Kavram retimi Prof Dr Recai Doan Kavram retimi

  • Slides: 25
Download presentation
Kavram Öğretimi Prof. Dr. Recai Doğan

Kavram Öğretimi Prof. Dr. Recai Doğan

Kavram Öğretimi Kavram Haritaları • Balık Kılçığı Haritası • Örümcek Haritası • Olaylar Zinciri

Kavram Öğretimi Kavram Haritaları • Balık Kılçığı Haritası • Örümcek Haritası • Olaylar Zinciri Dizinleri • Sınıflama Haritası Tahmin-Gözlem. Açıklama Çalışma Yaprakları Vee Diyagramı Kavramsal Değişken Metinleri Teşhis Testleri Kavramsal Karikatür Anlam Çözümleme Tabloları Tekzip (Çürütme) Metinler

Kavram Öğretimi Kavram; benzer nesneleri, insanları, olayları, fikirleri, süreçleri gruplamada kullanılan bir kategoridir. Kavramlar

Kavram Öğretimi Kavram; benzer nesneleri, insanları, olayları, fikirleri, süreçleri gruplamada kullanılan bir kategoridir. Kavramlar çok kapsamlı bilgileri kullanılabilir birimler haline getirir. Kavramlar aracılığıyla birey, bilgilerine anlam kazandırır, onları düzenler, yeni kavram ve bilgiler üretir. Kavramlar bilginin yapı taşlarını, kavramlar arası ilişkiler de bilimsel ilkeleri oluşturur. Bilişsel gelişimin temelinde kavram öğrenme vardır.

Kavram Haritaları J. Novak ve öğrencileri tarafından insanların bilgiyi nasıl öğrendikleri/anlamlandırdıklarını gösteren bir öğrenme-öğretme

Kavram Haritaları J. Novak ve öğrencileri tarafından insanların bilgiyi nasıl öğrendikleri/anlamlandırdıklarını gösteren bir öğrenme-öğretme stratejisi olan Ausubel’in Anlamlı Öğrenme Modeli’nden etkilenerek geliştirilmiştir. Yeni öğrenilecek bilgiyi daha açık hale getiren, önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında anlamlı bağlantılar kurulmasına yardımcı olan haritalardır. Öğrenmenin daha kalıcı ve uzun süreli olmasını sağlamaktadır. Bilgiyi görselleştirme, ilişkilendirme, somutlaştırma, sınıflandırma gibi işlevleri vardır. Bu haritalar olgu ve örneklerin somutlaştırılmasında değil bilgi yada kavramlar arasındaki ilişkiler ve bağlantıların görselleştirilmesinde kullanılır. Öğretilecek yeni ünitenin kapsamının tanıtımında, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemede, kavramsal yanılgıları ortaya çıkarma ve gidermede, öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını ortaya koymada etkin olarak kullanılabilir.

Kavram Haritaları Balık Kılçığı Haritası: Karmaşık bir olayın neden ve sonuçlarını ortaya koymak için

Kavram Haritaları Balık Kılçığı Haritası: Karmaşık bir olayın neden ve sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır. Kılçığın üst tarafında olaylar, alt tarafında olayların nedenleri gösterilir.

Kavram Haritaları Örümcek Harita: Örümcek Ağı Kavram Haritası, merkezi tema/kavramın haritanın ortasına yerleştirilmesi ve

Kavram Haritaları Örümcek Harita: Örümcek Ağı Kavram Haritası, merkezi tema/kavramın haritanın ortasına yerleştirilmesi ve kavramların onunla bağlanması yoluyla organize edilir. Haritanın ortasında fikir, dallarda destek fikirler, örnek ve detaylara yer verilir.

Kavram Haritaları Olaylar Zinciri Dizinleri: Herhangi bir kavramın aşamalarını, bir işlemin basamaklarını, olayların sırasını

Kavram Haritaları Olaylar Zinciri Dizinleri: Herhangi bir kavramın aşamalarını, bir işlemin basamaklarını, olayların sırasını ve sonuçlarını açıklamak için kullanılır. Sınıflama Haritası: Öğrenilen bilgileri sistematik olarak sınıflamayı amaçlar. Bu sınıflama genelden özele doğru aşamalı bir dağılım gösterir.

