Th 3 ngy 14 thng 10 nm 2014

  • Slides: 23
Download presentation

Thø 3 ngµy 14 th¸ng 10 năm 2014 TiÕt 8: ¢m nh¹c 1 HỌC

Thø 3 ngµy 14 th¸ng 10 năm 2014 TiÕt 8: ¢m nh¹c 1 HỌC HÁT BÀI: LÝ C Y XANH D N CA NAM BỘ

1. Nghe h¸t MẪU

1. Nghe h¸t MẪU

Vừa phải cây xanh thì Cái đậu lo trên là lá cành chim hót

Vừa phải cây xanh thì Cái đậu lo trên là lá cành chim hót líu lo Líu cũng xanh líu lo lo là líu Chim Líu lo

2. ®äc Lêi ca

2. ®äc Lêi ca

hëi ®éng giäng 3. */ Theo mÉu ©m quen thuéc. 2 4

hëi ®éng giäng 3. */ Theo mÉu ©m quen thuéc. 2 4

Bài hát được chia làm 6 câu C©u 1 Cái cây xanh C©u 2

Bài hát được chia làm 6 câu C©u 1 Cái cây xanh C©u 2 Thì lá cũng xanh. C©u 3 Chim đậu trên cành, C©u 4 Chim hót líu lo. C©u 5 Líu lo là líu lo. C©u 6 Líu lo là líu lo

4. TẬP HÁT TỪNG C U

4. TẬP HÁT TỪNG C U

HỌC HÁT C U 1 CÁI C Y XANH

HỌC HÁT C U 1 CÁI C Y XANH

HỌC HÁT C U 2 THÌ LÁ CŨNG XANH

HỌC HÁT C U 2 THÌ LÁ CŨNG XANH

HÁT NỐI C U 1 VÀ 2 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh.

HÁT NỐI C U 1 VÀ 2 Cái cây xanh Thì lá cũng xanh.

HỌC HÁT C U 3 CHIM ĐẬU TRÊN CÀNH

HỌC HÁT C U 3 CHIM ĐẬU TRÊN CÀNH

HỌC HÁT C U 4 CHIM HÓT LÍU LO

HỌC HÁT C U 4 CHIM HÓT LÍU LO

HÁT NỐI C U 3 VÀ 4 Chim đậu trên cành, Chim hót líu

HÁT NỐI C U 3 VÀ 4 Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo.

HỌC HÁT C U 5 Líu lo là líu lo.

HỌC HÁT C U 5 Líu lo là líu lo.

HỌC HÁT C U 6 Líu lo là líu lo

HỌC HÁT C U 6 Líu lo là líu lo

HÁT NỐI C U 5 VÀ 6 Líu lo là líu lo

HÁT NỐI C U 5 VÀ 6 Líu lo là líu lo

Hát Nối Cả Bài Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên

Hát Nối Cả Bài Cái cây xanh Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, Chim hót líu lo. Líu lo là líu lo

5. H¸t kÕt hîp vỗ ®Öm theo nhịp C¸i c©y xanh, th× l¸ còng

5. H¸t kÕt hîp vỗ ®Öm theo nhịp C¸i c©y xanh, th× l¸ còng xanh. x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x

Thöù 3, ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2014 Tieát 8 : Hoïc haùt baøi

Thöù 3, ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2014 Tieát 8 : Hoïc haùt baøi : Treân ngöïa ta phi nhanh HAÙT ÑOÁI ÑAÙP

Vừa phải cây Cái đậu lo xanh thì trên là lá cành chim hót

Vừa phải cây Cái đậu lo xanh thì trên là lá cành chim hót líu lo Líu cũng líu lo xanh lo là líu Chim Líu lo 21

6. Dặn dò về nhà I. Ôn tập bài hát Lý Cây Xanh ,

6. Dặn dò về nhà I. Ôn tập bài hát Lý Cây Xanh , làm bài tập trong Sgk. II. Chuẩn bị bài cho tiết học sau.