Hur anvnder vi demokratin Grundlagarna partier Riksdagen regeringen

  • Slides: 23
Download presentation
Hur använder vi demokratin? Grundlagarna, partier, Riksdagen & regeringen

Hur använder vi demokratin? Grundlagarna, partier, Riksdagen & regeringen

Grundlagar • Styret av Sverige fastslås i landets grundlagar • Grundlagarna slår fast att

Grundlagar • Styret av Sverige fastslås i landets grundlagar • Grundlagarna slår fast att Sverige ska styras demokratiskt och att landets medborgare har mänskliga fri- och rättigheter • Grundlagarna är svåra att ändra – fungerar som skydd för medborgarnas rättigheter och demokratin • Inga lagar får stiftas i strid mot grundlagarna

Grundlagarna • En författning bestämmer hur ett land ska styras och av vilka •

Grundlagarna • En författning bestämmer hur ett land ska styras och av vilka • Sveriges författning utgörs av fyra grundlagar: • • Regeringsformen (RF) (1974) Successionsordningen (SO) (1810) Tryckfrihetsförordningen (TF) (1949) Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (1991)

Successionsordningen (SO) • Bestämmer tronföljden i Sverige: • Hur tronen inom Sveriges kungahus ska

Successionsordningen (SO) • Bestämmer tronföljden i Sverige: • Hur tronen inom Sveriges kungahus ska gå i arv • Sverige en monarki, med en monark (kung eller drottning) som statschef • Fram till 1980: Manlig tronföljd • Efter 1980: jämställd tronföljd – äldsta barnet blir ny statschef

Monarkin i Sverige • Kungen (och framtida drottningen) har ingen politisk makt • Endast

Monarkin i Sverige • Kungen (och framtida drottningen) har ingen politisk makt • Endast ceremoniell makt • Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill avskaffa och införa republik med president • Kungahuset för populärt hos folket för att avskaffas

Statschefen • Har rösträtt som inte används • Ska inte ta politisk ställning •

Statschefen • Har rösträtt som inte används • Ska inte ta politisk ställning • Har ingen religionsfrihet • Måste tillhöra ”den rena evangeliska läran” – lutherska protestantismen (kristendom)

Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) • Garanterar yttrande- och tryckfriheten i Sverige • TF

Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) • Garanterar yttrande- och tryckfriheten i Sverige • TF gäller olika tryckta medier, såsom tidningar, böcker och liknande • YGL gäller radio och TV • Båda grundlagarna förbjuder censur • Ingen myndighet får i förhand granska vad som publiceras i tidning, radio eller TV

Regeringsformen (RF) • Den viktigaste grundlagen för styret av Sverige • Bestämmer hur och

Regeringsformen (RF) • Den viktigaste grundlagen för styret av Sverige • Bestämmer hur och vilka som ska få bestämma över landet • Första paragrafen lyder: ”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna” Diskutera: Titta på orden i fet stil: Vilka av demokratins grundregler representerar de?

Regeringsformen och fri- och rättigheter • Fri- och rättigheterna fastslås i grundlagen Regeringsformen så

Regeringsformen och fri- och rättigheter • Fri- och rättigheterna fastslås i grundlagen Regeringsformen så att de inte ska kunna ändras lätt, ifall framtida politiker vill begränsa medborgares rättigheter • Fri- och rättigheterna delas upp i två former:

1. ”Orubbliga rättigheter” • • Kan endast ändras genom ändring av grundlagen: Religionsfrihet Valhemlighet

1. ”Orubbliga rättigheter” • • Kan endast ändras genom ändring av grundlagen: Religionsfrihet Valhemlighet Förbud mot att tvingas avslöja religions- och åsiktstillhörighet • Förbud mot åsiktsregistrering • Förbud mot tortyr

2. Övriga fri- och rättigheter • Dessa rättigheter kan inskränkas/kränkas genom beslut i Riksdagen

2. Övriga fri- och rättigheter • Dessa rättigheter kan inskränkas/kränkas genom beslut i Riksdagen • Exempelvis: Yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet • ”Får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle” • Yttrande- och informationsfrihet får endast kränkas med hänsyn till rikets säkerhet, den allmänna ordningen eller förebyggande av brott • På vilka sätt kan användandet av friheterna hota rikets säkerhet, allmän ordning och leda till brott?

Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter (ingår i RF) • ”Samiska folkets och

Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter (ingår i RF) • ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska befrämjas. ” • Vad menas egentligen? • Varför är det viktigt att befrämja minoriteters kulturella och religiösa särdrag?

Delta i demokratin • Folkomröstningar (direkt demokrati)

Delta i demokratin • Folkomröstningar (direkt demokrati)

Demokratiskt deltagande

Demokratiskt deltagande

Att rösta • Regeringsformen ger oss rätt att delta i demokratin • T. ex.

Att rösta • Regeringsformen ger oss rätt att delta i demokratin • T. ex. genom att delta i val • Andra söndagen i september vart fjärde år (2014, 2018, 2022 osv. ) är det val till Riksdagen, landsting och kommunfullmäktige

Riksdagen • ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (Regeringsformen) • Alltså: Sveriges statsskick är representativt

Riksdagen • ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (Regeringsformen) • Alltså: Sveriges statsskick är representativt (indirekt demokrati) • 349 ledamöter representerar folket och dess åsikter och intressen

Riksdagen • • • Riksdagsledamöterna tillhör olika partier I nuvarande Riksdagen sitter företrädare för

Riksdagen • • • Riksdagsledamöterna tillhör olika partier I nuvarande Riksdagen sitter företrädare för 8 partier Vänsterpartiet (v) Socialdemokraterna (s) Miljöpartiet (mp) Folkpartiet (fp) Centerpartiet (c) Moderaterna (m) Kristdemokraterna (kd) Sverigedemokraterna (sd)

Riksdagens makt och uppgifter • Företräder folket • Bestämmer över regeringen och myndigheterna •

Riksdagens makt och uppgifter • Företräder folket • Bestämmer över regeringen och myndigheterna • Utser statsminister • Kontrollerar regering och statsförvaltningen • Stiftar lagar • Beslutar om statens finanser (ekonomi)

Riksdagens plenisal

Riksdagens plenisal

Till nästa vecka • • • Läs i Millennium, s. 27 -47 och svara

Till nästa vecka • • • Läs i Millennium, s. 27 -47 och svara på följande frågor: Vilka uppgifter har Riksdagen? Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? Hur går det till när en lag ska stiftas? Vilka uppgifter har regeringen? Vilka sätt kan en regering bildas på? Förklara skillnaderna! • Vad är kommunens uppgift i samhället? • Skriv ned dina svar och var beredd att prata om dem under kommande lektion!