SOSYAL GVENLK KURUMU ANTALYA SOSYAL GVENLK L MDRL

  • Slides: 14
Download presentation
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013

6385 SAYILI KANUN q KANUN NO : 6385 q SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

6385 SAYILI KANUN q KANUN NO : 6385 q SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN q RESMİ GAZETE : 19/01/2013 Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

6385 SAYILI KANUN Gazeteci ve Milletvekillerine Yıpranma (Fiili Hizmet Süresi Zammı) 31 Ekim 2020

6385 SAYILI KANUN Gazeteci ve Milletvekillerine Yıpranma (Fiili Hizmet Süresi Zammı) 31 Ekim 2020 3/174

6385 SAYILI KANUN Fiili Hizmet Süresi Zammı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri

6385 SAYILI KANUN Fiili Hizmet Süresi Zammı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 506 sayılı Kanunun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, Kanunun 40 ıncı maddesi ile fiili hizmet süresi zammı olarak yeniden düzenlenmiştir. 19/1/2013 tarihli, 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Kanunla Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle fiili hizmet süresi zammı uygulaması kapsamı genişletilmiş olup; ü Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar, ü TRT’de Basın Kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle, haber hizmetinde fiilen çalışanlar, ü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlar, Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil edilerek, Belirtilen işyerlerinde çalışılan her 360 günlük hizmet karşılığında toplam prim ödeme gün sayılarına 90 gün fiili hizmet verilmesi sağlanmıştır. 31 Ekim 2020 4/174

6385 SAYILI KANUN Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar q Kanunun 4 üncü maddesinin

6385 SAYILI KANUN Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar q Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında 40 ıncı maddede yer alan tablonun 1 ila 15 numaralı sıralarında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2008 yılı Ekim ayı başından, 6385 sayılı Kanunla söz konusu tabloya eklenen 16 ila 18 numaralı sıralarında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar ise 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacaklardır. q 16) Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar. (90) q 17) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar. (90) q 18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışardan atanan bakanlar. (90) 31 Ekim 2020 5/174

6385 SAYILI KANUN Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanların prim

6385 SAYILI KANUN Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanların prim oranları ve işverenler tarafından bildirimi Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işyeri işverenlerince fiili hizmet süresi zammına tabi çalıştırdıkları sigortalıların bildirimleri; q Prim ödeme gün sayısına 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılardan, - Tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 32 nolu, - İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için 33 nolu, - Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için 34 nolu, belge türleri seçilmek suretiyle yapılacaktır. 31 Ekim 2020 6/174

6385 SAYILI KANUN İŞVERENLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER: q 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

6385 SAYILI KANUN İŞVERENLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER: q 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaya devam edenlerden; - aylığını her ayın 1’inde alanların 1/2/2013, - aylığını her ayın 15'inde alanların 15/2/2013, tarihinden itibaren durumlarına uygun belge türü ile işverenleri tarafından Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2020 7/174

6385 SAYILI KANUN 01. 10. 2008 -01. 02. 2013 DÖNEMİ q 2008 yılı Ekim

6385 SAYILI KANUN 01. 10. 2008 -01. 02. 2013 DÖNEMİ q 2008 yılı Ekim ayı başından yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2013 yılı Şubat ayı başına kadar geçen sürelerine ait prim/karşılık farklarının hesaplanarak sigortalılardan tahsil edilebilmesi için söz konusu sürelere ait prim belgelerinin işverenler tarafından; q - Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılardan, aylığını her ayın 1’inde alanlar için (1/10/2008 -31/1/2013 arası) 1/5/2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için (15/10/200814/2/2013 arası )15/5/2013 tarihine kadar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine, q - Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan, aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1/5/2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için 15/5/2013 tarihine kadar Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına, (kağıt ortamında) verilmesi gerekmektedir. İdari para cezası uygulanmaması için söz konusu belgelerin üç ay içinde Kurumumuza verilmesi zorunludur. 31 Ekim 2020 8/174

6385 SAYILI KANUN Örnek; q Özel sektöre ait gazete işyerince, Basın Kartı Yönetmeliğine göre

6385 SAYILI KANUN Örnek; q Özel sektöre ait gazete işyerince, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle 1/10/2008 -1/2/2013 tarihleri arasında fiili hizmet süresi zammı kapsamında fiilen ayda 125 saat çalışmış olan sigortalı, bu çalışma saatinin günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı (125 / 7, 5 = 16, 66) tama iblağ edildikten sonra 17 günlük süresi için (32) nolu, kalan 13 günlük süre için ise (01) nolu belge türü ile Kuruma bildirilecektir. 31 Ekim 2020 9/174

