KOENY EVROPSK KULTURY Grantov projekt Koeny evropsk kultury

  • Slides: 44
Download presentation
KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Grantový projekt „Kořeny evropské kultury“, registrační číslo CZ. 1. 07/1. 1.

KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY Grantový projekt „Kořeny evropské kultury“, registrační číslo CZ. 1. 07/1. 1. 09/03. 0035 je na Podještědském gymnáziu a partnerských školách realizován od 1. 9. 2010 v rámci globálního grantu CZ. 1. 07/1. 1. 09 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF.

Základní cíle projektu Ø komplexní zpracování modulu Kořeny evropské kultury Ø naplnění a efektivní

Základní cíle projektu Ø komplexní zpracování modulu Kořeny evropské kultury Ø naplnění a efektivní využití vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV a G Ø přispění k rozvoji klíčových kompetencí žáků vymezených v RVP Ø soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje

Dílčí cíle projektu Ø vytvoření kurikula předmětu Kořeny evropské kultury včetně metodologie a relevantních

Dílčí cíle projektu Ø vytvoření kurikula předmětu Kořeny evropské kultury včetně metodologie a relevantních pomůcek Ø seznámení pedagogické veřejnosti LK s didaktickými a obsahovými možnostmi výuky Ø dílny a projektové dny pro žáky + internetové soutěže Ø rozvoj partnerství škol v rámci společné práce využívající Kořeny evropské kultury, zaměřený na jejich aktuální využití v současném světě

Klíčové aktivity projektu Ø tvorba učebního textu Kořeny evropské kultury Ø tvorba Příručky pro

Klíčové aktivity projektu Ø tvorba učebního textu Kořeny evropské kultury Ø tvorba Příručky pro učitele Ø příprava didaktických materiálů Ø tvorba Regionálního portfolia Ø semináře pro pedagogy LK Ø projektové dny pro žáky z partnerských škol Ø dílny pro žáky 5. tříd ZŠ

Doplňkové aktivity Ø internetová soutěž pro žáky Ø žákovská soutěž o nejlepší tematickou interaktivní

Doplňkové aktivity Ø internetová soutěž pro žáky Ø žákovská soutěž o nejlepší tematickou interaktivní pomůcku Ø ověřování modulu Kořeny evropské kultury ve výuce na ZŠ a gymnáziích Ø tvorba metodických materiálů s využitím kořenů evropské kultury v regionální výuce Ø prezentace produktů projektu v regionu

Výstupy projektu Ø učební text Ø příručka pro učitele Ø soubor multimediálních pomůcek Ø

Výstupy projektu Ø učební text Ø příručka pro učitele Ø soubor multimediálních pomůcek Ø regionální portfolio

Učební text 1. 2. 3. 4. 5. Kořeny evropské kultury a jejich význam Vesmír,

Učební text 1. 2. 3. 4. 5. Kořeny evropské kultury a jejich význam Vesmír, člověk, civilizace, kultura 1. Vznik vesmíru a života na Zemi 2. Předchůdci člověka 3. Vznik kultury a civilizace 4. Historická epocha a etapa Člověk a měření času 1. Kalendář 2. Letopočet Vývoj písma 1. Předchůdci písma 2. Typy nejstarších písem 3. Nejstarší písma světa 4. Materiál na psaní 5. Psací náčiní Starověké civilizace a jejich mytologie 1. Starověké báje o stvoření světa 2. Starověký Egypt 3. Starověká Mezopotámie 4. Starověké Řecko 5. Starověký Řím 6. Antická mytologie 1. Řecká mytologie 2. Římské protějšky řeckých bohů 3. Antičtí heroové 7. Biblická dějeprava 1. Složení Bible 2. Starozákonní příběhy 3. Judaismus, židovské zvyky a tradice 4. Nový zákon 8. Křesťanství 1. Šíření křesťanství 2. Složení křesťanské církve 3. Církevní hodnosti a tituly 4. Kláštery 5. Křesťanská liturgie 6. Chrám a jeho členění 9. Čechy a jejich svatí 10. Světová náboženství 1. Islám 2. Hinduizmus 3. Buddhizmus 4. Konfuciánství 5. Šintoizmus 6. Taoizmus 11. Příloha: Advent a doba vánoční

Uspořádání textu, metody a postupy Ø barevné odlišení kapitol Ø ikony odpovězte na otázku

