BI GING MN HC H THNG THNG TIN

  • Slides: 13
Download presentation
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG L M

BÀI GIẢNG MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG L M NGHIỆP (Phần lý thuyết) GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH Th. S. NGUYỄN QUỐC BÌNH 11/27/2020 2: 59 AM

Những thoả thuận chung • Hình thức thi lý thuyết: (70%) – Trắc nghiệm:

Những thoả thuận chung • Hình thức thi lý thuyết: (70%) – Trắc nghiệm: không xem tài liệu – 30 -40% LT, 60 -70% TH • Thực hành: (30%) – Trên máy, được xem tài liệu • Lý thuyết: trắc nghiệm đóng • Những quy định bắt buộc: theo quy định của trường/Trung tâm • Không điểm danh, Không được vào lớp trể (sau GV 5 phút) • Tài liệu học tập: http: //ff. hcmuaf. edu. vn/ sinh viên/tài liệu học tập 11/27/2020

Phương pháp dạy GIS trong LN GIS trong Lâm Nghiệp Giáo viên HỌC VIÊN

Phương pháp dạy GIS trong LN GIS trong Lâm Nghiệp Giáo viên HỌC VIÊN Phương tiên Công cụ 11/27/2020 • Học viên: tham khảo tài liệu, • Giáo viên giải thích thuật ngữ/khái niệm, • Học viên thực hành trên máy tính theo tài liệu phát tay (dạng bài tập) • Giáo viên hướng dẫn thao tác

Mục tiêu môn học 1. Giới thiệu môn học GIS: GIS là gì? 2.

Mục tiêu môn học 1. Giới thiệu môn học GIS: GIS là gì? 2. Trình bày được các tính năng của GIS và ứng dụng của nó trong Lâm nghiệp, 3. Sử dụng được một vài tính năng quan trọng của GIS trong xây dựng bản đồ. GPS = Global Position Sytem GIS = Geographic Information System 11/27/2020

GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIS • GIS hình thành từ các ngành khoa học:

GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIS • GIS hình thành từ các ngành khoa học: Địa lý, Bản đồ, Tin học và Toán học. • Nguồn gốc GIS là việc tạo bản đồ chuyên đề xuất hiện lần đầu tiên năm 1950 do bởi Jacqueline Tyrwhitt. • Việc sử dụng máy tính để vẽ bản đồ bắt đầu vào cuối thập niên 50 => xuất hiện khái niệm GIS. • GIS phát triển vào những năm 80 cùng với sự phát triển và hỗ trợ của máy tính. 11/27/2020

GIS là gì? Có rất nhiều định nghĩa về hệ thống thông tin địa

GIS là gì? Có rất nhiều định nghĩa về hệ thống thông tin địa lý (GIS): (1). Là một tập hợp các phần cứng, phần mềm máy tính cùng với các thông tin địa lý. Tập hợp này được thiết kế để thu thập, lưu trữ, cập nhật, thao tác, phân tích, thể hiện tất cả các hình thức thông tin mang tính không gian. (2). Là một hệ thống máy tính có khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu mô tả các vị trí (nơi) trên bề mặt trái đất -Một hệ thống được gọi là GIS nếu nó có các công cụ hỗ trợ cho việc thao tác với dữ liệu không gian. 11/27/2020

GIS là gì? (3). Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công

GIS là gì? (3). Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng THỰC trên trái đất. Khả năng ứng dụng: - phân tích thống kê, - phân tích địa lý, trong đó phép phân tích địa lý và hình ảnh được cung cấp duy nhất từ các bản đồ. => Khả năng này làm cho GIS khác biệt với các HTTT khác và có tính ứng dụng rộng. 11/27/2020

ỨNG DỤNG CỦA GIS? Ø Tạo bản đồ, Ø Tổng hợp thông tin, Ø

ỨNG DỤNG CỦA GIS? Ø Tạo bản đồ, Ø Tổng hợp thông tin, Ø Thể hiện các sự kiện, Ø Thể hiện các ý tưởng, Ø Giải quyết các vấn đề phức tạp. Ø… 11/27/2020

ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG L M NGHIỆP? • • Xây dựng bản đồ

ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG L M NGHIỆP? • • Xây dựng bản đồ hiện trạng, Xây dựng bản đồ phân định Nông – Lâm, Phân tích diễn biến tài nguyên, Xác định các vùng tác động: khai thác, tỉa thưa, cháy rừng, … • Tính toán diện tích, trữ lượng, … • Cập nhật và tìm kiếm các thông tin định tính, định lượng, • … 11/27/2020

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG? ü Cá nhân, ü Nhóm người, ü Doanh nghiệp, ü

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG? ü Cá nhân, ü Nhóm người, ü Doanh nghiệp, ü Chính quyền cấp huyện/tỉnh, ü Chính phủ/nhà nước, ü Các quốc gia trong một vùng, ü Toàn cầu. 11/27/2020

Mật độ che phủ + Phân bố dân cư 11/27/2020

Mật độ che phủ + Phân bố dân cư 11/27/2020

Bản đồ hiện trạng + Phân cấp cao độ 11/27/2020

Bản đồ hiện trạng + Phân cấp cao độ 11/27/2020

Bản đồ thể hiện xói mòn + Phân bố dân cư trong lưu vực

Bản đồ thể hiện xói mòn + Phân bố dân cư trong lưu vực 11/27/2020 Bài 1