ASMAUL HUSNA AKIDAH AKHLAQ KHALISA QATRUNNADA ASMAUL HUSNA

  • Slides: 15
Download presentation
ASMAUL HUSNA AKIDAH AKHLAQ KHALISA QATRUNNADA

ASMAUL HUSNA AKIDAH AKHLAQ KHALISA QATRUNNADA

ASMAUL HUSNA Asma = nama HUSNA= BAIK

ASMAUL HUSNA Asma = nama HUSNA= BAIK

 ﺍﺍﺀ ﺍﻯ ﺍ ﺍ ﺍﻟ “ D I AL AH A LL AH

ﺍﺍﺀ ﺍﻯ ﺍ ﺍ ﺍﻟ “ D I AL AH A LL AH , TI D A K A D A T U H A N Y A NG B ER H A K D I S E M B A H M E L AI N KAN DI A , D I A M E M P U N Y A I A L A S M A UL HUS NA ( N A M A - N A M A Y A N G BA I K). ” ( Q S. T A H A 20 : 8 ) ﺍﺍ ﺍ ﻳ ﺍﺍ ﺍ ﺍ ﺍﺍ SESUNGUHNYA ALLAH MEMILIKI 99 NAMA, SERATUS KURANG SATU, BARANGSIAPA MENGHAFALNYA IA AKAN MASUK KE DALAM SURGA (HR. AL-BUKHARI DAN MUSLIM)

Al. Karim Al-Basit Al-Hafiz (Maha Mulia) (Melapangka n) (Memelihara) Al-Mukmin An-Nafi (Maha. Member i

Al. Karim Al-Basit Al-Hafiz (Maha Mulia) (Melapangka n) (Memelihara) Al-Mukmin An-Nafi (Maha. Member i Keamanan) Al-Akhir (Pemberi Manfaat) (Akhir) Al-Wakil Al-Matin (Mewakili) (Kokoh/Kuat) AL-’Adlu Al-Jami’ (Adil) (Mengumpulkan)

AL-KARIM (MAHA MULIA) Secara bahasa, al-karim mempunyai arti Yang Maha Mulia, Yang Maha Dermawan

AL-KARIM (MAHA MULIA) Secara bahasa, al-karim mempunyai arti Yang Maha Mulia, Yang Maha Dermawan atau Yang Maha Pemurah. Secara Istilah, al. Karim diartikan bahwa Allah Swt. Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk -Nya.

AL-MUKMIN (MAHAMEMBERI KEAMANAN) Al-mukmin secara bahasa berasal dari kata “amina” yang berarti pembenaran, ketenangan

AL-MUKMIN (MAHAMEMBERI KEAMANAN) Al-mukmin secara bahasa berasal dari kata “amina” yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah SWT al-mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Ketenangan hati hanya didapat bila kita dekat dengan Allah, rajin membaca Al - Qur'an, rajin sholat, dan lain - lain. ﺍﻟ ﺍﻱ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍﻟ ﺍ ﺍﻳ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭ Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Al-Hasyr : 23)

AL-WAKIL (MEWAKILI) Kata Al-wakil mengandung arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah SWT

AL-WAKIL (MEWAKILI) Kata Al-wakil mengandung arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluk-Nya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Contoh perilaku yang dapat diteladani dari Sifat Al-Wakiil adalah kita harus berusaha keras dalam mengerjakan sesuatu. Setelah itu kita tawakal (menyerahkan hasilnya kepada Allah). Niscaya Allah akan memberikan hasil yang baik. - (٤٨) ﻳﻼ ﺍﻟ ﻯ ﺍ ﺍﺍﻳ ﻻ Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung. (QS. Al-Ahzab : 48)

AL-’ADLU (ADIL) Al-‘Adl bearasal dari kata ‘adala yang berarti lurus dan sama. Keadillan Allah

AL-’ADLU (ADIL) Al-‘Adl bearasal dari kata ‘adala yang berarti lurus dan sama. Keadillan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah SWT juga didasari dengan ilmu Allah SWT yang Maha Luas. Sehingga tidak mungkin keputusan-Nya itu salah. Orang yang tidak pernah merasakan kesedihan, tidak akan mengenal kebahagiaan. Jika tidak ada yang buruk, kita tidak akan mengenal keindahan. Baik dan buruk sama pentingnya. Alloh menunjukkan yang satu dengan yang lain, yang benar dengan yang salah, dan menunjukkan kepada kita akibat dari masingnya. Dia memperlihatkan pahala sebagai lawan kata dari siksaan. (90) ﻭ ﺍ ﺍ ﺍﺍ ﻯ ﺍﻯ ﻱ ﻳﺍ ﺍ ﺍﻟ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. ( QS. An-Nahl: 90)