Uspořádání textu, metody a postupy Ø barevné odlišení kapitol Ø ikony odpovězte na otázku doplňte text pracujte s odbornými zdroji, literaturou i internetem pracujte s mapou a atlasem hry, soutěže, úkoly, dramatizace k zamyšlení

Ø místo pro doplňování textu Ø tabulky Ø ilustrace Ø mapy

Ø místo pro doplňování textu Ø tabulky Ø ilustrace Ø mapy

Odpovědi na otázky Ve dvojicích si vylosujte číslo jednoho přikázání, pantomimicky je předveďte tak,

Odpovědi na otázky Ve dvojicích si vylosujte číslo jednoho přikázání, pantomimicky je předveďte tak, aby je ostatní spolužáci poznali, a pak je vysvětlete i ve vztahu k současnosti. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému. Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statku bližního svého. Jak ovlivňuje Desatero náš současný život? . . . ………………. . . . . . . . Dal Hospodin Mojžíšovi i další přikázání? . . . . Čeho se týkala? . . . . . V kterých částech Bible bychom se s nimi mohli seznámit? . . . .

2. Na mnoha místech jste se setkali se jmény antických bohů, která dosud ovlivňují

2. Na mnoha místech jste se setkali se jmény antických bohů, která dosud ovlivňují naši slovní zásobu. c) Jak se antická mytologie odráží v přírodních vědách? Vymyslete co nejvíce příkladů podle uvedeného vzoru: Venuše – název planety (astronomie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Doložte konkrétními příklady, že antická mytologie ovlivňuje i současné názvy firem, výrobků, budov: Hera – tuk. . . . . . . . . . . . . . . .

Doplňování textu Symboly Velikonoc Sami doplňte pojmy, jistě bude tento úkol snadný: ____________souvisí s

Doplňování textu Symboly Velikonoc Sami doplňte pojmy, jistě bude tento úkol snadný: ____________souvisí s oslavou svátku pesach (jídlo Hebrejců před odchodem z Egypta), je spojován s výrazem oběti, Ježíše, který se obětoval za ostatní hříšníky, vzal na sebe jejich viny a vykoupil je vlastní smrtí ____________bochník sladkého „chleba“, připomíná chléb, který dával Ježíš apoštolům při poslední večeři ____________připomínají ratolesti, jimiž lidé v Jeruzalémě vítali Ježíše, zároveň jsou symbolem pučících rostlin na jaře Křesťanské symboly vycházející z Velikonoc: ____________symbol sounáležitosti křesťanů, původně tajné poznávací znamení ____________zrádce, na Škaredou středu nebo Zelený čtvrtek se pečou pro muže stejnojmenné sladké bochánky ____________cesta plná utrpení ____________nedůvěřivý člověk ____________svíce zapalovaná o Velikonocích v kostelích

Výběr správných odpovědí z nabídky Materiál na psaní Se vznikem písma se pojí užívání

Výběr správných odpovědí z nabídky Materiál na psaní Se vznikem písma se pojí užívání různých materiálů, na něž se psalo. Vybíraly se podle dostupnosti, podle trvanlivosti i podle toho, jak snadné bylo do nich rýt nebo po nich malovat. V jedné zemi se užívalo vždy více materiálů, trvanlivější pro slavnostní a důležité texty, méně trvanlivé pro běžné psaní. S pomocí níže uvedených pojmů správně doplňte učební text. Budeme postupovat společně, prémii získá ten, kdo nejrychleji vybere správnou odpověď, pokud ale někdo zvolí špatnou variantu, jednu prémii ztrácí, tak buďte pozorní a přemýšlejte. kámen kodexy palimpsest Rossetská deska hliněné destičky Ptahotepovo naučení ostraka papyrus Texty mrtvých papír hedvábí palmové listy • ____________– nejtrvanlivější materiál užívaný nejvíce v Egyptě, méně v Mezopotámii, kde ho byl nedostatek. V pyramidách se na něj psaly ____________, cennou památkou je i _______________nebo _______________ vytesaný na stéle (= kamenná deska zapuštěná do země). • ____________ – vyráběl se ze stejnojmenné rostliny lisováním rozřezaných stonků, stáčel se do svitků. Nejvíce se užíval ve starém Egyptě. Je na něm napsána i nejstarší kniha světa, tzv. ______________, dnes uložená v Paříži v Louvru. Svazky papyrových listů se nazývaly ______.