Kavram Haritaları (Sınıflama Haritası)

Kavram Haritaları (Sınıflama Haritası)

Kavram Haritaları; bir içeriğin öğretimi, özetlenmesi ve ölçülmesi yanı sıra öğrenmelerin değerlendirilmesi amacıyla alternatif

Kavram Haritaları; bir içeriğin öğretimi, özetlenmesi ve ölçülmesi yanı sıra öğrenmelerin değerlendirilmesi amacıyla alternatif bir ölçme aracı olarak da zaman kullanılmaktadır. Kavram Haritaları kavramlar arası ilişkileri hiyerarşik biçimde görmeye yarayan bir şemadır. Bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini ve bilginin anlamlı hale getirilmesini sağlar. Bilgiyi ezberlemek yerine anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için kullanılır.

Kavram Ağı Öğrencilerdeki mevcut bilgileri harekete geçirerek, kavramlar arası ilişkileri ve kavramların kapsamlarını gerçekleştirmek

Kavram Ağı Öğrencilerdeki mevcut bilgileri harekete geçirerek, kavramlar arası ilişkileri ve kavramların kapsamlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanılan grafik araçlardır. Kavram ağlarında merkezde ana kavram, etrafında ise konuyla ilgili diğer kavram grupları vardır. Kavram ağları tek bir ana kavramın var olduğu durumlarda yeterli olsa da birden çok ana kavramın olduğu durumlarda kavram haritaları kullanılmalıdır.

Zihin Haritası (Düşünceler Arası İlişkiler) Beynin bilgiyi algılama ve saklama biçimine en uygun yöntemdir.

Zihin Haritası (Düşünceler Arası İlişkiler) Beynin bilgiyi algılama ve saklama biçimine en uygun yöntemdir. Zihin haritaları beyinde saklanan bilgilerin görsel resmini oluşturur. Veri toplama, not alma ve sunum yapmada kullanılabilir. Bu teknikte renkler, şekiller, çizimler, ok işaretleri ve semboller gibi görsel imgeler kullanılır.

Bilgi Haritası (Bilgiler Arası İlişkiler) Bir metindeki önemli sözel bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki

Bilgi Haritası (Bilgiler Arası İlişkiler) Bir metindeki önemli sözel bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak gösterilme biçimidir. Metnin ana düşüncesiyle ilgili temel kavramlar, bunlarla ilgili özellikler ve örnekler hücre adı verilen kutular içinde yerleştirilir. Hücreler arasındaki ilişkiler için etiketler(kısaltılmış kavramlar) kullanılır. Bilgi haritalarının ilişkileri belirleme şekli, kavram haritalarından ayrılmaktadır. Kavram haritaları büyük bir bilgi birikimindeki kavramların ilişkileri üzerinde yoğunlaşırken, bilgi haritaları bir metindeki bilgilerin arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceler.

Haritalar Bilgi Haritası 11. 04. 2011 16

Haritalar Bilgi Haritası 11. 04. 2011 16

Vee Diyagramı Genelde Fen Bilimleri alanında ve laboratuvar çalışmalarında kullanılan, öğrenme-öğretme sürecinin başında, süreç

Vee Diyagramı Genelde Fen Bilimleri alanında ve laboratuvar çalışmalarında kullanılan, öğrenme-öğretme sürecinin başında, süreç esnasında ve süreç sonunda, bazı kritik soruları cevaplandırarak, bilişsel düzeyde daha anlamlı, derin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği varsayımına dayanan bir tekniktir. Etkinlikle birlikte hazırlanan aynı zamanda etkinliğin raporu olarak da kullanılabilen bir eğitim aracıdır.

Venn Diyagramı/Şeması En temel küme gösterimi şemalarındandır. Küme elemanları kümeyi belirten kapalı bir şekil

Venn Diyagramı/Şeması En temel küme gösterimi şemalarındandır. Küme elemanları kümeyi belirten kapalı bir şekil içindeki birer nokta olarak gösterilir.

Kavramsal Karikatür Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları veya düşünme biçimlerinin insan yada hayvan figürleri

Kavramsal Karikatür Öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları veya düşünme biçimlerinin insan yada hayvan figürleri ile tartıştırıldığı, düşündürüldüğü karikatür türü çizimlerdir. Genel olarak üç yada daha fazla karakterin günlük bir olay hakkında karşılıklı soruları ya da fikirleri konuşma balonları ile sunulmaktadır. Karikatürler bireyleri güldürmek amacıyla kullanılırken, kavram karikatürleri öğrencileri eğlendirerek bilgilerini sorgulatmak amacıyla kullanılmaktadır. Kavram karikatürlerinde mizahi ve abartılı unsurlar bulunmamaktadır.

Anlam Çözümleme Tabloları Bir boyutunda kavram, diğer boyutunda özelliğin yer aldığı iki boyutlu tablolardır.

Anlam Çözümleme Tabloları Bir boyutunda kavram, diğer boyutunda özelliğin yer aldığı iki boyutlu tablolardır. Kavramlar ve özellikleri tabloda işaretlenerek öğrenilir. Kavram yanılgılarını belirleme ve gidermede kullanılır.

Kavramsal Değişim Metinleri Kavram yanılgılarını belirleme ve gidermeye yarayan bu teknikte öğrencilerin sahip olduğu

Kavramsal Değişim Metinleri Kavram yanılgılarını belirleme ve gidermeye yarayan bu teknikte öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgıları tanımlanır, örneklerin de yer aldığı bilimsel açıklamalar verilir. Böylece kavramsal değişim meydana getirilerek anlamlı öğrenme sağlanır.

Kavram Kargaşası Yaratma Bu yöntem, öğrencilerin bir konuda sahip oldukları kavram yanılgısını yada bilimsel

Kavram Kargaşası Yaratma Bu yöntem, öğrencilerin bir konuda sahip oldukları kavram yanılgısını yada bilimsel fikirlerden farklılık gösteren düşüncelerini ve bunların yanlış olduğunu gösterebilmeyi içerir. Öğrencinin kafasında var olan düşüncelerinin işe yaramadığı durumu ona göstermeyi amaçlar.

Tahmin-Gözlem-Açıklama Öğrencilerin bir derste yapılacak olan gösteri, sunu, deney vb. etkinlikle ilgili tahminde bulunması,

Tahmin-Gözlem-Açıklama Öğrencilerin bir derste yapılacak olan gösteri, sunu, deney vb. etkinlikle ilgili tahminde bulunması, gözlem yapması ve tahmin-gözlemlerini açıklaması sürecidir. Bireysel yada küçük gruplar halinde uygulanabilen bir tekniktir. Araştırma Sorusu: Yeryüzünde sıcaklık her yıl 1 derece yükselse 2025 yılında nasıl bir dünyayla karşıya kalırız? • Tahmin: ……………………………………………… • Nedeni: ……………………………………………… • Gözlem: ……………………………………………… • Açıklama: Tahminleriniz ile gözlemleriniz ne kadar uyumlu? Bunun sebepleri ne olabilir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yapılandırılmış Grid: Öğrencilerin belli bir konuyla ilgili bilgi seviyesini, eksiklerini ve kavram yanılgılarını tespit

Yapılandırılmış Grid: Öğrencilerin belli bir konuyla ilgili bilgi seviyesini, eksiklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla hazırlanan sorulara verilecek cevapların, numaralandırılmış 9/12 kutucuktan oluşan bir tabloya dağıtılarak öğrencilerin doğru cevapları bu kutucuklardan bulmasına dayalı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniğidir. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA): Belli bir konuda öğrencilerin neleri öğrenip, öğrenemediklerini belirlemek amacıyla kullanılan alternatif bir ölçme değerlendirme tekniğidir. Üst düzey öğrenmelerden çok temel bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Çalışma Yaprakları: Öğrencinin yapması gereken işlemleri içeren ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmede kullandıkları öğrenme

Çalışma Yaprakları: Öğrencinin yapması gereken işlemleri içeren ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmede kullandıkları öğrenme araçlarıdır. Teşhis Testleri: Öğrencilerdeki yanlış kavramları teşhis etmek için kullanılır. Bu testler önce doğru yanıtı içeren seçenekli sorular, sonra da öğrencilerin neden bu seçimi yaptıklarını açıklamaları için boşluklar içerir. Tekzip (Çürütme) Metinleri: Öğrencilerin kavram hataları ile uyuşmayan metinlerdir. Üst düzey zihinsel süreçleri gerektirmeyen kavram yanılgılarında etkilidir.