Pakiet usug Harmonium START HARMONIUM START Standardowe produkty

  • Slides: 16
Download presentation
Pakiet usług Harmonium START

Pakiet usług Harmonium START

 HARMONIUM START Standardowe produkty udostępnione w pakiecie: • Rachunek Sezam Menager lub rachunek

HARMONIUM START Standardowe produkty udostępnione w pakiecie: • Rachunek Sezam Menager lub rachunek bieżący • Limit debetowy na Start • Bankowość internetowa [email protected] Biznes lub elektroniczna Video. Tel • Bankowość przez telefon - Call Center • Karta bankomatowo-płatnicza Maestro Business Produkty dodatkowe: • Leasing na Start /samochód lub urządzenia biurowe/ • Pakiet ubezpieczeniowy Moje Harmonium • Przewodnik „Rozpoczynam działalność gospodarczą” 1

Nabywcami Pakietu Harmonium Start mogą być : Przedsiębiorcy, którzy: • rozpoczynają działalność, tj. prowadzą

Nabywcami Pakietu Harmonium Start mogą być : Przedsiębiorcy, którzy: • rozpoczynają działalność, tj. prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, od momentu uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON • nie posiadają rachunku płatnego na żądanie w BPH PBK SA. KORZYŚCI: • zwolnienie z opłat przez 3 miesiące za wykupiony pakiet Harmonium • dwie raty leasingu na Start g r a t i s ! • dwie miesięczne składki ubezpieczeniowe g r a t i s ! 2

Dokumenty do założenia rachunku • • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenie

Dokumenty do założenia rachunku • • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenie REGON NIP dowód osobisty Ograniczenie formalności do minimum: 1. Założenie rachunku w ciągu 20 minut 2. Podpisanie umowy o Pakiet Harmonium w ciągu 3 godzin 3

Limit debetowy w ramach Pakietu Harmonium Start • jest udzielany podmiotom, które spełniają warunki

Limit debetowy w ramach Pakietu Harmonium Start • jest udzielany podmiotom, które spełniają warunki korzystania z pakietu Harmonium Start tj. : - prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty zarejestrowania firmy w bazie REGON - posiadają rachunek płatny na żądanie w BPH PBK SA • którzy ponadto - realizują lub zobowiążą się do realizowania obrotów na rachunku w BPH PBK SA - dysponują środkiem transportu, który będzie stanowić zabezpieczenie limitu - przedłożą w placówce prowadzącej rachunek bieżący wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - udokumentują osiągnięcie przychodu ze sprzedaży przed dniem złożenia wniosku o limit (kopią faktury VAT, rachunku uproszczonego) 4

Wysokość Limitu debetowego na Start Ustalana indywidualnie - zależnie od posiadanego majątku Klienta !

Wysokość Limitu debetowego na Start Ustalana indywidualnie - zależnie od posiadanego majątku Klienta ! Limit do 5. 000 PLN - wymaga posiadania środka transportu i ważnej polisy ubezpieczeniowej AC. Wysokość limitu do 10% wartości polisy AC dla tego pojazdu Limit do 30. 000 PLN – wymaga: § przewłaszczenia na Bank środka transportu wraz z cesją polisy ubezpieczenia AC. Wysokość limitu do 50 % wartości polisy AC dla tego pojazdu. Wartość środka transportu stanowiącego zabezpieczenie limitu nie może być niższa od 5. 000 PLN lub • posiadania i przelewu środków pieniężnych w złotych/walutach na rachunek Banku (kaucji) Wysokość limitu w przypadku kaucji : • do 100 % środków przelanych na rachunek Banku, jeżeli są w tej samej walucie co waluta limitu • do 90 % kwoty środków przelanych na rachunek Banku, jeżeli są w innej walucie niż waluta limitu. 5

Zabezpieczenie Limitu debetowego na Start Limit do 5. 000 PLN Weksel własny in blanco

Zabezpieczenie Limitu debetowego na Start Limit do 5. 000 PLN Weksel własny in blanco Oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub Limit do 30. 000 PLN Przewłaszczenie na środkach transportu wraz z cesją polisy AC Weksel własny in blanco Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub przelew środków pieniężnych w złotych/walutach na rachunek Banku (kaucja) 6

Oprocentowanie i prowizja Oprocentowanie limitu debetowego - już od 10, 41% w stosunku rocznym