Kritické čtení Než se budete věnovat tomuto rozšířenému náboženství, pokuste se nyní během tří

Kritické čtení Než se budete věnovat tomuto rozšířenému náboženství, pokuste se nyní během tří minut zachytit písemně všechny asociace, které se Vám vybaví při vyslovení pojmů islám, muslim: . . . . . . . . . . . . . . . . Leccos už o islámu víte, co byste se ještě potřebovali dozvědět? Nové a rozšiřující informace vám přináší následující text. Pozorně si jej přečtěte a v levém okraji si označte: ⋆ známá informace + nová informace ? informace, které nerozumím – informace, která je v rozporu s jinou 1 Islám v arabštině znamená podřízení se boží vůli, stoupenci této víry jsou muslimové. Po judaismu a křesťanství je to třetí velké zjevené náboženství, jež bylo odhaleno proroku Mohamedovi, který patří do linie Abrahamovy a Ježíšovy. Toto náboženství vzniklo počátkem �. století v Arabské poušti, kde ve velmi drsných 5 životních podmínkách žily arabské kmeny. Někteří Arabové žili ve městech, většinu z nich ale tvořili kočovní beduíni, obchodníci, jejichž karavany zprostředkovávaly obchod mezi Byzancí a Perskou říší. Arabové žili v kmenovém uspořádání, každý kmen (klan) byl tvořen několika rody. Již od pátého století měl významné postavení mezi klany rod Kurajšovců, žijící ve městě Mekka 10 v oáze u posvátného pramene Zamzam. Mekka byla nejen významným obchodním centrem, ale také věhlasným poutním místem. Arabové se sem přicházeli poklonit tajemnému černému kameni, čediči pravděpodobně meteorického původu, který je zazděn v krychlové svatyni Kaaba. Postavil ji prý Adam, po zničení potopou ji obnovil Abraham a jeho syn Izmael.

Práce s jiným textem Najděte báji o Odysseovi, přečtěte si ji a vypište alespoň

Práce s jiným textem Najděte báji o Odysseovi, přečtěte si ji a vypište alespoň pět příhod, které Odysseus zažil na cestě domů: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Práce s odbornými zdroji Zjistěte, jak souvisejí s dějinami Bible tyto pojmy: Jidiš. .

Práce s odbornými zdroji Zjistěte, jak souvisejí s dějinami Bible tyto pojmy: Jidiš. . . . . . . Tóra. . . . . . . Kumrán. . . . . . . Kánon. . . . . . .

S dalšími světovými náboženstvími se seznamte formou soutěže: Rozdělte se na pět skupin, vylosujte

S dalšími světovými náboženstvími se seznamte formou soutěže: Rozdělte se na pět skupin, vylosujte si jedno z náboženství a v připravených knihách nebo na internetu o něm najděte co nejvíce informací. Připravte si krátký referátek pro spolužáky. V průběhu jeho přednesu budou dva členové skupiny nepřítomni. Posluchači si promyslí soutěžní otázky pro nepřítomné znalce, ti pak budou muset prokázat své schopnosti v závěrečném boji. Hinduizmus Vznik a historické kořeny: . . . . . . . . . Základní rysy: . . . . . . . . . Posvátné texty: . . . . . . . . . Symboly: . . . . . . Náboženské obřady a svátky: . . . . . . . . . . Rozšíření ve světě: . . . . . . . . . Zajímavosti a zvláštnosti: . . . . . . . . .

Badatelské aktivity v terénu e) domovní znamení: novější symbolická značka, která označovala vlastnictví domu

Badatelské aktivity v terénu e) domovní znamení: novější symbolická značka, která označovala vlastnictví domu a nějakým způsobem představovala majitele nebo umístění domu. Najděte doma obrázky či fotografie domovních znamení. Našli byste domovní znamení i na některém libereckém domě? Kde a jaké? Nakreslete svoje vlastní domovní znamení a vysvětlete je spolužákům.

