Thc vt Thc vt T bo thc vt

  • Slides: 17
Download presentation
Thực vật

Thực vật

Thùc vËt TÕ bµo thùc vËt gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo?

Thùc vËt TÕ bµo thùc vËt gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo?

Thùc vËt Mµng sinh chÊt Nh©n ChÊt tÕ bµo V¸ch tÕ bµo Kh «ng

Thùc vËt Mµng sinh chÊt Nh©n ChÊt tÕ bµo V¸ch tÕ bµo Kh «ng bµo

Thùc vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nµo?

Thùc vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nµo?

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ 2. C¸c miÒn

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ 2. C¸c miÒn cña rÔ

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ Theo c¸c em cã mÊy lo¹i rÔ chÝnh?

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ kÝch th ícc¸c rÔ vµ vÞ trÝ ra rÔ cña hai lo¹i rÔ trªn

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ Cã hai lo¹i rÔ chÝnh: RÔ cäc vµ: RÔ chïm

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ RÔ cäc . . . cã rÔ c¸i to khoÎ, ®©m s©u xuèng ®Êt vµ nhiÒu rÔ con mäc xiªn. Tõ c¸c rÔ con l¹i mäc ra nhiÒu rÔ bÐ h¬n n÷a. RÔ chïm . . . gåm nhiÒu rÔ to, dµi gÇn b» ng nhau, th êng mäc to¶ tõ gèc th©n thµnh mét chïm

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ C©y nµo cã rÔ cäc, c©y nµo

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ C©y nµo cã rÔ cäc, c©y nµo cã rÔ chïm? 1. C¸c lo¹i rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ C©y tái t©y C©y b ëi C©y c¶i C©y hång m¹ xiªm

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ C©y cã rÔ C©y b ëi, 1.

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ C©y cã rÔ C©y b ëi, 1. C¸c lo¹i cäc: c©y c¶i, c©y hång xiªm. rÔ: - Quan s¸t c¸c lo¹i rÔ - NhËn xÐt - Bµi tËp 2. C¸c miÒn cña rÔ C©y cã rÔ chïm: c©y tái t©y. C©y m¹,

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: 2. C¸c miÒn

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: 2. C¸c miÒn cña rÔ - Quan s¸t cÊu t¹o rÔ - KÕt luËn

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: 2. C¸c miÒn

C¸c lo¹i rÔ, c¸c miÒn cña rÔ 1. C¸c lo¹i rÔ: 2. C¸c miÒn cña rÔ - Quan s¸t cÊu t¹o rÔ - KÕt luËn C¸c miÒn cña rÔ MiÒn tr ëngthµnh (cã c¸c m¹ch dÉn) Chøc n¨ng DÉn truyÒn MiÒn hót (cã c¸c l «ng hót) HÊp thô n ícvµ muèi kho¸ng MiÒn sinh tr ëng (cã tÕ bµo ph©n chia) Lµm cho rÔ dµi ra MiÒn chãp rÔ Che chë cho ®Çu rÔ

C¸c lo¹i RÔ cäc, Cã hai lo¹i rÔ rÔ, c¸c rÔ chïm. chÝnh: miÒn

C¸c lo¹i RÔ cäc, Cã hai lo¹i rÔ rÔ, c¸c rÔ chïm. chÝnh: miÒn cña rÔ rÔ c¸i c¸c RÔ cäc gåm: vµ 1. C¸c lo¹i rÔ con. rÔ: 2. C¸c RÔ chïm gåm nh÷ng: rÔ con miÒn cña mäc tõ gèc rÔ: th©n.

C¸c lo¹i tr ëng thµnh RÔ cã 4 miÒn: rÔ, c¸c miÒn cña cã

C¸c lo¹i tr ëng thµnh RÔ cã 4 miÒn: rÔ, c¸c miÒn cña cã chøc n¨ng dÉn truyÒn ; miÒ hót rÔ cã chøc n¨ng 1. C¸c lo¹i nhÊp thô c¸c chÊt; miÒ sinh rÔ: n lµm rÔ tr ëng cã chøc n¨ng 2. C¸c miÒn cña dµi ra; miÒ chãp cã rÔ: n cherÔ chë ®Çu rÔ chøc n¨ng