Du Thnh Gi Nhn danh Cha Cha v

  • Slides: 93
Download presentation
 • • • Dấu Thánh Giá Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con

• • • Dấu Thánh Giá Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. • Kinh Truyền Tin - Ðức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Ðức Bà Maria. - Và Rất Thánh Ðức Bà chịu thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần. 1

 • Kính mừng Maria. . . • - Này tôi là tôi tớ

• Kính mừng Maria. . . • - Này tôi là tôi tớ Ðức Chúa Trời. • - Tôi xin vâng lời Thánh Thiên Thần truyền. • Kính mừng Maria. . . • - Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. • - Và ở cùng chúng con. • Kính mừng Maria. . . 2

 • - Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng

• - Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con • - Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. • ***Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa, đã xuống thế làm người, 3

 • thì xin vì công ơn Chúa/ chịu nạn chịu chết trên cây

• thì xin vì công ơn Chúa/ chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại/ được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Giê-su Kitô là Chúa chúng con. Amen. 4

 • Kinh Ðức Chúa Thánh Thần • Chúng con lạy ơn Ðức Chúa

• Kinh Ðức Chúa Thánh Thần • Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống/ đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 5

 • Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa

• Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rầy chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 6

 • Kinh Sấp Mình • Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước

• Kinh Sấp Mình • Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. 7

 • Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ

• Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. • Kinh Vì Dấu • Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi kẻ thù T, nhân danh Cha và T Con và Thánh Thần. Amen. • 8

 • Kinh Sáng Danh • Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa

• Kinh Sáng Danh • Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • 9

 • Kinh Thờ Lạy • Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn

• Kinh Thờ Lạy • Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen. 10

 • Kinh Đội Ơn • Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì

• Kinh Đội Ơn • Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen. 11

 • Kinh Tin • Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức

• Kinh Tin • Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời/ là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy/ cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng/ vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 12

 • Kinh Cậy • Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì

• Kinh Cậy • Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Ðàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc/ và lòng lành vô cùng/ đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 13

 • Kinh Mến • Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng

• Kinh Mến • Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 14

 • Kinh Lạy Cha • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng

• Kinh Lạy Cha • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ/ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 15

 • Kinh Kính Mừng • Kính mừng Maria đầy ơn phúc Ðức Chúa

• Kinh Kính Mừng • Kính mừng Maria đầy ơn phúc Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) 16

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. 17

 • Kinh Tin Kính • Tôi tin kính Ðức Chúa Trời/ là Cha

• Kinh Tin Kính • Tôi tin kính Ðức Chúa Trời/ là Cha phép tắc vô cùng/ dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô/ là Con một Ðức Chúa Cha/ cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần/ mà Người xuống thai/ sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, 18

 • chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống

• chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét/ kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. 19

 • Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các

• Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. 20

 • Kinh Ăn Năn Tội • Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn

• Kinh Ăn Năn Tội • Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 21

 • Phép Lần Hạt Mân Côi • (Lời Mẹ nhắn nhủ) • 1.

• Phép Lần Hạt Mân Côi • (Lời Mẹ nhắn nhủ) • 1. - Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: Hãy mau ăn năn đền bồi, Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, Hãy năng lần hạt Mân Côi. 22

 • ĐK. - Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều

• ĐK. - Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối! Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời. • 2. - Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi: Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về Mẫu Tâm, sống trong tình Mẹ yên vui. 23

 • ĐK. - Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều

• ĐK. - Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối! Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, Đức Tin sáng ngời. 24

 • Phép Lần Hạt Mân Côi • Năm Sự Thương • Thứ nhất

• Phép Lần Hạt Mân Côi • Năm Sự Thương • Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 25

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha

• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 26

 • (Chục hạt thứ nhất) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức

• (Chục hạt thứ nhất) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) • 27

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • Lời nguyện cầu hồn: • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (T) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 28

 • Thứ hai thì ngắm • Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta

• Thứ hai thì ngắm • Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 29

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha

• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 30

 • (Chục hạt thứ hai) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức

• (Chục hạt thứ hai) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) • 31

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • Lời nguyện cầu hồn: • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (T) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 32

 • Thứ ba thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Thứ ba thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 33

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha

• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 34

 • (Chục hạt thứ ba) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức

• (Chục hạt thứ ba) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) • 35

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • Lời nguyện cầu hồn: • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (T) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 36

 • Thứ bốn thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.