Komparace V čem byl shodný a v čem se lišil život v Egyptě a

Komparace V čem byl shodný a v čem se lišil život v Egyptě a v Mezopotámii? Egypt Mezopotámie

Piškvorky Protože dějinami starého Řecka se budete zabývat ve vyšších ročnících podrobně, připomeneme si

Piškvorky Protože dějinami starého Řecka se budete zabývat ve vyšších ročnících podrobně, připomeneme si teď jen jeho základní rysy. A přitom si zase zahrajeme piškvorky, vždyť o Řecku jistě hodně víte. Nejstarší starořecká kultura se rozvíjela již ve 3. tisíciletí př. n. l. na ______________(o), mnohem rozvinutější však byla mladší kultura z pol. 2. tis. př. n. l. _______________(x) na ostrově ________(o). Svůj název dostala podle bájného _____________(x) Mínóa, který dal údajně pro svého krutého syna ___________(o) postavit labyrint, bludiště, z něhož nikdo neměl vyjít živý. Ve skutečnosti však byl slovem labyrint označován chrám, kde měli Kréťané uloženu posvátnou __________(x), tzv. labrys. A protože kolem chrámu vyrostla řada budov a paláců, byl prostor skutečně nepřehledný jako bludiště. Nejrozsáhlejší krétský palác byl v ____________(o). Okolo roku 1200 př. n. l. je doložena i první vyspělá civilizace na řecké pevnině ve městě _______(x) . Zdejší stavby byly tak mohutné, že se lidé domnívali, že je stavěli bájní obři ____________(o).

Sázky Křesťanská liturgie Liturgie = ___________________________ , utvářela se od 1. století, je platná

Sázky Křesťanská liturgie Liturgie = ___________________________ , utvářela se od 1. století, je platná pro všechny křesťany, ale v jednotlivých křesťanských církvích se liší např. ve vedení mše, uctívání svatých, uznávání tzv. svátostí apod. Pojďme si vyzkoušet Vaši znalost či správný odhad římskokatolických liturgických pravidel. Zahrajeme si na sázkovou kancelář. Z uvedených možností u jednotlivých otázek vyberte správnou odpověď, na niž můžete vsadit 1– 3 „penízky“, v banku každého z vás je na začátku deset „penízků“. Kdo se stane boháčem? 1. Základní liturgický úkon křesťanů je: (a) modlitba (b) pokřižování se (c) Kázání 2. Mezi liturgické obřady nepatří: (a) svatba (b) křest (c) oslava plnoletosti (d) pohřeb 3. Kancionál je: (a) zpěvník (b) modlitební kniha (c) kniha kázání

Dramatizace Pojďme se již seznámit s jednotlivými členy rozvětvené Diovy rodiny! Tentokrát bude základ

Dramatizace Pojďme se již seznámit s jednotlivými členy rozvětvené Diovy rodiny! Tentokrát bude základ práce ležet na vašich bedrech. Každý student si s pomocí „stromu bohů“ nebo podle vlastního zájmu vybere jednoho řeckého boha, kterého představí ostatním. Jak? Připravíte si krátké vystoupení (nejdéle 10 minut), boha můžete představit vyprávěním, scénkou, hádankou, každý originální nápad bude oceněn. Můžete používat jakékoliv rekvizity, jakoukoliv literaturu, ale pozor: o bohu budete mluvit vlastními slovy, nebudete číst výpisky z knih či internetu. V „medailonku boha“ nesmí chybět jeho poslání, zajímavosti o něm, nějaký příběh z jeho života, jeho atributy, neměli byste zapomenout ani na ukázku jeho zobrazení.

Práce s mapou Do uvedené mapky zakreslete oblast Mezopotámie. Které státy bychom tu dnes

Práce s mapou Do uvedené mapky zakreslete oblast Mezopotámie. Které státy bychom tu dnes našli? A které státy zde existovaly ve starověku? Vyznačte je různobarevně do mapy.

Práce s obrazovým materiálem

Práce s obrazovým materiálem

Výtvarné úkoly Utvoření nového slova z počátečních písmen starých znaků se nazývá akrofonie. Dokážete

Výtvarné úkoly Utvoření nového slova z počátečních písmen starých znaků se nazývá akrofonie. Dokážete rozluštit tuto akrofonii? Napište akrofonicky své vlastní jméno:

Vlastní ilustrace Dionýsos (lat. Bakchus) • bůh vína a veselí • syn Dia a

Vlastní ilustrace Dionýsos (lat. Bakchus) • bůh vína a veselí • syn Dia a Semely, dcery thébského krále Kadma. Jeho narození bylo složité, protože ho chtěla ještě před příchodem na svět žárlivá Héra zabít (navedla v přestrojení Semelu, aby požádala Dia o ukázku jeho síly, ten z lásky vyhověl a omylem svými blesky zapálil palác i těhotnou milenku, ta těsně před smrtí porodila nedonošené dítě. Zeus rychle zakročil, kolem synka nechal narůst břečťan, aby ho ochránil před žárem, a pak si ho nechal zašít do stehna a tam ho donosil. Když se Dionýsos podruhé narodil, dal jej Zeus na vychování Hermovi, ten ho proměnil v kůzle, aby ho ukryl před zuřící Hérou)…. Ze dnů oslav boha Dionýsa se v Řecku vyvinuly slavnosti, při nichž se začalo hrát divadlo. • atributy: bujné kudrnaté vlasy, vinná réva (i ve vlasech), pohár • dionýsie, bakchanálie – _________________________________ Dionýsos Hefaistos

Příručka pro učitele Ø členění odpovídá kapitolám učebního textu Ø v úvodu přibližuje možnosti

Příručka pro učitele Ø členění odpovídá kapitolám učebního textu Ø v úvodu přibližuje možnosti začlenění Kořenů evropské kultury do školních vzdělávacích programů, vymezuje výchovné a vzdělávací strategie předmětu, možnosti rozvoje klíčových kompetencí žáků i očekávané výstupy Ø základní část tvoří komentáře k jednotlivým kapitolám učebního textu

Obsah komentářů ke kapitolám učebního textu Ø základní učivo Ø očekávané výstupy Člověk a

Obsah komentářů ke kapitolám učebního textu Ø základní učivo Ø očekávané výstupy Člověk a měření času Základní učivo: • potřeba člověka měřit čas • vznik a vývoj kalendáře • typy kalendářů Očekávané výstupy: • student si uvědomuje nutnost měření času pro člověka, odvodí principy vedoucí ke vzniku kalendáře • rozlišuje kalendář lunární a solární, cyklické a lineární vnímání času • zhodnotí význam kalendáře pro starověkou společnost a vystihne shody a rozdíly mezi kalendáři v různých oblastech světa, zná historické kořeny našeho kalendáře • určuje století, tisíciletí i desetiletí

Ø Ø vymezení vztahu učiva k dalším předmětům doporučené pomůcky odkaz na strany v

Ø Ø vymezení vztahu učiva k dalším předmětům doporučené pomůcky odkaz na strany v učebním textu doporučená časová dotace Vztah k předmětu: dějepis, zeměpis, matematika Učební text: strana 13 - 16 Pomůcky: učební text, Velká nástěnná mapa světových dějin(1992), internet, doplňkové materiály Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

Ø doplněné obsahy studované látky, všech cvičení a žákovských badatelských a tvůrčích aktivit v

Ø doplněné obsahy studované látky, všech cvičení a žákovských badatelských a tvůrčích aktivit v učebním textu (v případě odpovědí na otevřené otázky pouze nastíněné možnosti) Chronologicky seřaďte následující pojmy tak, že k nejstaršímu dopíšete číslici 1, k nejmladšímu číslici 12: 7 vznik civilizace 4 australopithecus 2 vznik Sluneční soustavy 1 velký třesk 10 středověk 11 novověk 3 utvoření Pangey 8 počátky vědy 12 první lety do vesmíru 5 vznik kultury 6 vznik prvních bájí 9 antika Které odborné pojmy užíváme pro označení časových úseků? Uveďte alespoň pět příkladů: rok, století, desetiletí, měsíc, týden, hodina… Jistě víte, že kalendář byl zaveden už nejstaršími civilizacemi. Proč? Orientace v čase, zaznamenání důležitých událostí, přehled o jejich sledu atp. Příklady otázek (kontrola porozumění textu a výběru klíčových informací): • Kolik částí roku má egyptský kalendář? • Jaký typ kalendáře použivali Babylóňané? • Jak se tvořilo jméno čínského roku? • Jak se jmenoval kalendář navržený Caesarem?

