SCMM Kodifikan daje v podmienkach SCMM spsob ich

  • Slides: 10
Download presentation
SCMM Kodifikačné údaje v podmienkach SCMM spôsob ich ďalšieho využívania. Prezentuje: pplk. Ing. Cyril

SCMM Kodifikačné údaje v podmienkach SCMM spôsob ich ďalšieho využívania. Prezentuje: pplk. Ing. Cyril MESÍK a

SCMM Obsah: I. Potreba využívania kodifikácie v praxi OS SR II. Potreba integrácie kodifikačného

SCMM Obsah: I. Potreba využívania kodifikácie v praxi OS SR II. Potreba integrácie kodifikačného informačného systému do logistiky OS SR III. Doterajšie skúsenosti s riešením kodifikácie v OS SR IV. Záver

SCMM I. a) – Potreba využívania kodifikácie v praxi OS SR všeobecné dôvody kodifikovať

SCMM I. a) – Potreba využívania kodifikácie v praxi OS SR všeobecné dôvody kodifikovať položky zásobovacieho procesu v OS SR. je to základný predpoklad fungovania akéhokoľvek logistického informačného systému. Bez pevne stanovených pravidiel pre identifikáciu zásobovacích položiek, ktorej vrcholom je jednoznačnosť zásobovacej položky a tvorba databázy najdôležitejších informácii o tejto položke nebudeme nikdy schopný efektívneho riadenia logistiky aj keby sme mali ten najlepší a najdrahší informačný systém. b) dôvody kodifikovať položky zásobovacieho procesu v OS SR prostredníctvom kodifikačného systému NATO (NCS) – vstup SR do NATO okrem iného znamená aj implementovať štandardizačné dohody v jednotlivých oblastiach do praxe OS SR. V oblasti logistiky je jednou z úloh implementovať systém NCS (NATO Codification System). Tento systém stanovuje, že všetci jeho signatári budú používať pre logistické účely a pre všetky účely obrany spoločnú terminológiu ( jednotný zásobovací jazyk). Základom používania NCS je prijatie (ratifikovanie) špecializovaných štandardizačných dohovorov. Od vzniku NATO všetky krajiny, ktoré sa stávajú členmi tejto organizácie prispôsobujú svoje národné systémy pre oblasť kodifikácie prijatím štandardizačných dohovorov pre túto oblasť. Ide hlavne o tieto STANAGy: • STANAG 3150 – jednotný systém klasifikácie dodávok, • STANAG 3151 – jednotný systém identifikácie položky, • STANAG 4177 – jednotný systém získavania údajov, • STANAG 4199 - jednotný systém výmeny riadiacich údajov o materiáli, • STANAG 4438 – jednotný systém poskytovania údajov uvádzaných v spojitosti so skladovými číslami NATO,

SCMM Zhrnutie dôvodov používania NCS v logistike OS SR: Ø Ø Ø Ø zabezpečiť

SCMM Zhrnutie dôvodov používania NCS v logistike OS SR: Ø Ø Ø Ø zabezpečiť identifikáciu, zber a uchovávanie logistických informácii o zásobovacích (dodávateľských) položkách v OS SR podľa presne stanovených pravidiel, zabezpečiť kompatibilitu s NATO pri označovaní zásobovacích položiek, pridelením skladového čísla – NSN (Nato Stock Number), zabezpečiť aby bolo možné využívanie budovaných systémov Asset Tracking (AST) čo je sledovanie pohybu zdrojov a v rámci neho aj Consignment Tracking (CT)- sledovanie pohybu zásielok. zabezpečiť možnosť využívania v logistike OS SR všetkých dostupných databáz (informácii o materiále), ktoré sa v rámci kodifikácie v NATO spracovávajú, zabezpečiť možnosť plnenia úloh v logistiky OS SR ako používateľa (par. 12. zák. 11/2004) hlavne v rámci procesu verejného obstarávania pri spracovaní POZ uvádzanie NSN a návrhu kodifikačných údajov , zabezpečiť informácie pre obstarávateľov MO SR o obstarávaných položkách zásobovania, dodávateľoch a kúpnych zmluvách , zabezpečiť možnosť v logistike OS SR spracovávať kodifikačné údaje k zásobovacím položkám.