6385 SAYILI KANUN Prim farkını ödemek isteyen sigortalılar q 4/a kapsamında 01. 10. 2008

6385 SAYILI KANUN Prim farkını ödemek isteyen sigortalılar q 4/a kapsamında 01. 10. 2008 – 31. 01. 2013 veya 15. 10. 2008 – 14. 02. 2008 dönemini kapsayan fiili hizmet süresi zammı prim farkını ödemek için dilekçe ile en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuracaklar, bu başvuruya istinaden işverenleri tarafından verilen aylık prim hizmet belgesi dikkate alınarak tahakkuk eden borç miktarı bildirilecektir. q 4/c kapsamında olanların 01. 10. 2008 – 31. 01. 2013 veya 15. 10. 2008 – 14. 02. 2008 dönemini kapsayan fiili hizmet süresi zammı prim farkını ödemeleri için müracaat etmelerine bakılmaksızın son çalıştığı kurumlarınca verilen aylık prim hizmet belgesi dikkate alınarak tahakkuk eden borç miktarı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca kişilere bildirilecektir. 31 Ekim 2020 10/174

6385 SAYILI KANUN ÖDEMELER q. Tahakkuk ettirilen prim tutarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip

6385 SAYILI KANUN ÖDEMELER q. Tahakkuk ettirilen prim tutarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden şubat ayı başından itibaren 6 ay içinde Kurumumuz hesaplarına ödenmesi, -aylığını her ayın 1’inde alanlar 1/8/2013, (SON TARİH) -aylığını her ayın 15'inde alanlar ise 15/8/2013 tarihine(SON TARİH) q 6 altı ay içinde prim farkını ödemeyen veya noksan ödeyen sigortalının prim farkının tamamını veya kalan kısmını ödemek için Kuruma yeniden yazılı olarak başvurması ve ödeyeceği prim tutarının da bu talebine göre gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte yeniden hesaplanacaktır. q 4/C kapsamında bulunan sigortalılar ödemelerini (Kurumumuzun Ziraat Bankasında bulunan “ONLİNE TAHSİLATLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SGK(EMS/BAĞ/SSK)-DİĞER TAHSİLATLAR” hesabına, saymanlık adı “GELİR MUHASEBE”, tahsilat tipi “DİĞER EMSAN TAHSİLATI” olarak belirtilmek suretiyle yatıracak ve alacakları banka dekontunun bir örneğini dilekçe ekinde Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına) göndereceklerdir. 31 Ekim 2020 11/174

6385 SAYILI KANUN Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi

6385 SAYILI KANUN Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar hakkında uygulanacak diğer hususlar a) İşverenler ile kamu idarelerince üç aylık yasal sürede Kuruma verilmeyen fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki çalışmalara ait her bir ek belge için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. b) Sigortalılar tarafından ödenecek prim farkı/karşılık tutarı, işverenler/kamu idareleri tarafından verilen fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki ek mahiyetteki prim ve hizmet belgesinde kayıtlı çalışmaların geçtiği tarihteki prime esas kazanç/emekli keseneğine esas aylık tutarına göre hesaplanacaktır. c) 2008 yılı Ekim ayı başından 2013 yılı Şubat ayı başına kadar geçen sürenin bir kısmında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, bir kısmında ise (c) bendi kapsamında çalışanların, (a) bendi kapsamında geçen çalışmalarına ait işlemler en son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM’ce, (c) bendi kapsamında geçen çalışmalarına ait işlemler ise Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 31 Ekim 2020 12/174

6385 SAYILI KANUN d) Tahakkuk ettirilen prim farkı/karşılık tutarının ödenmemesi durumunda, fiili hizmet süresi

6385 SAYILI KANUN d) Tahakkuk ettirilen prim farkı/karşılık tutarının ödenmemesi durumunda, fiili hizmet süresi zammı verilmeyecek, noksan ödenmesi halinde ise ödenmiş olan miktar 2008 yılı Ekim ayından başlamak üzere ilgili aylara/yıllara maledilerek fiili hizmet süresi zammı buna göre hesaplanacaktır. e) Prim/karşılık tutarının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar tarafından aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1/8/2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için 15/8/2013 tarihine kadar Kuruma ödenmesi gerekmekte olup, prim/karşılık tutarının söz konusu sürelerde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutar için yasal sürenin bitim tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacaktır. f) Kanunun geçici 48 inci maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılanların yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, bu madde kapsamında haklarında yapılan işlemler bir defaya mahsus olmak üzere iptal edilecek ve ödedikleri tutarlar iade edilecektir. 31 Ekim 2020 13/174

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Arz / Teşekkür Ederiz. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Arz / Teşekkür Ederiz. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü