Ti liu SINH HOT CHI ON THANH NIN

  • Slides: 19
Download presentation
Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÁNG

Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 2015 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng NỘI DUNG CHÍNH Truyền thống (PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) Tư tưởng Thông tin thời sự Góc nhìn trẻ Sắc màu cơ sở Bác Hồ với các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, năm 1963. Ảnh: Tư liệu Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, cho hậu thế muôn đời, Hồ Chí Minh căn dặn nhiều điều, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của chiến thắng, thành công. Xây dựng Đảng thành một khối đoàn kết, thống nhất là hạt nhân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Ngay trong bản Di chúc viết năm 1965, điều quan tâm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói về Đảng, trước hết là vấn đề đoàn kết trong Đảng. Người khẳng định: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta" [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nxb Văn hóa Thông tin, tr 20, HN, 2008]. Truyền thống đó được bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết của dân tộc 1 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, được Đảng ta kế thừa và phát huy trong giai đoạn lịch sử mới. Thấm nhuần những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong một đảng cầm quyền, trong hạt nhân lãnh đạo. Đoàn kết, thống nhất là quy luật tồn tại, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản. Đảng cộng sản có đoàn kết thành một khối thống nhất mới đủ sức mạnh để đánh đổ các thế lực áp bức bóc lột vốn nắm trong tay sức mạnh vật chất to lớn. Đảng cộng sản có đoàn kết thành một khối thống nhất mới đủ sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo quần chúng cần lao vào trận tuyến cách mạng, lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ xã hội mới. Trong Di chúc, Người đã khẳng định "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tr 20, HN, 2008]. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, Đảng ta trở thành đảng cấm quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền. Người chỉ rõ: "Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo. " Vì vậy, khi đặt bút viết Di chúc, điều đầu tiên nói về Đảng, Người nhấn mạnh: "Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc , Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tr 20, HN, 2008]. Theo Người, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng phải xây dựng trên cơ sở một mục tiêu, một lý tưởng thống nhất. Người căn dặn các đảng viên cộng sản: "Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác" [Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nhà xuất bản Sự thật, HN, 1984, tr 587]; "Đối với Đảng, đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ vang là: suốt đời làm người con trung thành của Đảng, người đầy tớ tận tụy của nhân dân" [Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản Sự thật, HN, 1984, tr 65]. Người nhấn mạnh quan điểm đoàn kết, thống nhất giữa các đảng viên cộng sản trên cơ sở mục tiêu chung: vì Đảng, vì nhân dân. Sự đoàn kết trong Đảng, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự đoàn kết nhất trí, thống nhất trong toàn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn kết nhất trí trong Đảng Cộng sản phải được xây dựng, bồi đắp trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin. Đoàn kết trong Đảng được dựa trên cơ sở đường lối, chính sách và theo những nguyên tắc tổ chức của Đảng. Muốn có sự đoàn kết, nhất trí vững chắc, trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi; Đảng viên phải nêu cao kỷ luật tự giác, phải thực hiện tự phê bình và phê bình. Trong Di chúc, Người khẳng định: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng" [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tr 21, HN, 2008]. 2 Tài liệu THÁNG 10 2015 SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng Trong xây dựng Đảng vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tự phê bình và phê bình, coi đây là nguyên tắc sống còn trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đồng thời Người căn dặn: phê bình và tự phê bình cần có lý, có tình; phê bình một cách chân thành, thẳng thắn, trung thực, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, trên cơ sở cùng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng và dân tộc. Theo Người, đoàn kết nhất trí phải xuất phát từ tình thương yêu thiêng liêng nhất, sâu sắc nhất, bền vững nhất giữa những người cộng sản. Người nói: "Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục đích, không phải chỉ tổ chức là đủ, phải chân thành trong tư tưởng nữa" [Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, NXB Sự thật, HN, 1984, tr 185]. Vì vậy, để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến công việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng viên, cán bộ là nhân tố quan trọng gắn liền với vận mệnh của Đảng muốn đoàn kết, đủ sức lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi đến bờ thắng lợi thì dứt khoát phải có các tổ chức đảng mạnh, phải có các đảng viên ưu tú. Chính vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng, để Đảng được đoàn kết vững mạnh, Người thường nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Người chỉ rõ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đày tớ thật trung thành của nhân dân” [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, NXB Văn hóa Thông tin, tr 20, HN, 2008]. Mỗi đảng viên phải biết đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc và tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Có như vậy, mới giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Những tư tưởng cơ bản về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành quan điểm chỉ đạo, bài học kinh nghiệm quý báu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước ta hiện nay, việc đổi mới và chỉnh đốn đảng nhất là vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng đangnổi lên là một nhiệm vụ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội XI (2011) tiếp tục chỉ rõ: "Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt" [Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tr 175, Nhà xuất bản CTQGHN, 2011]. Hơn lúc nào hết, việc quán triệt và vận dụng đúng đắn Di chúc của Người về vấn đề đoàn kết trong công tác xây dựng đảng là việc làm cấp thiết. /. 3 Tài liệu THÁNG 10 2015 SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp với xu thế thời đại ngày nay (Cao Đức Thái - Tạp chí Tuyên giáo) Trước thềm Đại hội XII của Đảng, vấn đề hệ tư tưởng nói chung, chế độ dân chủ XHCN nói riêng lại được “những người yêu nước, bất đồng chính kiến” “phản biện” và “kiến nghị”, đồng thời được các trang mạng “bất hảo” tái bản. Theo họ: “Muốn đất nước thật sự phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam phải “thay đổi cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng CNXH, chuyển hẳn sang đường lối “dân tộc và dân chủ”, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị “từ toàn trị sang dân chủ…”, mà thực chất là mô hình “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” theo kiểu “ngoại nhập”. Đó là những nhận định sai trái, không phù hợp với thực tế, thậm chí là sự xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân chủ là một hình thức tổ chức, thiết chế chính trị của nhà nước và xã hội, dựa trên nguyên tắc cơ bản: Nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Giá trị của dân chủ là ở chỗ, đó là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Chính vì vậy trong các hình thái kinh tế xã hội, giai cấp cầm quyền luôn sử dụng dân chủ như một nhân tố nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng, của chế độ xã hội và của dân tộc. Cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười năm 1917 đã mở ra một chế độ dân chủ mới, đó là dân chủ XHCN, nền dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo hướng đến lợi ích cho toàn dân. Ngày nay trên thế giới có nhiều mô hình dân chủ với những thiết chế cụ thể khác nhau, chủ yếu ở các nội dung: Lực lượng chính trị nào cầm quyền, vì lợi ích của ai; chế độ đa đảng hay một đảng duy nhất lãnh đạo cầm quyền; mối quan hệ giữa các nhánh quyền lực như thế nào (phân lập hay phân công phối hợp)… 4 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp với xu thế thời đại ngày nay Nền dân chủ của dân tộc ta ra đời trong cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đã được thử thách, trải nghiệm trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đánh bại những kẻ thù hung bạo nhất của chủ nghĩa đế quốc, để lại dấu ấn thời đại. Bước vào giai đoạn xây dựng xã hội XHCN, nền dân chủ đó cũng đã được trải nghiệm trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, mà đặc trưng của nó là: Về chính trị, đó là nhà nước chuyên chính vô sản…; về kinh tế, đó là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu với hai thành phần duy nhất: Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Tại Đại hội VI, năm 1986, Đảng ta đã quyết định chuyển sang xây dựng xã hội XHCN theo mô hình mới-mô hình được hoàn thiện từng bước từ Đại hội VII đến nay. Những thành tố của mô hình đó là: Về chính trị, đó là xã hội do nhân dân làm chủ với nhà nước pháp quyền do Đảng ta lãnh đạo; về kinh tế, đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN… Mặc dù đã đạt được những thành quả to lớn, song sau gần 30 năm đổi mới, xã hội ta đã xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần giải quyết. Đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo, tham nhũng, lợi ích nhóm, “bệnh nhiệm kỳ”… có xu hướng gia tăng; quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn bị vi phạm… Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã công khai, thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên các cấp. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn, loại trừ tình trạng suy thoái đó thì có thể dẫn đến những bất ổn xã hội, xóa nhòa những thành quả của công cuộc đổi mới trong nhiều thập kỷ qua. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung bảo đảm và phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, mà cốt lõi là quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân ta đã được thể chế hóa trong Hiến pháp 2013. Thời gian qua, Hiến pháp 2013 đã và đang được triển khai thực hiện, trước hết là việc hoàn thiện pháp luật, trong đó có Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)… Nhiều quy định trong dự thảo sửa đổi những luật trên được các đại biểu phát biểu dựa trên bảo đảm quyền con người được quy định trong Hiến pháp 2013. Theo tinh thần đó, quyền của bị can, bị cáo, quyền của những người đã bị tước một phần quyền tự do (người đang chấp hành án phạt tù) cũng được quan tâm; vai trò của luật sư được đề cao. . . Đầu tháng 10 -2014, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc 5 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp

TƯ TƯỞNG Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp với xu thế thời đại ngày nay phê chuẩn Công ước Chống tra tấn đã được Thường vụ Quốc hội thông qua. Việc Việt Nam ký kết và phê chuẩn Công ước Chống tra tấn một lần nữa thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta chống mọi hành vi tra tấn, hạ nhục con người. Việt Nam đã ký Công ước Chống tra tấn vào tháng 11 -2013 và dự kiến Quốc hội sẽ phê chuẩn tại kỳ họp thứ 8, khai mạc vào trung tuần tháng 10 tới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và triển khai Hiến pháp 2013, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở tư tưởng cơ bản: “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới”, đã và đang tập trung nâng cao chức năng giám sát và phản biện. Đây là một khía cạnh mới, nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong nền dân chủ của chúng ta. Trong nền dân chủ XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc. Tuy nhiên, vai trò đó cần có những quy định phù hợp, để vừa giữ vững trách nhiệm chính trị của Đảng, đồng thời không được lạm quyền của cơ quan, tổ chức nhà nước và của nhân dân. Điều này đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013, như sau: Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Khác với quy định tại Điều 4, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 quy định rõ, không chỉ tổ chức Đảng, mà cả đảng viên của Đảng cũng phải tuân thủ pháp luật như những công dân bình thường. Theo tinh thần mở rộng dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương, quyền tự do ngôn luận, báo chí được bảo đảm và phát huy. Nhiều sự kiện chính trị mà trước đây được xem là “nhạy cảm”, thời gian qua đã được báo chí đưa tin công khai. Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương báo chí luôn được các cơ quan chức năng tôn trọng. Như vậy có thể nói, mặc dù còn không ít vấn đề cần giải quyết, nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng, nền dân chủ của chúng ta đã và đang phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế chung của thời đại ngày nay. 6 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể thao. Cùng vào thời gian trên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp“Kháng chiến cứu quốc". Tháng 6/1946, Tổng đoàn thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt; Cuối năm 1946, Liên đoàn thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới. Tháng 2/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các đại biểu từ khắp các vùng miền của Tổ quốc về dự. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Phát biểu tại Đại hội, Bác Hồ kính yêu đã ân cần căn dặn: Phải thực hiện đoàn kết, đại đoàn kết trong phong trào thanh niên, phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tại Đại hội các đại biểu đã bầu anh Nguyễn Chí Thanh làm chủ tịch Liên đoàn thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt nam là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên cứu quốc. Sau Đại hội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã động viên lớp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, đẩy mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch, đấu tranh chống khủng bố, chống đàn áp, chống bắt lính đòi tự do dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn như Hà nội, Huế, Sài gòn. . . với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” theo tiếng gọi “Lên đàng” của non sông đất nước. Ngày 8/10/1956, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Nhà hát lớn - Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh 7 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội đã vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác Hồ căn dặn: “Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua góp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội gồm 52 anh, chị do Bác sĩ - Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch. Tháng 12/1961 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự, Bác dạy rằng: “Bác yêu mến thanh niên. - Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng. - Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc. - Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. . . ” Đại hội đã bầu Giáo sư Phan Huy Thông làm Chủ tịch Hội và phát động thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ra sức ủng hộ, chi viện cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Nam Bắc xum họp một nhà, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 20 và 21/9/1976, Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên trong cả nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại trong phong trào thanh niên nước ta. Lần đầu tiên tại thành phố mang tên Bác kính yêu, đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Hội LHTN Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng nhau bàn việc thống nhất mặt trận đoàn kết thanh niên lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của toàn thể thanh niên Việt Nam. Hội nghị thông qua Điều lệ mới của Hội LHTN Việt Nam và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 96 anh, chị do giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch Hội. Tháng 9/1988, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Anh Hà Quang Dự, Bí 8 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa V) được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội thay Giáo sư Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ mới. Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ III đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. 400 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội; Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và hiệp thương chọn cử anh Hồ Đức Việt làm Chủ tịch Hội. Đại hội quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam. Tại hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cuối năm 1997, chị Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đoàn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội thay anh Hồ Đức Việt nhận nhiệm vụ mới. Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, 599 đại biểu tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước đã về dự Đại hội diễn ra vào thời điểm dân tộc ta cùng cả nhân loại bước vào thời khắc lịch sử chuyển giao giữa hai thế kỷ. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và quyết định đề ra năm cuộc vận động là: “Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đaị hoá đất nước", "Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh", "Thanh niện tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, "Vì chủ quyền tổ quốc, vì cuộc sống bình yên", "Xây dựng nếp sống văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đại hội đã hiệp thương chọn cử chị Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Tại kỳ họp Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 (khóa IV) ngày 15/2/2003 đã hiệp thương kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội, anh Hoàng Bình Quân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 25 đến 27/02/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, tham dự Đại hội có 798 đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội qua các thời kỳ, ngoại giao đoàn và gần 40 đoàn đại biểu quốc tế đã đến dự, chỉ đạo và chia vui với Đại hội diễn ra vào thời điểm 9 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). Đại hội đã tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ IV và đề ra phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ V, thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội khóa V gồm 135 anh chị; anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa V. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 - khóa V năm 2008 đã hiệp thương chọn cử anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thay anh Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/4/2010 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên của 54 dân tộc anh em. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 158 thành viên; anh Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngày 24/01/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa VI. Tại Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các đại biểu tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước Lộc nhận nhiệm vụ mới. Ngày 30/6/2014, tại Hà Nội, Hội nghị T. Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (Khóa VI) đã hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban T. Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, thay anh Phan Văn Mãi chuyển công tác. Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong 10 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TRUYỀN THỐNG Tóm tắt thông tin về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Trong 3 ngày 27 -29/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 -2019 đã diễn ra. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể; và sự tham gia của 800 đại biểu chính thức là cán bộ Hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 -2019 Trong nhiệm kỳ mới 2014 -2019, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hội LHTN Việt Nam sẽ phát động thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, Đại hội cũng đã hiệp thương nhất trí cử 157 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 -2019. Anh chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T. Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI được Đại hội hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 20142019. -----11 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN THỜI SỰ Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70

THÔNG TIN THỜI SỰ Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2015) Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, cụ thể: 1. Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên cả nước với các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tổ chức Lễ chào cờ tại các cơ quan, tổ chức, trường học; tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; thăm hỏi, động viên, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có công với cách mạng… tổ chức các văn hóa, văn nghệ, thể thao; vận động thanh thiếu nhi, các nhóm, hội, câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo Cờ Tổ quốc, thay ảnh đại diện trên facebook bằng hình ảnh Cờ Tổ quốc. Các hoạt động đều thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia 2. Tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Trung ương Đoàn trực tiếp tổ chức 04 diễn đàn "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong 04 khối đối tượng: Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên là văn nghệ sỹ, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức các diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Các diễn đàn, tọa đàm đã thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia. 3. Tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Báo Thanh niên phối hợp với Công ty Viet Vision tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình được tổ chức tối 17/8/2015 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 1 - Đài truyền hình VN. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp tỉnh, thành và cụm thi đua; trong dịp này ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tổ chức Đêm hội tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 5. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cấp Nhà nước * Tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 12 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN THỜI SỰ Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70