Oprocentowanie i prowizja Oprocentowanie limitu debetowego - już od 10, 41% w stosunku rocznym Prowizja za udzielenie limitu debetowego już od 1, 5%, minimum 100 PLN Zasady funkcjonowania limitu • Limit debetowy udzielany jest na okres do 12 m-cy z możliwością jego odnowienia na następny okres • Każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza lub likwiduje zadłużenie w limicie co powoduje jego odnawianie • Całkowita spłata zadłużenia w limicie następuje w terminie ustalonym w umowie dotyczącej przyznania limitu. • Odsetki od zadłużenia wg przyjętego oprocentowania naliczane są codziennie od kwoty wykorzystanego limitu i pobierane z rachunku klienta w okresach miesięcznych. • Odnowienie/przedłużenie limitu debetowego na kolejny okres do 12 miesięcy jest możliwe pod warunkiem : – spełnienia przez klienta warunków umożliwiających dalsze korzystanie z limitu, w tym terminowej jego obsługi, – zachowanie dotychczasowego lub ustanowienie nowego prawnego zabezpieczenia limitu. 7

P A K I E T U B E Z P I E C

P A K I E T U B E Z P I E C Z E N I O W Y “ M O J E H A R M O N I U M ” Pakiet ubezpieczeniowy “Moje Harmonium” to kompleksowa oferta ochrony ubezpieczeniowej skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres ubezpieczeń. Pakiet “Moje Harmonium” obejmuje: · ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; · ochronę odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; · ubezpieczenie wartości pieniężnych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; · ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia /opcja dodatkowa/. Minimum formalności. 1. Klient samodzielnie określa wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej /produkcyjna, usługowa, handlowa/ i wybrany wariant ubezpieczenia. 8

2. Aby zawrzeć ubezpieczenie należy: - wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia - opłacić składkę,

2. Aby zawrzeć ubezpieczenie należy: - wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia - opłacić składkę, której wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz sposobu opłacania składek /składka roczna, kwartalna i miesięczna/. 3. Zawartą umowę ubezpieczenia Klient otrzymuje listem poleconym na adres domowy. 4. Dalsze formalności w towarzystwie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe S. A. realizuje bank. Dla Klientów zakupujących pakiet specjalistyczny Harmonium Start dwie miesięczne składki ubezpieczenia bezpłatnie. 9

Leasing na Start

Leasing na Start

Dla kogo stworzyliśmy Leasing na Start? Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów rozpoczynających działalność

Dla kogo stworzyliśmy Leasing na Start? Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą a więc prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Przedmiotem leasingu mogą być: · nowe samochody osobowe i samochody z homologacją pojazdów ciężarowych nabywane wyłącznie od autoryzowanych dealerów · urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie biura (np. : sprzęt komputerowy, kopiarki, niszczarki, centralki telefoniczne i. in. ) 11

Wymagana dokumentacja klienta Ankieta Danych Faktura pro-forma na zakup samochodu Dokumenty rejestrowe firmy Bankowa

Wymagana dokumentacja klienta Ankieta Danych Faktura pro-forma na zakup samochodu Dokumenty rejestrowe firmy Bankowa karta wzorów podpisów Dowód osobisty osoby upoważnionej do podpisania umowy. Przy opłacie wstępnej poniżej 30% dodatkowo: Bilans i rachunek wyników lub deklaracja podatku dochodowego za ubiegły rok (CIT-2, CIT-8, PIT-37, PIT-5), Ostatnie sprawozdanie F-01 lub deklaracja podatku dochodowego za ostatni okres rozliczeniowy. 12

Przedmiot leasingu - samochody

Przedmiot leasingu - samochody

Przedmiot leasingu - urządzenia biurowe

Przedmiot leasingu - urządzenia biurowe

Zapraszamy do naszych placówek 1. Płock, ul. Tumska-Kolegialna 2 tel. 262 -80 -18 wew.

Zapraszamy do naszych placówek 1. Płock, ul. Tumska-Kolegialna 2 tel. 262 -80 -18 wew. 208, 211 i 215. 2. Płock, ul. Tysiąclecia 10 tel. 269 -70 -60 269 -70 -80 262 -70 -82 3. Kutno, ul. Zduńska 9 tel. 254 -90 -88