Els sons fricatius alveolars Grafies de la essa

  • Slides: 6
Download presentation
Els sons fricatius alveolars Grafies de la essa sonora i la essa sorda

Els sons fricatius alveolars Grafies de la essa sonora i la essa sorda

Grafia dels sons [ s ] i [ z ] Grafies [ s ]

Grafia dels sons [ s ] i [ z ] Grafies [ s ] so de s, ss, c, ç, sc essa sorda [ z ] so de s, z essa sonora So de essa sonora Principi de mot Zona, zebra. . . Entre vocals Masia, amazona. . . Darrere consonant Alzina, senzill, onze Contactes El so de essa sorda a final de mot se sonoritza en contacte amb un mot que comença per vocal o consonant sonora: els avions [z] En canvi, es manté sorda quan la segueix una consonant sorda: les tempestes [s]

Grafies de la essa sorda so [s] grafies normes • A principi de mot

Grafies de la essa sorda so [s] grafies normes • A principi de mot s • Entre consonant+ vocal, vocal+ consonant • A final de mot exemples Sol, sencer Dansa, espera Ros, cas ss • Entre vocals • Excepció: darrere prefix la s no dobla Passar, assassí Asimetria, decasíl·lab c Davant e, i Cel, ciutat ç • Davant a, o, u • A final de mot Força, forçut, forçós feliç sc ascensor

Grafies de la essa sonora sons grafies normes Exemples s • Entre vocals •

Grafies de la essa sonora sons grafies normes Exemples s • Entre vocals • Excepció: els mots compostos amb –trans-, dins- i –fons-+ paraula començada per vocal Casa, masia Transitar, endinsar, enfonsar z • A principi de mot • Darrere consonant • Excepció: alguns mots d’origen grec Zel, zona Onze, alzina Amazona, trapezi [z]

Essa sorda i essa sonora en posició intervocàlica • En posició intervocàlica, el so

Essa sorda i essa sonora en posició intervocàlica • En posició intervocàlica, el so de essa sorda s’escriu amb –ss- i el de essa sonora, -s-. El fet de conèixer els sufixos que es formen amb essa sorda i essa sonora pot ajudar-nos a diferenciar-los en aquests casos. sufixos Amb essa sorda Amb essa sonora • -íssim/-íssima: augmentatiu • -ès/-esa/-esos/-eses: gentilici (grandíssim) (xinès/xinesa/xinesos/xineses) • -às/-assa: augmentatiu (barcassa) • -esa: qualitat (bellesa) • -essa: formació de femení (duquessa) • -ós/-osa: relació (esponjós) • -dissa: abundància (xerradissa) • -dís/-dissa: propensió (fonedís)

Grafies de mots que cal recordar so sord sonor grafies S Cabàs, Cadis, calabós,

Grafies de mots que cal recordar so sord sonor grafies S Cabàs, Cadis, calabós, Còrsega, dansa, esbós, gaspatxo, llapis, matís, mesquí, Saragossa, Sardenya, sarsuela, sentinella, vernís, Xerès, etc. ss Arrebossar, arrissar, Brussel·les, carnisseria, carrossa, cassola, discussió, disfressar, dissoldre, Eivissa, excessiu, frontissa, gessamí, massapà, mosso, mostassa, pissarra, pòlissa, regalèssia, Rosselló, tassa, tossut, etc. ç Adreçar, amenaçar, audaç, atroç, avançar, balança, braç, caçar, calçar, capaç, capçalera, començar, comerç, descalç, eriçó, escurçar, esforç, estruç, façana, feliç, forçar, França, glaç, llançar, lluç, Lluçanès, Moçambic, Niça, pedaç, pinça, etc S Adhesió, anàlisi, anestèsia, Àsia, asil, casino, centèsim, Cèsar, cohesió, crisi, decisió, dosi, episodi, explosió, fase, fusible, gasa, hipòtesi, lesió medusa, marquesa, mil·lèsim, museu, nasal, obesitat, països, paisatge, persuasió, princesa, tesi, etc. Z Amazona, aranzel, benzina, bronze, catorze, colze, dotze, esmorzar, magatzem, onze, pinzell, quinze, topazi, trapezi, zebra, zero, zona, etc