THÔNG TIN THỜI SỰ Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2015) Triển lãm bao gồm trên 300 hình ảnh, 50 mô hình, hiện vật khắc hoạ những chặng đường xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam (và các tổ chức thành viên), Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử trong đó đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp của tuổi trẻ cả nước trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay). Trong 06 ngày diễn ra Triển lãm (từ 28/8 đến 03/9/2015), gian triển lãm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã đón tiếp, thuyết minh phục vụ hàng trăm lượt khách tham quan, trong đó đặc biệt có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội. * Tham gia Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Khối diễu hành Thanh niên gồm 450 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực (225 nam, 225 nữ). Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu và xã hội ghi nhận, đánh giá tốt, góp phần vào thành công chung của Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân với gần 2. 000 đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện phục vụ Lễ mitinh diễu binh, diễu hành sáng ngày 029 tại Thủ đô Hà Nội với các nội dung như tham gia điều tiết giao thông, làm vệ sinh và hỗ trợ nhân dân xem diêu binh, diễu hành. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) được tổ chức tốt ở các cấp bộ đoàn với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong thanh thiếu nhi. Nét mới trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm là gắn với tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương, các chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ, từ đó nâng cao tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tính lan tỏa trong thiết kế và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 13 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

THÔNG TIN THỜI SỰ NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

THÔNG TIN THỜI SỰ NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10/2015 1 • Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong các đối tượng trí thức trẻ, sinh viên, công nhân, Phó chủ tịch UNND xã trẻ 2 • Tổ chức chương trình lưu diễn nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng - TCM chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại 11 tỉnh, thành phố 3 4 5 6 • Trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015 • Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm 2015 • Tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh, video “Dưới bóng cờ Tổ quốc” • Trao Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm 2015 7 • Phối hợp với Quỹ VIFOTEC tổ chức Tổng kết Cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XI, phát động cuộc thi lần thứ XII 8 • Tập huấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên và ra quân xây dựng Làng thanh niên thành làng văn hoá và nông thôn mới tại Làng TNLN Ninh Điền - Tây Ninh. 9 • Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt nam (15/ 10/195615/10/2015) 10 11 12 • Hội thi công chức, viên chức trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn năm 2015 • Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 3 • Hội thảo “Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề và tạo việc làm” và Hội thảo “Tình hình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT”. 14 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ Nữ tiến sĩ y khoa 8 X “Một điển hình nhanh

GÓC NHÌN TRẺ Nữ tiến sĩ y khoa 8 X “Một điển hình nhanh nhạy, học chắc và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân” - PGS. TS. BS Nguyễn Thị Bay (ĐH Y dược TP. HCM) nói về đồng nghiệp Trịnh Thị Diệu Thường. Học cả trong lúc chấm thi Tự nhận bản thân ban đầu đi theo con đường y học cổ truyền do duyên số run rủi vì “thời điểm làm hồ sơ tuyển sinh, tôi nghe mọi người nói ngành này mới mở, dễ kiếm việc nên nộp đơn”. Diệu Thường (năm nay 35 tuổi) chẳng ngờ sự tình cờ đó dẫn chị đến một niềm đam mê lớn sau này với đông y, càng học càng hứng thú TS. BS Diệu Thường trong một chuyến khám bệnh từ thiện hè 2015 - Ảnh: C. Nhật “Những năm đầu dạy lớp tôi chẳng biết gì về sinh viên này, chỉ đến năm tư thì tôi thường nghe các cán bộ lớp nói “để hỏi Diệu Thường” mỗi khi lớp gặp vấn đề lớn nhỏ nên mới thắc mắc. Tìm hiểu kỹ mới biết đây là một gương mặt chịu khó học và được bạn bè hết mực tin cậy” - PGS. TS. BS Bay nhớ lại Đứng đầu khi tốt nghiệp khóa 2005 nhưng Diệu Thường lại khiêm tốn cho rằng kết quả đó là “trái ngọt” từ sự vun xới, đầu tư của cả một tập thể. “Một điều tôi trân quý ở môi trường y dược là không chỉ các thầy cô mà những anh chị đi trước luôn rất tâm huyết, hết mực chỉ dẫn cho đàn em. Không có những sự hỗ trợ đó thì khó thể có tôi của ngày hôm nay” - Diệu Thường nói. Thời điểm ra trường, dẫu bận rộn với lịch học lên cao và khám bệnh, Diệu Thường vẫn tranh thủ tận dụng khoảng thời gian trống hiếm hoi để trau dồi hai ngoại ngữ Anh và Hoa, ứng tuyển và giành được nhiều học bổng du học chuyên ngành (học bổng 322 bậc tiến sĩ, học bổng của Đài Loan, học bổng được cấp bởi giáo sư nước ngoài) 15 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ Nữ tiến sĩ y khoa 8 X Diệu Thường đồng thời

