SIMPLY CLEVER 1 SIMPLY CLEVER Posilovn firemn kultury

  • Slides: 26
Download presentation
SIMPLY CLEVER 1

SIMPLY CLEVER 1

SIMPLY CLEVER Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA

SIMPLY CLEVER Posilování firemní kultury ve společnosti ŠKODA AUTO & projektová práce Miroslav KROUPA Budování firemní kultury ve znalostní organizaci Praha, 13. září 2007 mailto: miroslav. kroupa@skoda-auto. cz

SIMPLY CLEVER Firemní kultura firemní kultura je • soubor vlastností, kompetencí, postojů, vnímání firmy,

SIMPLY CLEVER Firemní kultura firemní kultura je • soubor vlastností, kompetencí, postojů, vnímání firmy, který pozitivním způsobem oslovuje ] zákazníky ] externí partnery ] zaměstnance ] a umožňuje firmě být úspěšná ve všech směrech 3

SIMPLY CLEVER Význam firemní kultury úspěšný podnik – můj zaměstnavatel …Mc. Donald, NOKIA, TOYOTA,

SIMPLY CLEVER Význam firemní kultury úspěšný podnik – můj zaměstnavatel …Mc. Donald, NOKIA, TOYOTA, A. T. Kearney, IKEA, Microsoft, Bang & Olufsen, Coca & Cola, Porsche… Čím se vyznačují tyto firmy? ü dlouhá léta působení na trhu, ü soustavně se zlepšují, ü mají vlastní kulturu ü většinou danou zakladetelem ü a prostřednictvím této kultury vlastní image vybrali jsme si ŠKODU AUTO naši firmu 4

SIMPLY CLEVER Přednosti x nedostatky silné firemní kultury Přednosti Nedostatky Jasný a přehledný pohled

SIMPLY CLEVER Přednosti x nedostatky silné firemní kultury Přednosti Nedostatky Jasný a přehledný pohled na firmu Tendence k uzavřenosti firemního systému Přímá a jednoznačná komunikace Trvání na tradicích a nedostatek flexibility Rychlé nalezení řešení a rozhodnutí Blokace nových strategií Rychlá implementace inovací Vynucování konformity za každou cenu Málo formálních kontrolních postupů; nižší nároky na kontrolu Složitá adaptace nových spolupracovníků Vysoká jistota a důvěra spolupracovníků Vysoká motivace Nízká fluktuace Značná identifikace s firmou a loajalita 5

SIMPLY CLEVER Řízení firemní kultury Řízení kultury se týká: (Armstrong, 1999) Změny kultury –

SIMPLY CLEVER Řízení firemní kultury Řízení kultury se týká: (Armstrong, 1999) Změny kultury – vytváření postojů, přesvědčení a hodnot, které budou odpovídat poslání, strategiím, prostředí a technologiím organizace. Cílem je dosáhnout významných změn v klimatu organizace, ve stylu řízení a chování, které pozitivně podpoří splnění cílů organizace. Posilování kultury – jeho cílem je zachovat a posílit to, co je v současné kultuře dobré nebo funkční. Dosažení oddanosti – což se týká oddanosti členů organizace jejímu poslání, strategiím a hodnotám. 6

V SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkonnost Tvorba hodnot Inovativnost Respekt

V SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkonnost Tvorba hodnot Inovativnost Respekt Odpovědnost Trvalá udržitelnost 7

SIMPLY CLEVER Anketa ke koncernovým hodnotám Setkání managementu 18. prosince 2003 velmi dobře uspokojivě

SIMPLY CLEVER Anketa ke koncernovým hodnotám Setkání managementu 18. prosince 2003 velmi dobře uspokojivě příliš málo VSTŘÍCNOST K ZÁKAZNÍKOVI 14% 42% MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST 26% 44% 30% TVORBA HODNOT 22% 49% 29% INOVATIVNOST 23% 34% 43% RESPEKT 11% 35% 54% ODPOVĚDNOST 19% 38% 43% TRVALÁ UDRŽITELNOST 16% 48% 36% 8

SIMPLY CLEVER Časová osa (I) Prosinec 2003 Květen 2004 Usnesení představenstva ke změně firemní

SIMPLY CLEVER Časová osa (I) Prosinec 2003 Květen 2004 Usnesení představenstva ke změně firemní kultury a založení hlavního týmu Dotazníková akce 9

SIMPLY CLEVER Hlavní tým ŠKODA G p. Kroupa (vedení) kandidáti do managementu p. Kubišta