AL-BASITH (MELAPANGKAN) Kata al-Baasith sendiri berasal dari ba-sa-tha yang berarti keterhamparan, kemudian dikembangkan menjadi

AL-BASITH (MELAPANGKAN) Kata al-Baasith sendiri berasal dari ba-sa-tha yang berarti keterhamparan, kemudian dikembangkan menjadi “memperluas” atau ”melapangkan”. Al Basith bermakna Yang melapangkan hidup atau menambah rizki seseorang yang Allah kehendaki. ﻳ ﻳ ﺍ ﺍ ﺍ ﺍ ﻱ ﺍ ﺍ ﺍﻟ Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-Nya lagi Maha Melihat. (QS. Asy-Syu’raa : 27)

AN-NAFI (PEMBERI MANFAAT) An Naafi'u bermakna Yang Memberi manfaat bagi siapa yang Allah kehendaki.

AN-NAFI (PEMBERI MANFAAT) An Naafi'u bermakna Yang Memberi manfaat bagi siapa yang Allah kehendaki. Semua kejadian yang dialami manusia selama perjalanan hidupnya, apakah yang mendatangkan mudharat seperti sakit, sudah, sedih, derita dan sengsara, bencana dan azab, atau yang mendatangkan manfaat dalam hidupnya seperti untung, senang, bahagia, kesuksesan dan keselamatan, maka semua itu dari Allah, tidak ada pihak lain yang mampu memposisikan itu kepada makhluk hidup di dunia ini. Manusia tidak mampu untuk menarik kemanfaatan bagi dirinya dan tidak mampu pula menolak mudharat atas dirinya, semuanya itu dari Allah semata. ﻭ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍ ﺍ ٱﻠ ﺍ ﺍ ﺍ ﻯ ﻝ “Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-Tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya

AL-MATIN (KOKOH/KUAT) “al-Matîin” adalah Yang Maha sangat kuat. Dia Maha Mampu memberlakukan perintah dan

AL-MATIN (KOKOH/KUAT) “al-Matîin” adalah Yang Maha sangat kuat. Dia Maha Mampu memberlakukan perintah dan ketentuan-Nya kepada semua makhluk-Nya (tanpa ada satupun yang mampu menghalangi). Dia mampu memuliakan siapapun yang dikehendaki-Nya dan mampu menjadikan hina siapapun yang dikehendaki-Nya. ﺍﻟ ﺍﻟ ﺍ ﻭ ﺍ ﺍﻳ Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. ( QS. Adz-Dzariyat : 58)

AL-JAMI’ (MENGUMPULKAN) Jami’ berasal dari kata jama’ah yang artinya kumpulan, lebih dari satu, banyak.

AL-JAMI’ (MENGUMPULKAN) Jami’ berasal dari kata jama’ah yang artinya kumpulan, lebih dari satu, banyak. Al-Jami’ secara bahasa artinya Yang Maha Mengumpulkan / Menghimpun, yaitu bahwa Allah SWT Maha Mengumpulkan/Menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang Mahsyar pada hari kiamat. ﻭ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﻳ ﺍ ﺍﺍ ﻯ ﻳ ﻳ ﺍﻟ "Allah-lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya; akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ( QS. Al-Jatsiyah :

AL-HAFIDZ (MEMELIHARA) Dia menjaga/memelihara apa yang dilakukan oleh hamba-Nya berupa amal baik atau amal

AL-HAFIDZ (MEMELIHARA) Dia menjaga/memelihara apa yang dilakukan oleh hamba-Nya berupa amal baik atau amal buruk, yang ma’ruf atau yang mungkar, taat atau maksiat. Tidak ada yang terlewatkan sedikitpun dari-Nya walaupun seberat semut kecil. ﻳﻭ ﺍ ﺍ ﻳ ﺍ ﺍ ﺍﻱ ﺍ ﺍ ﻱ ﺍ ﺍﻟ ﻱ ﺍ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍﻳ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ( QS. Al-Baqarah : 255)

AL-AKHIR (AKHIR) Al Akhir artinya yang maha akhir yang tidak ada sesuatupun setelah Allah

AL-AKHIR (AKHIR) Al Akhir artinya yang maha akhir yang tidak ada sesuatupun setelah Allah SWT. Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalan-Nya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. ﻳ ﺍﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍآ ﺍ Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ( QS. Al. Hadid : 3)