GÓC NHÌN TRẺ Nữ tiến sĩ y khoa 8 X Diệu Thường đồng thời nhận được các suất học bổng đi đào tạo về kỹ năng lãnh đạo tại Anh, Úc. . . “Diệu Thường học mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đã ngồi vào hội đồng chấm thi thì Diệu Thường vẫn chú tâm lắng nghe, ghi chú và học từ đồng nghiệp lẫn sinh viên của mình” - PGS. TS. BS Bay nói. Có quyết tâm, việc gì cũng làm được Hiện tại Diệu Thường vừa là phó khoa y học cổ truyền (ĐH Y dược TP. HCM), lãnh đạo cơ sở 3 (Bệnh viện ĐH Y dược TP. HCM), đảng ủy viên ĐH Y dược, phó bí thư Đảng bộ khoa y học cổ truyền. Quay cuồng với lịch giảng dạy, quản lý, khám bệnh. . . Diệu Thường vẫn thường xuyên dành thời gian tham gia các chuyến khám bệnh từ thiện cũng như đầu tư nghiên cứu khoa học. “Trong chuyến khám bệnh cùng chiến dịch Mùa hè xanh 2015 tại tỉnh Champasak (Lào) vừa qua, tôi thấy người dân địa phương có thu nhập thấp nhưng thuốc men ở đó lại đắt khủng khiếp nên người dân mắc rất nhiều bệnh, điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều và biết rằng mình cần phải đi và cho nhiều hơn nữa” - chị nói. Diệu Thường đang cùng tiến sĩ Bùi Chí Bảo và một số đồng nghiệp tiến hành hai đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học - công nghệ (trong đó có một đề tài nhận được kinh phí hỗ trợ 2, 1 tỉ đồng từ Nhà nước). “Tôi quyết tâm tìm kiếm và kéo về thành công những đề tài này để thực hiện cùng đàn em. Cách này vừa đóng góp cho xã hội những nghiên cứu có ích, vừa giúp các em tiết kiệm kinh phí (do nghiên cứu bên lĩnh vực y khoa thường rất tốn kém) đồng thời giúp các em vừa học vừa có cơ hội cọ xát kiến thức thực tế. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc truyền đạt khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ở bậc đại học” - Diệu Thường bộc bạch. Và Diệu Thường nhiệt tình hướng dẫn đàn em từng bước một như trình bày, biện luận vấn đề, tổ chức như thế nào là phù hợp. . . “Khi khám bệnh, chị thường dặn dò bệnh nhân tình như người nhà. Khi đứng trên bục giảng, chị chẳng bao giờ giấu nghề. Với vai trò lãnh đạo, chị yêu cầu rất cao và buộc cấp dưới phải nỗ lực hết mình. Chị đôi khi thậm chí quên mình vì công việc. Nhớ có lần người nhà nằm cấp cứu nhưng chị vẫn đi làm vì ở cơ quan có quá nhiều việc cần chị giải quyết. Lúc đó nhìn chị bơ phờ, tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch. . . mà vẫn tập trung làm việc, tôi thấy thương và ngưỡng mộ chị” - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn (giảng viên ĐH Y dược TP. HCM) chia sẻ. (Theo Tuổi trẻ) 16 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt Tiếng Việt vốn trong sáng và

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt Tiếng Việt vốn trong sáng và rất đẹp nhưng ngày nay, trên mạng xã hội, thậm chí trong học đường, chỉ vì theo trào lưu mà giới trẻ biến ngôn ngữ Việt trở nên khó hiểu, méo mó đến nỗi có chuyên gia đã cho rằng tiếng Việt đang bị hủy hoại. Muốn hiểu phải đoán Có thể tìm thấy vô vàn những đoạn văn đọc không thể hiểu tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Một học sinh (HS) sau khi xem chương trình nói về dự án sách hóa nông thôn” đã viết cảm tưởng về nhân vật trong chương trình trên Facebook như sau: “Hnay con mở tjvj lên tj thấy chú thạch. Chú jk khắp nơi để phát động tủ sáck phụ huynh. Con rất khâm phục chú và rất mong một ngày sẽ dk như chú nhưng càng nghĩ càg thấy mk hk dk như z, vì hok hành k dk jỏj và hk đủ tự tin như chú. Bạn hà an lễ tj ns vs con là t cx pải có gắng hok tốt để dk như chú”. Đây thật sự là một “ma trận ngôn ngữ” đối với bất cứ ai muốn đọc. Có thể thấy, một bộ phận giới trẻ đã sử dụng tiếng Việt trên mạng hoặc nhắn tin qua điện thoại theo một số “quy tắc” sau: Giản lược hết mức, nghĩa là câu, từ được viết tắt, cắt xén hết mức có thể như “không” thì thành “k”, “biết” thì thành “bít”, “luôn” thành “lun lun”, “hiểu” thành “hỉu”. . . Phá cách đến mức người đọc không hiểu lý do như “chồng” biến dạng thành “ck”, “vợ” thành “vk”, “thích quá” hành “thík wé”. . . Sử dụng pha tạp giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ khác như “I’m khóc - ing” (tôi đang khóc đây), “Sure rồi chứ? ” (chắc chắn rồi chứ? ), “wow, cô bé này thật kute” (ôi, cô bé này thật dễ thương). . . 17 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt Viết đúng là không sành điệu!