• Thứ bốn thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. 37

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha

• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 38

 • (Chục hạt thứ tư) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức

• (Chục hạt thứ tư) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) • 39

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • Lời nguyện cầu hồn: • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (T) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 40

 • Thứ năm thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây

• Thứ năm thì ngắm: • Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa. 41

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha

• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con/ như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 42

 • (Chục hạt thứ năm) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức

• (Chục hạt thứ năm) • Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. • (Đọc 10 lần) • 43

 • Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa

• Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần. • Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. • Lời nguyện cầu hồn: • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn (T) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 44

 • Kinh Lạy Nữ Vương • Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành/ làm

• Kinh Lạy Nữ Vương • Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành/ làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và/ ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc/ than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. 45

 • Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa

• Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. • Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. • 46

 • Phần suy gẫm lời Chúa • Đọc 1 trong 3 bài sau:

• Phần suy gẫm lời Chúa • Đọc 1 trong 3 bài sau: • 1) Bài trích Sách Khôn Ngoan (t 48) • 2) Bài trích Sách Ông Giób (t 51) • 3) Bài trích Thư Rô-ma (t 54) 47

 • BÀI ÐỌC I (SKN 4: 7 -14) • Bài trích Sách Khôn

• BÀI ÐỌC I (SKN 4: 7 -14) • Bài trích Sách Khôn Ngoan. • Con người đức nghĩa, dầu chết sớm sẽ được nghỉ an. Quả thế, cái thọ đáng kính đâu phải chỉ nhiều năm, hay đo bằng số tuổi. Nơi người đời, tinh khôn vị chi là tóc bạc, sống không vết nhơ đã là già lão cao niên. 48

 • Vì đẹp lòng Thiên Chúa, kẻ đức nghĩa được người yêu mến,

• Vì đẹp lòng Thiên Chúa, kẻ đức nghĩa được người yêu mến, bởi phải sống giữa những tội nhân, ngài được rời đi. Ngài được cất đi kẻo sự dữ làm phôi phai trí khôn ngài, hay gian tà quyến rũ hồn ngài. Quả thế, bùa mê tệ tục làm mờ ám sự lành, và đam mê quay cuồng làm tiêu ma tinh thần chất phác. 49

 • Chẳng mấy chốc mà ngài đã trọn lành, cùng đầy tuổi đầy

• Chẳng mấy chốc mà ngài đã trọn lành, cùng đầy tuổi đầy năm. • Quả thế hồn ngài đã đẹp lòng Chúa, vì thế Ngài đã vội thoát vòng sự dữ. Các kẻ khác thấy thế nhưng không hiểu, trí nông cạn không nghĩ ra rằng: n sủng xót thương phần dành cho các kẻ Người chọn 50

 • và Người viếng thăm các thánh của Người. Quả thế, dân chúng

• và Người viếng thăm các thánh của Người. Quả thế, dân chúng thấy người hiền chết, nhưng chúng không hiểu Chúa có ý định về Ngài, hay vì sao ngài được Chúa bảo toàn chắc chắn. • Ðó là lời Chúa. • Cđ: Tạ ơn Chúa. Đọc 1 trong hai bài Phúc m sau: 1) Mát-thêu 5, 1 -12 a, trang 58 2) 2) Gioan 11, 21 -27, trang 62 51

 • (Giób 19, 23 -27 a) • Bài trích sách Ông Gióp •

• (Giób 19, 23 -27 a) • Bài trích sách Ông Gióp • Bấy giờ Ông Gióp trả lời: “Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép? Ai sẽ dùng bút sắt ghi khắc lời tôi? Ai sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đá? Vì tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ buị đất sống lại; da tôi sẽ lại bọc thân tôi, 52

 • và trong xác thịt, tôi sẽ thấy Chúa tôi. Chính tôi sẽ

• và trong xác thịt, tôi sẽ thấy Chúa tôi. Chính tôi sẽ thấy Người và mắt tôi sẽ nhìn Người, chớ không ai khác. ” • Đó là lời Chúa. • Tạ ơn Chúa. Đọc 1 trong hai bài Phúc m sau: 1) Mát-thêu 5, 1 -12 a, trang 58 2) 2) Gioan 11, 21 -27, trang 62 53

 • (Rom 6, 3 -9) • Chủ sự: Bài trích thơ Thánh Phaolô

• (Rom 6, 3 -9) • Chủ sự: Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Roma. • Anh em không biết rằng: Hết thảy chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Giêsu, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy? 54

 • Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với

• Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha, đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng buớc đi trong đời sống mới. 55

 • Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài,

• Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài, thì ta cũng sẽ được đồng dạng với sự sống lại của Ngài. Chúng tôi biết điều này: là con người cũ của ta đã cùng bị đóng đinh thập giá, để thân xác tội lỗi bị phế hủy, ngõ hầu ta khỏi còn làm nô lệ cho tội nữa. Vì chưng kẻ đã chết, thì hết tội. 56

 • Nhưng nếu ta chết làm một với Đức Kitô, thì ta tin

• Nhưng nếu ta chết làm một với Đức Kitô, thì ta tin rằng: ta cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng: Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa, sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. • Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đọc 1 trong hai bài Phúc m sau: 1) Mát-thêu 5, 1 -12 a, trang 58 2) 2) Gioan 11, 21 -27, trang 62 57

 • PHÚC M: Mt 5, 1 -12 a Bài Tin Mừng Chúa Giê-su

• PHÚC M: Mt 5, 1 -12 a Bài Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu • Khi ấy, Chúa Giê-su thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 58

 • Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước

• Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. • Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. 59

 • Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được

• Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. • Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, 60

 • và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều

• và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, • vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. • Ðó là Lời Chúa. • Cđ: Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa. Ngưng giây lát để suy niệm Phúc âm Sau đó qua Lời nguyện tín hữu, trang 65 61

 • PHÚC M (Ga 11, 17 -27) • Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô

• PHÚC M (Ga 11, 17 -27) • Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan • Khi ấy, Martha thưa với Chúa rằng: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". 62

 • Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: • “Con

• Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: • “Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". • Chúa Giêsu nói: • "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết đời. Con có tin điều đó không"? 63

 • Martha thưa: “Thưa Thầy, vâng con đã tin Thầy là Ðấng Kitô,

• Martha thưa: “Thưa Thầy, vâng con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian". • Ðó là lời Chúa. • Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ngưng giây lát để suy niệm Phúc âm Sau đó qua Lời nguyện tín hữu, trang kế tiếp > 64

 • LỜI NGUYỆN TÍN HỮU • Chủ sự: Thiên Chúa là Cha toàn

• LỜI NGUYỆN TÍN HỮU • Chủ sự: Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã cho Ðức Giê-su, Con của Người, được sống lại từ cõi chết. Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa cho mọi người còn sống và đã qua đời được hưởng ơn cứu độ. 65

 • X: 1. Chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc, được

• X: 1. Chúng ta hãy cầu xin cho các dân tộc, được cảnh thái bình, thoát mọi biến loạn và tự do phụng thờ Chúa. • Chúng con cầu xin Chúa. • Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 66

 • X: 2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết

• X: 2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết dùng của cải Chúa ban ở đời này mà gắn bó với gia tài vĩnh cửu. • Chúng con cầu xin Chúa. • Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 67

 • X: 3. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi

• X: 3. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép Rửa Tội, và được xức dầu bằng dầu cứu rỗi, xin ban cho được tham dự vào tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. • Chúng con cầu xin Chúa. • Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 68

 • X: 4. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người đang tin

• X: 4. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người đang tin tưởng và sốt sắng tụ họp nơi đây, được xum họp trong nước Chúa muôn đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. • Chúng con cầu xin Chúa. • Đ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 69

 • Chủ sự: Lạy Chúa, xin hãy nghe lời chúng con cầu nguyện

• Chủ sự: Lạy Chúa, xin hãy nghe lời chúng con cầu nguyện cho người thân yêu của chúng con đã qua đời, xin hãy xóa bỏ tội lỗi và dẫn đưa linh hồn (T) tới nguồn sung mãn của ơn cứu độ. • Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. • Đáp: Amen. Kinh Bởi Trời > 70

 • KINH BỞI TRỜI • Lạy ơn Ðức Chúa Giê-su!/ Xưa bởi trời

• KINH BỞI TRỜI • Lạy ơn Ðức Chúa Giê-su!/ Xưa bởi trời mà xuống thế-gian/ ba mươi ba năm, / chịu những sự thươngkhó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi/ thì rầy chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn đã khỏi thế gian này/

