LES CATEGORIES GRAMATICALS ELS NOMS ELS DETERMINANTS ELS

  • Slides: 10
Download presentation
 • • • LES CATEGORIES GRAMATICALS ELS NOMS ELS DETERMINANTS ELS ADJECTIUS ELS

• • • LES CATEGORIES GRAMATICALS ELS NOMS ELS DETERMINANTS ELS ADJECTIUS ELS VERBS ELS PRONOMS ELS ADVERBIS LES PREPOSICIONS LES CONJUNCIONS LES INTERJECCIONS

Els noms q Un nom és una paraula que serveix per designar un ésser

Els noms q Un nom és una paraula que serveix per designar un ésser animat o inanimat o una idea. Exemples: nin, llop, gerani, taula, amor, bellesa, … q El nom és una paraula variable: segons el gènere (el nin, la nina) i segons el nombre (el llop, els llops). q El nom és el nucli del SN (Sintagma nominal): Una dona rossa Det nucli Compl. nom

Els adjectius q Un adjectiu és una paraula que serveix per designar les característiques

Els adjectius q Un adjectiu és una paraula que serveix per designar les característiques dels éssers o les coses (nina rossa, fruita verda, camí llarg). q L’adjectiu és una paraula variable: sol tenir dues formes per al singular i dues més per al plural (madur, madura, madurs, madures). Concorda amb el nom en gènere i nombre. q Dins el Sintagma Nominal fa la funció de complement del nom. El camí llarg.

Els determinants q Un determinant és una paraula que va davant del nom per

Els determinants q Un determinant és una paraula que va davant del nom per tal de presentar-lo (un moix), identificar-lo (aquella alzina) o quantificar-lo (tres avions). q Es classifiquen en vuit grups: q Articles (el, la…) q Demostratius (aquest, aquell, …) q Possessius (el meu, meva…) q Numerals (un, dos…) q Quantitatius (molt, poc…) q Indefinits (algun, qualsevol…) q Interrogatius (quin, quina? …) q Exclamatius (quin, quina!. . . )

Els pronoms q Un pronom és una paraula de significat variable que ens permet

Els pronoms q Un pronom és una paraula de significat variable que ens permet referir-nos a una persona, un animal o un objecte sense haver de dir-ne el nom. Ell canta. q Es classifiquen en sis grups: q Personals forts (jo, tu…) q Personals febles (em, et, …) q Demostratius (això, allò) q Indefinits (algú, ningú) q Interrogatius (qui, què) q Relatius (que, el qual…)

Els verbs q. Un verb és una paraula que expressa una acció (jugar), un

Els verbs q. Un verb és una paraula que expressa una acció (jugar), un esdeveniment (ploure) o un estat (estar). qÉs la paraula més variable, ja que es conjuga en funció de la persona (1ª, 2ª, …), el nombre (canta, cantam) i el temps (cant, cantava, cantaré). qÉs el nucli del SV (sintagma verbal) » Mengen conill amb ceba. V

Els adverbis q Un adverbi és una paraula que expressa una circumstància de temps

Els adverbis q Un adverbi és una paraula que expressa una circumstància de temps (avui, demà, sempre…), de lloc (aquí, allà, enlloc…), de manera (bé, malament…) o de quantitat (més, menys…). q És una paraula invariable. q Fan de complement del verb. Treballen molt.

Les preposicions q. Una preposició és una paraula que serveix per unir o relacionar

Les preposicions q. Una preposició és una paraula que serveix per unir o relacionar altres paraules. Per exemple: pa →oli pa amb oli q Són paraules invariables, és a dir, tenen una sola forma.

Les conjuncions q Una conjunció és una paraula que serveix per unir o relacionar

Les conjuncions q Una conjunció és una paraula que serveix per unir o relacionar una oració amb una altra. Per exemple: Anirem a la platja → fa bon temps. Anirem a la platja si fa bon temps q. Són invariables. q. Hi ha conjuncions que uneixen elements d’una mateixa categoria (de coordinació) i conjuncions que subordinen un element a un altre (de subordinació). Exemples: oli i sal → Coordinació No ha vingut perquè està malalt. → Subordinació

Les interjeccions q. Una interjecció és una paraula que serveix per fer una exclamació.

Les interjeccions q. Una interjecció és una paraula que serveix per fer una exclamació. Ei, vigila! q. Poden expressar dolor o oblit, incredulitat, avorriment, repugnància (ai!, bah!, uf!, ecs!) q. Són invariables, i sovint introdueixen les oracions de modalitat exclamativa.