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt Viết đúng là không sành điệu! Thạc sĩ Đinh Xuân Hảo, nguyên giảng viên Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng giới trẻ đang tự trao cho mình cái quyền “chế biến” tiếng Việt theo tiêu chí ngắn, gọn và khó hiểu - ngôn ngữ mạng. Đó là thứ ngôn ngữ lạ lẫm, không phải tiếng Việt đơn thuần mà là sự pha tạp ngôn ngữ. Thậm chí trong giới trẻ không phải ai cũng hiểu được thứ ngôn ngữ này khi cùng một từ nhưng mỗi người có cách “chế biến” khác nhau. Chẳng hạn, cùng từ “biết” nhưng được ghi theo nhiều cách khác nhau: “bít”, “bjt”, “bik”, “bjx”. . . Thạc sĩ Hảo cho biết nhiều người trẻ cho rằng cách giao tiếp bằng ngôn ngữ này là mốt, thể hiện cá tính và phong cách của mình. Bà Dương Thu Trang, giáo viên văn Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP. HCM), nhận định: “Loại ngôn ngữ này rất kén người dùng và khi bước ra khỏi tuổi teen nó được xem là ngoại ngữ. Thậm chí, người trẻ cùng thế hệ nhưng không chat đều cũng không thể cập nhật và thành thạo được loại ngôn ngữ này”. Về nguyên do hiện tượng này, bà Trang nhận định, đây là cách HS sử dụng ký hiệu thay cho ký tự để đáp ứng nhu cầu diễn đạt nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, đây cũng là hiện tượng viết sai chính tả có chủ đích của giới trẻ để đánh giá đối tượng giao tiếp. Bởi nếu viết đúng chính tả sẽ là không sành điệu, thiếu phong cách! Tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng khoa Văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM, nhìn nhận tình trạng sử dụng ngôn ngữ mạng của giới trẻ là một hiện tượng bình thường trong đời sống của một ngôn ngữ. Những từ ngữ này chủ yếu dùng trong ngôn ngữ sinh hoạt, trong các hoạt động giao tiếp qua tin nhắn, qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, tiến sĩ Hạnh cảnh báo: “Việc lạm dụng lớp từ ngữ này trong giới trẻ và sự thiếu định hướng của gia đình, xã hội trong việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ sẽ dẫn tới sự lệch lạc trong nhận thức cũng như lệch lạc trong sử dụng ngôn từ”. Thử thách với giáo viên và phụ huynh Không chỉ viết Facebook, trò chuyện hoặc nhắn tin trên mạng, nhiều bạn trẻ còn mang cả cách diễn đạt này vào trường học, khi ghi chép bài, làm bài kiểm tra. . . Bà giáo Phan Thị Trúc Ly, giáo viên dạy văn lớp 9, Trường THPT Hiệp Phước (H. Nhơn Trạch, Đồng Nai) chia sẻ: “Lớp học có 30 em thì có đến hơn 20 em sử dụng ngôn ngữ “teen”, ngôn ngữ “mạng” vào bài kiểm tra của mình. Nhiều khi đọc bài văn của HS, giáo viên không hiểu gì cả, phải vừa đọc vừa đoán. Nhiều từ đoán mãi không ra nghĩa. Các em quen cách viết trên mạng mà 18 THÁNG 10 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt không hề biết rằng mình đang

GÓC NHÌN TRẺ Người Việt không hiểu tiếng…Việt không hề biết rằng mình đang viết sai chính tả, câu cú thì không chuẩn, làm méo mó tiếng Việt”. Theo bà Dương Thu Trang, đây là thử thách với giáo viên bậc phổ thông. Xét về trách nhiệm, giáo viên không được thỏa hiệp với HS ở thái độ thiếu nghiêm túc trong việc sử dụng tiếng Việt nhưng về mặt tình cảm, điều này dường như khiến mối quan hệ giữa thầy và trò ngày càng xa nhau trong cách cảm và cách nghĩ. “Sẽ có những HS khó chịu khi trào lưu của mình không được ủng hộ. HS cá biệt còn cho giáo viên quá lạc hậu khi không theo kịp thời đại”, cô Trang cho biết. Tuy nhiên, cũng theo cô Trang, để thay đổi một trào lưu lớn và mạnh như thực trạng sử dụng ngôn ngữ mạng ở giới trẻ không thể một sớm một chiều mà cần sự kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của nhà ngôn ngữ học, GS-TS Bùi Khánh Thế, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, quan niệm: “Ngôn ngữ mạng không xấu nếu chỉ sử dụng để thuận tiện trong đời thường của cá nhân. Nếu sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp chính thức, chẳng hạn trong bài vở trên lớp thì không được”. GS Bùi Khánh Thế cho rằng việc giáo dục ngôn ngữ không chỉ ở phạm vi nhà trường mà vai trò của gia đình rất quan trọng. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay khi có không ít gia đình hầu như không có thời gian để trò chuyện với con cái mỗi ngày. Còn tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh cho rằng, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cần xây dựng chiến lược giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường theo hướng hiện đại và nâng cao nhận thức của giới trẻ về tình yêu, ý thức trách nhiệm đối với ngôn ngữ dân tộc. Sử dụng từ ngữ đúng chức năng, đúng mục đích, đúng đối tượng là góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. (Theo Thanh niên) 19 THÁNG 9 2015 Tài liệu SINH HOẠT CHI ĐOÀN