Eurpa fogalma hatrai ismrvei dr Jeney Lszl egyetemi

  • Slides: 10
Download presentation
Európa fogalma, határai, ismérvei dr. Jeney László egyetemi adjunktus jeney@elte. hu Európa regionális földrajza

Európa fogalma, határai, ismérvei dr. Jeney László egyetemi adjunktus [email protected] hu Európa regionális földrajza I. Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 2016/2017, II. félév BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ

Európa regionális földrajza n n C 202, szerda 9. 50– 11. 20 Összesen 12

Európa regionális földrajza n n C 202, szerda 9. 50– 11. 20 Összesen 12 alkalom – 3 óra elmarad: március 15. , április 19. , május 3. n Számonkérés: szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban – Szóbeli felelet tételsor alapján az órák anyagából (70 p) – Vaktérképes topográfiai feladat a megadott földrajzi névanyagból: 200 város/régió/ország (30 p) n n A felkészüléshez elsősorban az órai jegyzet ajánlott Felhasználható irodalom – JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkut. Tsz. - NGM, Budapest pp. 329– 363. – http: //jeney. web. elte. hu/15 kulturregiokgazdfoldrajza. pdf – PROBÁLD F. – SZABÓ P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. – BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011:

Európa fogalma, lehatárolása 3

Európa fogalma, lehatárolása 3

Meddig tart Európa? n „Kérdezzük csak végig Európa népeit szomszédaikról – majd mindenki keleti

Meddig tart Európa? n „Kérdezzük csak végig Európa népeit szomszédaikról – majd mindenki keleti szomszédját barbárnak, vagy legalábbis nem magával egyenértékű európainak tartja. ” Teleki Pál, 1936

Mit jelent az európai centrum? n Európa lehatárolása változó – Földrajzilag – Politikailag

Mit jelent az európai centrum? n Európa lehatárolása változó – Földrajzilag – Politikailag

Európa természetföldrajzi határai n Önálló kontinens-e? – Természetföldrajz: nincs éles átmenet Ázsia felé (Eurázsiai

Európa természetföldrajzi határai n Önálló kontinens-e? – Természetföldrajz: nincs éles átmenet Ázsia felé (Eurázsiai kőzetlemez) – Geológia: Eu és Ázsia egy kontinens, Eu. Ázsia/Eurázsia egy félszigete (mint India, amely egyébként geológiailag már nem része Ázsiának: indiai szubkontinens) n Határai (egyértelműbb: D, Ny, É, vitatottabb: K) – – Dél: Földközi-tenger Nyugat: Atlanti-óceán Észak: Jeges-tenger Kelet: csak a XIX. sz. (Humboldt): Európa az Urálig tart (Urál, Urál-folyó, Kaszpi-tenger, Kaukázus, Fekete-tenger)

Európa és Ázsia társadalomföldrajzi határai n Nehéz kérdés, mert egyes országok Ázsiában folytatódnak (transzkontinentális

Európa és Ázsia társadalomföldrajzi határai n Nehéz kérdés, mert egyes országok Ázsiában folytatódnak (transzkontinentális államok) – – – n Oroszország (ter. 29%, nép 72% eu-i) Kazahsztán (inkább ázsiai) Törökország (ter. 3% eu-i, de inkább ázsiai) Grúzia (inkább eu-i) Azerbajdzsán (nagyobb fele eu-i, de inkább ázsiai) Természetföldrajzilag teljesen Ázsiához tartozó, de európai orientációjú államok – Ciprus – Örményország

Tágabb politikai értelemben vett Európa: az Európa Tanács területe n n Európa teljes területe

Tágabb politikai értelemben vett Európa: az Európa Tanács területe n n Európa teljes területe benne van (kiv. Kazahsztán nyugati részét) Természetföldrajz: kiterjed Ázsiára is (Szibéria, Kaukázuson túli államok, Kisázsia, Ciprus)

Legtágabb értelemben: az EU tengerentúli területei is Európa (? ) n n Ciprus –

Legtágabb értelemben: az EU tengerentúli területei is Európa (? ) n n Ciprus – tag (társadalomföldrajzil ag Európa) Tengerentúli területek (pl. a délamerikai Francia. Guyana): tag mert a külbirtokok is csatlakoztak Grönland: Dánia külbirtokaként belépett, de 1983 ban kivált Törökország – tagjelölt (természetföldrajzila g átnyúlik Európába)

Az európaiság mai ismérvei T. G. Jordan (1996) alapján n Önkényes ismérvek, önkényes határértékek

Az európaiság mai ismérvei T. G. Jordan (1996) alapján n Önkényes ismérvek, önkényes határértékek – – – Vallás: keresztény 80% felett Nyelv: indoeurópai 80% felett Embertani jelleg: europid 90% felett Egészség: csecsemőhalandóság 1% alatt Fejlett gazdaság: GDP/fő 10 ezer $ felett Képzettség: írástudatlanság 10% alatt Fejlett közlekedési hálózat: közútsűrűség 400 km/km 2 felett Ipari–tercier foglalkozási szerkezet: agrárkeresők aránya 15% alatt Nagyfokú urbanizáció: városlakó 50% felett Stabil népességszám: természetes szaporodás 1% alatt Parlamentáris demokrácia: 1980 előtt