Budowa Trasy Pnocnej w Szczecinie etap II wraz

  • Slides: 14
Download presentation

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Trasa Północna - koncepcja

Trasa Północna - koncepcja

Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana ze środków własnych

Trasa Północna – lokalizacja projektu

Trasa Północna – lokalizacja projektu

Trasa Północna – lokalizacja projektu

Trasa Północna – lokalizacja projektu

Trasa Północna – lokalizacja projektu względem Obwodnicy Śródmieścia Szczecina Przedmiot projektu Etap I Trasy

Trasa Północna – lokalizacja projektu względem Obwodnicy Śródmieścia Szczecina Przedmiot projektu Etap I Trasy Północnej Obwodnica Śródmieścia Szczcina

Trasa Północna – opis i cele OPIS PROJEKTU Projekt obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul.

Trasa Północna – opis i cele OPIS PROJEKTU Projekt obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul. Wkrzańskiej, budowę nowego odcinka tej drogi i połączenie jej z przebudowaną ul. Łączną, co stworzy nowe połączenie komunikacyjne na osiedlach Warszewo i Żelechowa, które wpłynie na zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego i ograniczenie liczby zatorów tworzących się na głównych ulicach tej części miasta. Projekt zakłada ponadto budowę infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowe, kanalizacja deszczowa), która przyczyni się między innymi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Opisywany projekt jest komplementarny z innymi inwestycjami drogowymi Miasta - zwiększy oddziaływanie Obwodnicy Śródmieścia Szczecina. Przedmiotowy projekt jest gotowy do realizacji – pozyskane ZRi. D i wykonane studium wykonalności. CELE SZCZEGÓŁOWE: - Stworzenie alternatywnych dróg łączących rejon północny ze Śródmieściem - Poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej w północnej części Szczecina - Zapewnienie infrastruktury towarzyszącej drogom na obszarze realizacji projektu

Trasa Północna – charakter Strategiczny projektu Projekt ma strategiczny charakter nie tylko dla Miasta

Trasa Północna – charakter Strategiczny projektu Projekt ma strategiczny charakter nie tylko dla Miasta Szczecin, ale również dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Trasa Północna jest uzupełnieniem Obwodnicy Śródmiejskiej, która jest głównym elementem układu komunikacyjnego Miasta Szczecin, którego zadaniem będzie odciążenie i udrożnienie ruchu w dzielnicach północnych i śródmieściu. Za pomocą tego układu komunikacyjnego przekierowany zostanie ruch tranzytowy od strony Polic, jak również transport wewnętrzny pomiędzy dzielnicami północnymi a resztą miasta.

Trasa Północna – koszty i terminy Koszt całkowity projektu: 52 703 000 PLN Przewidywana

Trasa Północna – koszty i terminy Koszt całkowity projektu: 52 703 000 PLN Przewidywana data rozpoczęcia projektu: projektu 2012 Przewidywana data zakończenia projektu: projektu 2014 Projekt jest gotowy do realizacji, aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych

Trasa Północna – zakres projektu 1. Prace budowlane 2. Zarządzanie projektem 3. Promocja projektu

Trasa Północna – zakres projektu 1. Prace budowlane 2. Zarządzanie projektem 3. Promocja projektu 4. Odszkodowania 5. Dokumentacja projektowa

Trasa Północna – zakres prac budowlanych Przebudowa i rozbudowa ul. Wkrzańskiej: • wykonanie robót

Trasa Północna – zakres prac budowlanych Przebudowa i rozbudowa ul. Wkrzańskiej: • wykonanie robót drogowych, • roboty związane z organizacją ruchu, w tym m. in. oznakowanie poziome i pionowe drogi, • ustawienie ekranu akustycznego, • budowa ścianki szczelno – oporowej, • urządzenie zieleni, • budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, • budowa sygnalizacji ulicznej, • przebudowa sieci energetycznych, • budowa systemu oświetlenia ulicy, • przebudowa sieci telekomunikacyjnych, • roboty związane z tymczasową organizacją ruchu na czas budowy. Przebudowa ul. Łącznej: • wykonanie robót drogowych wraz z organizacją ruchu, • budowa sieci oświetlenia ulicznego, • budowa sieci wodociągowej, • budowa kanalizacji sanitarnej, • budowa kanalizacji deszczowej wraz z komorą rozdziału, • budowa sieci gazowej, • budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDi. TM, • przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych TP S. A. oraz światłowodu ENEA, • przebudowa sieci energetycznych ENEA (usunięcie kolizji sieci 15 k. V oraz 0, 4 KV), • zagospodarowanie drzewostanu i zieleni.

Trasa Północna – produkty projektu • Nowy odcinek dwujezdniowej ul. Wkrzańskiej (droga kasy Z)

Trasa Północna – produkty projektu • Nowy odcinek dwujezdniowej ul. Wkrzańskiej (droga kasy Z) od skrzyżowania z ul. Bocianią do skrzyżowania z ul. Łączną długość ok. 1015, 32 m; • Przebudowana ulica Łączna od skrzyżowania z ulicą Rostocką do skrzyżowania z ulicą Hożą (droga klasy L) na długości ok. 1505, 00 m (w tym jest zakres przebudowy skrzyżowania z ulicą Wkrzańską); • Przebudowana ulica Rostocka na długości 133, 35 m (skrzyżowanie Rostocka - Łączna)

Dziękuję za uwagę wrzesień 2011 r.

Dziękuję za uwagę wrzesień 2011 r.