SIMPLY CLEVER Hlavní tým ŠKODA G p. Kroupa (vedení) kandidáti do managementu p. Kubišta E p. Taege pí. Bázlerová P p. Utermarck pí. Přikrylová T p. Machan p. Brůžek V p. Nanáši p. Jirutka Z p. Chadt pí. Vlková-Kilianyová oblast management 10

SIMPLY CLEVER Účast v anketě Forma: Anketa mezi zaměstnanci (duben-květen 2004) Očekávané maximum: 7

SIMPLY CLEVER Účast v anketě Forma: Anketa mezi zaměstnanci (duben-květen 2004) Očekávané maximum: 7 300 odpovědí SKUTEČNOST Odpovědí celkem: 7 601 z toho úplných: 6 758 Míra úspěšnosti Cíl 50% SKUTEČNOST 93% podle oblastí: G: 502 E: 659 P: 600 T: 479 V: 3 870 Z: 648 11

SIMPLY CLEVER Odpovědi - tematické oblasti Hlavní tým shrnul odpovědi na volně položené anketní

SIMPLY CLEVER Odpovědi - tematické oblasti Hlavní tým shrnul odpovědi na volně položené anketní otázky do následujících tematických oblastí (cca 6000 odpovědí) • • • Nerespektování podřízených Zaměřit audit více na kvalitu produktu pro zákazníka Zlepšit dostupnost informací (prostřednictvím externích zákazníků) Kladné hodnocení koncernových zásad ze strany zaměstnanců Využít motivaci zaměstnanců k úspěšné realizaci projektů Zavést v naší firmě procedury zpětné vazby Posilovat v zaměstnancích hrdost na značku Zlepšovat komunikaci v rámci naší firmy Začít se zlepšováním firemní kultury podle koncernových zásad odshora (hierarchicky) Prověřovat procesy a optimalizovat schvalovací procesy – transparentnost, zjednodušení 12

SIMPLY CLEVER Časová osa (II) Prosinec 2003 Květen 2004 Červenec 2004 Říjen 2004 Listopad

SIMPLY CLEVER Časová osa (II) Prosinec 2003 Květen 2004 Červenec 2004 Říjen 2004 Listopad 2004 Říjen 2005 Prosinec 2005 Usnesení představenstva ke změně firemní kultury a založení hlavního týmu Dotazníková akce Definice 10 projektů ke zlepšování procesů a firemní kultury ve společnosti ŠKODA Tržiště projektů pro kandidáty do managementu, trainee a dobrovolníky získání členů projektových týmů Formování projektových týmů Projektové fórum se zaměstnanci, kandidáty do managementu, manažery a představenstvem k ukončení projektů Workshopy k projektům na setkání managementu 13

SIMPLY CLEVER Projekty ke koncernovým hodnotám (I) Vstřícnost k zákazníkovi 1. Efektivní a tržní

SIMPLY CLEVER Projekty ke koncernovým hodnotám (I) Vstřícnost k zákazníkovi 1. Efektivní a tržní procesy díky snadné dostupnosti informací prostřednictvím externích zákazníků 2. Funkční a dlouhodobá kvalita s orientací na zákazníka 3. Zlepšit spokojenost interních zákazníků / zákaznický princip mezi jednotlivými oblastmi Maximální výkonnost 4. Hodnocení výkonnosti, která se řídí koncernovými hodnotami Tvorba hodnot 5. Vytvořit pool stěžejních procesů a optimalizovat je 6. Řízení projektů se systémovou podporou

SIMPLY CLEVER Projekty ke koncernovým hodnotám (II) Inovativnost 7. Portál pro zaměstnance Respekt 8.

SIMPLY CLEVER Projekty ke koncernovým hodnotám (II) Inovativnost 7. Portál pro zaměstnance Respekt 8. Další rozvíjení vzájemného respektu Odpovědnost 9. Zavádění nových plánovacích a rozhodovacích procesů Udržitelný rozvoj 10. Další rozvíjení nástrojů řízení

SIMPLY CLEVER Proč práce v projektovém týmu? ü vlastní iniciativa / další osobní rozvoj

SIMPLY CLEVER Proč práce v projektovém týmu? ü vlastní iniciativa / další osobní rozvoj ü vnitřní síla k poznávání a tvorbě nového ü vůle změnit status quo ü dokázat, že nejsem nějaký X. Y. , ale osobnost s vůlí a potenciálem posouvat hranice ŠKODY AUTO dál děkujeme, tvoříte firemní kulturu a jste její součástí 16

SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty v číslech ü 10 projektů a projektových týmů ü v

SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty v číslech ü 10 projektů a projektových týmů ü v projektových týmech a v hlavním týmu KLL je ü ü ü přímo zapojeno celkem 123 zaměstnanců 3 informační akce s odbory OS KOVO 6 hlavních příloh a 9 příspěvků jednotlivých projektových týmů pro firemní časopis ŠKODA Mobil 8 společných schůzek všech projektových týmů 57 pracovních porad hlavního týmu KLL nespočetné množství zasedání projektového týmu a tisíce hodin práce a tvůrčích nápadů 17

SIMPLY CLEVER Časová osa (III) Říjen 2005 Projektové fórum se zaměstnanci, kandidáty do managementu,

SIMPLY CLEVER Časová osa (III) Říjen 2005 Projektové fórum se zaměstnanci, kandidáty do managementu, manažery a představenstvem k ukončení projektu Leden 2006 Založení nového týmu pro posílení firemní kultury a potvrzení v představenstvu Březen 2006 Analýza aktuálního stavu a výsledků inicializačního projektu ke zlepšení firemní kultury Květen 2006 Definice nových projektů Prosinec 2007 Realizace projektů a ustanovení kontinuálního principu činnosti týmu pro zlepšení podnikové kultury 18

SIMPLY CLEVER Hodnoty - přeskupení Udržitelný rozvoj Inovativnost Tvorba hodnot Odpovědnost Vstřícnost k zákazníkovi

SIMPLY CLEVER Hodnoty - přeskupení Udržitelný rozvoj Inovativnost Tvorba hodnot Odpovědnost Vstřícnost k zákazníkovi Maximální výkonnost Respekt 2007, 2008 MANAGEMENT JAKO NOSITEL HODNOT 19

SIMPLY CLEVER 1. Etický kodex 2. Zkušenost z výrobní linky pro nové zaměstnance 3.

SIMPLY CLEVER 1. Etický kodex 2. Zkušenost z výrobní linky pro nové zaměstnance 3. Rotace mezi oblastmi 4. 360°- feedback – pro management a zjednodušeně pro všechny zaměstnance v intranetu 5. Platforma pro dialog vas. nazor. se. pocita@skodaauto. cz 6. Podpora interní komunikace a rozšíření motivačních programů MAXIMÁLNÍ VÝKON RESPEKT Priorizovaná opatření 2006 -07 20

SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty - příspěvky ü Změny a zlepšení v procesech (feedback 360º,

SIMPLY CLEVER Koncernové hodnoty - příspěvky ü Změny a zlepšení v procesech (feedback 360º, databanka k plánovacím procesům, workshopy na téma respekt…) ü vše nad rámec běžných pracovních úkolů ü zjištění a řešení úzkých profilů ü obohacení o poznatky z jiných oblastí ü zkušenosti s projektovou prací ü to pro naši firemní kulturu znamená krok vpřed ü ale … hmatatelné přínosy hodnotí zaměstnanci, čas a úspěch firmy 21

SIMPLY CLEVER Změna firemní kultury • dlouhodobost změny kultury • každodenní proces (podobně jako

SIMPLY CLEVER Změna firemní kultury • dlouhodobost změny kultury • každodenní proces (podobně jako kvalita na počátku 90. let – „naše náboženství“) • důraz na kontinuitu • nezastupitelnost a nepřenositelnost role managementu • nedopustit rozmělnění projektů • individualismus jednotlivých útvarů / jednotlivců 22

SIMPLY CLEVER Firemní kultura ŠKODA Auto odkaz zakladatelů podniku „Jen to nejlepší, co můžeme

SIMPLY CLEVER Firemní kultura ŠKODA Auto odkaz zakladatelů podniku „Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. “ Laurin & Klement, 1914) 23

SIMPLY CLEVER www. skoda-auto. cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

SIMPLY CLEVER www. skoda-auto. cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

SIMPLY CLEVER 25

SIMPLY CLEVER 25

SIMPLY CLEVER Hodnoty a management ü podporovat všechny aktivity při zavádění hodnot a zásad

SIMPLY CLEVER Hodnoty a management ü podporovat všechny aktivity při zavádění hodnot a zásad ü seznámit zaměstnance s hodnotami a zásadami ü vést příkladem („leading by example“) ü zaměřovat procesy, vystupování, rozhodování a úkoly v souladu s hodnotami a principy ü aktivně vyžadovat dodržování hodnot / principů ü vytváření a upevňování hodnot v jednání má dlouhodobý charakter nikdy nekončí 26