 • hoặc còn cầm nơi luyện ngục cho được khỏi/ cùng xin mở

• hoặc còn cầm nơi luyện ngục cho được khỏi/ cùng xin mở cửa tù rạc cho ra, / mà đem lên chốn mọi sự phúc thật, / được xem thấy Ðức Chúa Cha đời, / cầu cho linh hồn • (T) • cho được khỏi mà lên thiên đàng/ vì công nghiệp Ðức Chúa Giê-su. / Linh hồn ấy đã khỏi thế này, /

 mà bây giờ chúng con (dâng lễ) cầu nguyện cho/ hoặc là rầy

mà bây giờ chúng con (dâng lễ) cầu nguyện cho/ hoặc là rầy đã được lên chốn mọi sự phúc thật, / được vui mừng mọi đàng/ thì xin nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu con cháu, / còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, / cho ngày sau được lên vào cửa thiên đàng. / Hoặc linh hồn ấy đền chưa đủ tội, /

 • Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi luyện ngục, /

• Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi luyện ngục, / thì hãy cậy trông Cha rất nhân lành vô cùng phạt con làm vậy, / cho ngày sau càng được sáng láng tốt lành hơn nữa; / mà bây giờ mùa phúc đã hết, / mùa tội phải đền/ • bao nhiêu kẻ còn sống, / hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem/ vì sự tội lỗi là rễ những của đắng làm vậy. / Amen. Kinh Vực Sâu

 • Kinh Vực Sâu • Lạy Chúa con, / con ở dưới vực

• Kinh Vực Sâu • Lạy Chúa con, / con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, / xin Chúa con hãy thẩm nhận lời con kêu van, / hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, / nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được, / bởi Chúa con hằng có lòng lành/ cùng vì lời Chúa con phán hứa, /

 • con đã trông cậy Chúa con, / linh hồn con cậy vì

• con đã trông cậy Chúa con, / linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, / thì đã trông cậy Chúa con, / những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, / vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng/ sẽ tha hết / mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thảy.

 • Lạy Chúa con, / xin ban cho linh hồn (T) được nghỉ

• Lạy Chúa con, / xin ban cho linh hồn (T) được nghỉ ngơi đời/ và được sáng soi vô cùng. / Lạy Chúa con, / xin cứu lấy linh hồn (T) cho khỏi tù ngục/ mà được nghỉ yên. / Amen.

 • Lạy ơn Ðức Chúa Giê-su/ Chúa con đã phán dạy rằng: /

• Lạy ơn Ðức Chúa Giê-su/ Chúa con đã phán dạy rằng: / bay hãy xin thì bay sẽ được, / vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng/ thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, / xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van/ cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con; /

 • xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy

• xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, / xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. / Amen. Kinh Trông Cậy >

 • Kinh Cám Ơn • Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa

• Kinh Cám Ơn • Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, 80

 • lại cho con được đạo thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều

• lại cho con được đạo thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho con phần xác ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. 81

 • Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa

• Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa trời thế nào, thì con cùng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen. 82

 • Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa

• Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa trời thế nào, thì con cùng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa, cùng cám ơn như vậy. Amen. 83

 • Từ Vực Sâu • ĐK. - Từ vực sâu u tối, con

• Từ Vực Sâu • ĐK. - Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. • 1. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi! Nào ai đứng vững ngàn thu? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 84

 • ĐK. - Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa

• ĐK. - Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. 85

 • 2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy

• 2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền. • ĐK. - Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. 86

 • Trên Con Ðường Về Quê • ÐK. - Trên con đường về

• Trên Con Ðường Về Quê • ÐK. - Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con tiến lên bằng yên, vững thêm lòng tin. • Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững thêm lòng tin, tiến lên bằng yên.

 • 1. Trời đêm vắng sao sương về. Ðường xa thăm thẳm khuất

• 1. Trời đêm vắng sao sương về. Ðường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng. Vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng, Mẹ Ðấng chí-tôn.

 • ÐK. - Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con

• ÐK. - Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con tiến lên bằng yên, vững thêm lòng tin. • Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững thêm lòng tin, tiến lên bằng yên.

 • Kinh Trông Cậy • Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ

• Kinh Trông Cậy • Chúng con trông cậy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, • trong cơn gian nan thiếu thốn. Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng, • Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 90

 • Lạy rất thánh Trái Tim Ðức Chúa Giê-su, • thương xót chúng

• Lạy rất thánh Trái Tim Ðức Chúa Giê-su, • thương xót chúng con. • Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất thánh Ðức Bà Maria, • cầu cho chúng con. • Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, • cầu cho chúng con. 91

 • Lạy Ðức Mẹ La-vang, • cầu cho chúng con. • Lạy các

• Lạy Ðức Mẹ La-vang, • cầu cho chúng con. • Lạy các Thánh Tử Vì Ðạo nước Việt Nam. • cầu cho chúng con. • Nữ Vương ban sự bình an. • cầu cho chúng con. • Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. A-men. • 92