június 22. – németbarát Vichy-kormány • Európa-pártiság • Anglia: a kontinentális egyensúlypolitika kialakítása (Németország védőbástya a szovjet expanzióval szemben) – Churchill – Európai Egyesült Államok – Európa Tanács létrehozásának szükségessége

 • USA: késve lép be a II. vh-ba – Lend-Lease Act – 1940.

• USA: késve lép be a II. vh-ba – Lend-Lease Act – 1940. március 11. – Japán légitámadás – 1941. december 7. – Normandiai partraszállás – 1944. június 6. – Teheráni Konferencia – 1943. november 28. december 1. – Jaltai Konferencia – 1945. fenruár 4 -11. – Potsdami Konferencia – 1945. július 17 augusztus 2.

 • SZU: megalakulása – 1922. december 30. – Egyenrangú félként részt venni a

• SZU: megalakulása – 1922. december 30. – Egyenrangú félként részt venni a kontinentális politikában – Proletárforradalmi folyamat kibontakoztatása – Elutasít mindenfajta regionális együttműködési tervet – Közép-Kelet-Európa szovjetizálása

Egységtörekvések a II. világháború éveikben • Föderatív Egység (Federal Union) • De Gaulle londoni

Egységtörekvések a II. világháború éveikben • Föderatív Egység (Federal Union) • De Gaulle londoni emigrációs kormánya • Wladyslaw Sikorsky tábornok lengyel emigrációs kormánya – Eduard Benes csehszlovák ideiglenes kormány vezetője – háború utáni konföderáció • Paul-Henri Spaak – a BENELUX államok és Franciaország összefogását sürgette • Paul van Zeeland • Carlo Sforza

 • Európa föderatív alapokon álló átalakítása – Genf 1944. május 20. • Ventotene-i

• Európa föderatív alapokon álló átalakítása – Genf 1944. május 20. • Ventotene-i Kiáltvány – Altiero Spinelli

 • A két vh közötti Európa-tervek közös vonásai: – Új világszervezet kell a

• A két vh közötti Európa-tervek közös vonásai: – Új világszervezet kell a Népszövetség helyett – A kontinens egysége a SZU államhatáráig – Az Európai Egyesült Államok föderatív államberendezkedésű, gazdasági, politikai egység – Kulturális hagyományok jelentősége – Nemzeti önrendelkezés, nyelvi közösségek autonómiája – A nemzetállami lét meghaladásának szükségessége – Az összefogás nem szolgálhatja egyetlen állam nagyhatalmi törekvéseit sem