Ø komentáře pro práci učitele Význam písma – po motivačním připomenutí znaků civilizace studenti

Ø komentáře pro práci učitele Význam písma – po motivačním připomenutí znaků civilizace studenti sami odvozují, jaký je význam písma pro lidstvo, poté jsou vyučujícím seznámeni s etymologií termínů Určete, jaký je význam písma pro lidstvo? Komunikace, zachování zkušeností a poznatků, vzdělání, estetická funkce… O tom, v jaké formě lidé přijali písmo, svědčí i termín pro slovo psáti. Latinské sloveso scribere (česky psát) původně znamenalo vrýt, český výraz psát se vyvinul ze staroslověnského pisať, to pak z latinského pingere, což znamenalo kreslit.

Ø základní metodické a didaktické návody Obrázkové písmo – v úvodu ukážeme studentům příklady

Ø základní metodické a didaktické návody Obrázkové písmo – v úvodu ukážeme studentům příklady pravěkých nástěnných maleb (možno využít krátkou prezentaci), využijeme ilustrací k tomu, aby studenti sami odvodili, jaká byla asi jejich funkce, proč je pravěký člověk maloval. Na úvodní část může navázat hra „Den pravěkého lovce“ (viz doplňkové materiály). Následuje jasné vysvětlení rozdílu mezi pojmy piktogram, piktograf a ideogram, zakončený tvorbou a hádankou vlastního ideogramu (studenti připraví návrh do učebního textu a poté jej pro ostatní překreslují na tabuli). Typy písem – uvedená část vychází ze znalostí o tom, jak písmo vznikalo. Pro znak s více významy, který mají studenti sami utvořit a poté představit spolužákům, doporučujeme využití piktogramu dle vlastní fantazie dětí. Slabičný rébus je možné zakreslit na větší formát papíru a využít při další hodině jako hádanku pro spolužáky, ev. ho mohou studenti na počátku hodiny překreslit na tabuli podobně jako akrofonickou podobu vlastního jména.

Ø doplňkové materiály rozšiřující možnosti práce s tématem a/ další studentské aktivity b/ doplňkové

Ø doplňkové materiály rozšiřující možnosti práce s tématem a/ další studentské aktivity b/ doplňkové texty pro pedagogy Člověk a měření času Letopočty Kalendáře Názvy dnů v týdnu Názvy měsíců Názvy ročních období Vývoj písma Symboly Bedřich Hrozný Domovní znamení v Liberci

Soubor interaktivních didaktických pomůcek Ø v souladu s členěním učebního textu a s odkazy

Soubor interaktivních didaktických pomůcek Ø v souladu s členěním učebního textu a s odkazy v Příručce pro učitele jsou pomůcky rozděleny do základních deseti kapitol, ev. podkapitol, názvy korespondují s obsahem učebního textu Ø legenda Ø metodická poznámka

Ø Ø Ø Ø Ø Ilustrativní prezentace Ilustrativní mapy Mapy s úkoly Testy Doplňkové

Ø Ø Ø Ø Ø Ilustrativní prezentace Ilustrativní mapy Mapy s úkoly Testy Doplňkové úkoly Skryté pojmy Skryté obrázky AZ kvízy Doplňkové texty Ø ukázky

Distribuce výukových pomůcek Ø 31 škol v rámci seminářů Ø 103 dalších škol Libereckého

Distribuce výukových pomůcek Ø 31 škol v rámci seminářů Ø 103 dalších škol Libereckého kraje Ø zájem i z dalších krajů a z neškolských zařízení

Regionální portfolio Ø práce studentů PG a partnerských škol Ø aktualizuje kořeny evropské kultury

Regionální portfolio Ø práce studentů PG a partnerských škol Ø aktualizuje kořeny evropské kultury v rámci Libereckého kraje Ø odraz antické a biblické mytologie ve vybraných objektech Ø 139 žáků v 5 badatelských týmech pracovalo 12 měsíců

Ø zmapováno 100 objektů Ø roztříděny podle typu, zpracovány v elektronické podobě Ø každému

Ø zmapováno 100 objektů Ø roztříděny podle typu, zpracovány v elektronické podobě Ø každému věnován zvláštní soubor s obrazovou i textovou částí Ø soubory jsou rozděleny do devíti kapitol (sakrální památky, muzea, měšťanské domy apod. ) Ø kapitoly vnitřně členěny podle mikroregionů (Frýdlantsko, Liberecko, Jablonecko, Tanvaldsko, Novoborsko) Ø pro potřeby partnerských škol a pro veřejnou prezentaci produktu vypáleno 50 ks CD nosičů • ukázka