Vslovnost samohlsek a souhlsek Centrum pro virtuln a

  • Slides: 12
Download presentation
Výslovnost samohlásek a souhlásek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Výslovnost samohlásek a souhlásek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

 • Výslovnost samohlásek a samohláskových skupin • 1. ráz – tvrdý hlasový začátek

• Výslovnost samohlásek a samohláskových skupin • 1. ráz – tvrdý hlasový začátek slov začínajících na samohlásku – vyslovujeme: • a) na začátku věty nebo větného úseku • A ty nepřijdeš? [a ti nepřijdeš? ] • • b) po neslabičné předložce • k Aničce [k aničce] • k oknu [k oknu] • s Ivanou [s ivanou] •

ráz je nezávazný: a) v mezisloví • po obědě [po objeďe, po objeďe] b)

ráz je nezávazný: a) v mezisloví • po obědě [po objeďe, po objeďe] b) na morfologických švech • nauč se to [nauč se to na uč se to] ráz se neužívá: a) při výslovnosti dvojhlásek mouka [mouka] b) ve slovech přejatých špion [špijón], fialový [fijaloví] (při výslovnosti ia, ei, io, iu – vkládáme slabé j)

 • • 2. zachováváme náležitou kvalitu samohlásek hele [hala] e se blíží a

• • 2. zachováváme náležitou kvalitu samohlásek hele [hala] e se blíží a viď [veť] i se blíží e v noci [v naci] o se blíží a • výslovnost typická pro oblast středních Čech a Prahy - tzv. pražština •

3. zachováme náležitou délku (kvantitu) samohlásek: • nezkracujeme – domů, dolů, knedlík [domu, dolu,

3. zachováme náležitou délku (kvantitu) samohlásek: • nezkracujeme – domů, dolů, knedlík [domu, dolu, knedlik] • (pro oblast severovýchodní Moravy a Slezska je typické krácení všech samohlásek) • neprodlužujeme – moře, prapor, pivo, dcera, zelí [móře, prápor, pívo, dcéra, zéli] 4. dvě samohlásky vedle sebe vyslovujeme nesplývavě modrooký, pootevřít, po obědě, matka a otec

 • Výslovnost souhlásek • • 1) Asimilace (spodoba)znělosti setkají-li se vedle sebe dvě

• Výslovnost souhlásek • • 1) Asimilace (spodoba)znělosti setkají-li se vedle sebe dvě souhlásky, z nichž jedna je znělá a druhá neznělá (obě párové), vysloví se obě buď zněle, nebo nezněle (o znělosti či neznělosti rozhoduje poslední souhláska) • toto pravidlo platí i pro souhlásky nacházející se v mezisloví • • sbírat [zbírat], loďka [loťka], pod stolem [pot stolem] •

výjimku tvoří souhláska v sama se asimiluje, asimilaci nezpůsobuje • svolat, zvolat [svolat, zvolat],

výjimku tvoří souhláska v sama se asimiluje, asimilaci nezpůsobuje • svolat, zvolat [svolat, zvolat], ale vztyčit [fstičit] • hlásková skupina sh se vyslovuje dvojím způsobem [sch; zh] shánět [scháňet], [zháňet] • ve slovech shora, shůry, shluknout – vyslovujeme pouze zh • na konci slova místo znělé vyslovíme neznělou souhlásku • sud [sut], zpěv [spjef]

Výslovnost souhláskových skupin Stojí-li vedle sebe dvě různé souhlásky, vyslovíme obvykle obě; [hříbje, jdu,

Výslovnost souhláskových skupin Stojí-li vedle sebe dvě různé souhlásky, vyslovíme obvykle obě; [hříbje, jdu, jablko, zmrzl] 2. Zjednodušená výslovnost - nemusíme vyslovit všechny hlásky dcera [cera], srdce [srce], ctnost [cnost], jsem [sem], prázdný [prázní] Nezjednodušujeme: setkají-li se vedle sebe dvě sykavky (sykavka s polosykavkou), pokud jsou párové (z hlediska znělosti), platí zde pravidlo o spodobě znělosti. • [ krkonošskí, písčití, zživotňit, bjelošskí ]

- hláskové skupiny ts, ds na hranici předpony a kořenu slova a v mezisloví

- hláskové skupiny ts, ds na hranici předpony a kořenu slova a v mezisloví podsvětí, podsypat, předsálí, bít se [potsvjeťí, potsipat, přetsálí, bít se] Obojí výslovnost mají slova: dětský, větší, lidský, portské [ďetskí, ďeckí; vjetší, vječí; lidskí, lickí, portské, porcké] • sedm, osm, sedmnáct, sedmdesát [sedm, sedum; osm, osum; sedmnáct, sedumnáct; sedmdesát, sedumdesát]

 • Pozor na výslovnost následujících adjektiv v plurálu: • • přeloučský [přeloučskí] přeloučští

• Pozor na výslovnost následujících adjektiv v plurálu: • • přeloučský [přeloučskí] přeloučští [přeloučťí] dobříšský [dobříšskí] dobříšští [dobříšťí] pařížský [paříšskí] pařížští [paříšťí] francouzský [francouskí] francouzští [francoušťí]

3. Splývavá výslovnost zdvojené souhlásky vedle sebe vyslovíme obyčejně nezdvojeně měkký [mňekí], činnost [činost],

3. Splývavá výslovnost zdvojené souhlásky vedle sebe vyslovíme obyčejně nezdvojeně měkký [mňekí], činnost [činost], vyšší [viší] Zdvojeně vyslovíme: a) tam, kde cítíme sklad slova (předpona a kořen) poddůstojník, nepoddajný materiál, čtvrttónový, dvojjehlan b) tam, kde by mohlo dojít ke změnám smyslu nejjasnější – nejasnější racci – raci c) v mezisloví nad domem, bez zubů, měl lyže

Výslovnost samohlásek a souhlásek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Výslovnost samohlásek a souhlásek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Konopková, L. , Krejčová, M. : Čeština ve škole i doma. Fortuna, Praha 1998 Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva, Petra Velanová, Třebíč 2005 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 2007