SCMM Súčasný stav kodifikácie v logistike OS SR: Ø Ø je vykonávaná len pri

SCMM Súčasný stav kodifikácie v logistike OS SR: Ø Ø je vykonávaná len pri novo nakupovaných položkách (klasifikácia a identifikácia sa vykonáva cestou Agentúr pre kodifikáciu), nevykonáva sa pri položkách, ktoré majú pridelené NSN (nachádzajú sa v zásobách a používaní OS SR), ale nie sú zaradené v Kodifikačnom informačnom systéme SR a taktiež pri položkách ktoré nemajú pridelené NSN, ale pre zásobovanie v spoločných operáciách a projektoch NATO sú vyžadované, v logistike OS SR nie sú vytvorené štruktúry ktoré by sa kodifikáciou profesionálne zaoberali, do dnešného dňa nie je prepojený Kodifikačný IS SR s Integrovaným IS OS SR hlavne IS SAP, ktorý využíva logistika OS SR.

SCMM II. Potreba integrácie Kodifikačného IS do logistiky OS SR : Spoločne nadefinované požiadavky

SCMM II. Potreba integrácie Kodifikačného IS do logistiky OS SR : Spoločne nadefinované požiadavky logistiky a ÚOŠKŠOK na prepojenie IS : a) Vytvoriť kodifikačný kompatibilný systém s kodifikačným systémom NATO, ktorý bude umožňovať: 1. Automatický bez obslužný prenos dát do SAP pre položky s identifikovanou väzbou VČM – NSN v nasledujúcich bodoch: - SAP číslo - NSN - NSC - INC - názov položky v angličtine a v slovenčine, - dekódované charakteristiky 2. Iniciovanie prenosu pre novo vložené položky 3. Prenos dát pre vybrané transakcie NMBS (NATO Mail Box Systém) 4. Používateľom definované plánovanie prenosových úloh b) Pre používateľov logistických modulov v kodifikačnom systéme: 1. Zabezpečiť prístup pre všetkých používateľov na prezeranie údajov v rozsahu: - vo všetkých segmentoch A-H pre všetky kodifikované položky - v číselníkoch H 2, H 4, H 6 - v kodifikačných zmluvách - v kodifikačných projektoch

SCMM 2. Zabezpečiť prístup pre vybraných užívateľov na modifikáciu údajov v rozsahu: - v

SCMM 2. Zabezpečiť prístup pre vybraných užívateľov na modifikáciu údajov v rozsahu: - v segmente A: VČM, skrátený názov - v segmente B: vloženie a zrušenie logistického používateľa - v segmente C: pôvodný názov (názov v systémoch používateľa) - v segmente H: DMLC, MJ, QUPC, skladovateľnosť - rozmery položky, poznámky k položke - obrázky k položke - v kodifikačných projektoch - vykonávanie screeningu pomocou kodifikačného systému a NMCRL NATO - oznámenie o ukončení používania položky v OS SR

SCMM III. Doterajšie skúsenosti s riešením kodifikácie v OS SR: - rok 1997 prvá

SCMM III. Doterajšie skúsenosti s riešením kodifikácie v OS SR: - rok 1997 prvá transformácia materiálových tried v Armáde SR, - rok 2003 výberové konanie na dodávku LOGISu pre OS SR, - rok 2004 prijatie zákona č. 11/2004 Z. z. „o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany“ vznik národnej autority pre kodifikáciu t. j. ÚOŠKŠOK (Odboru kodifikácie), - rok 2005 - 2006 druhá transformácia materiálových tried a štruktúr materiálového manažmentu v OS SR na 5 zásobovacích tried podľa NATO, - rok 2009 zrušenie projektu Evid v OS SR a jeho nahradenie projektom SAP R 3 (tvorba VČM v SAP)

SCMM IV. Záver Na realizáciu kodifikácie do praxe v logistike OS SR je potrebné

SCMM IV. Záver Na realizáciu kodifikácie do praxe v logistike OS SR je potrebné v súčasnej dobe vykonať nasledujúce kroky: 1. zabezpečiť prepojenie Kodifikačného IS s Integrovaným IS MO SR a tak realizovať podporu používateľov kodifikácie v OS SR v plnení spomínaných úloh, 2. vytvoriť oddelenie (skupinu) odborných pracovníkov znalých v oblasti kodifikácie a logistiky, ktorá by odborne proces kodifikácie v OS SR zastrešovala. Zároveň by bola spojovacím článkom medzi ÚOŠKŠOK odborom kodifikácie a logistikou OS SR a taktiež by bola schopná aj operatívneho zberu a vyhodnocovania potrebných údajov pre klasifikáciu a identifikáciu položiek v používaní OS SR, ktoré nie sú zaradené do kodifikačného systému. 3. vykonať analýzu perspektívnych a neperspektívnych zásobovacích položiek z hľadiska ďalšieho používania v OS SR. Určiť prioritu v zakodifikovaní perspektívnych položiek používaných v OS SR u ktorých je buď známe NSN alebo ktoré je potreba kodifikovať z dôvodu ich ďalšieho používania jednotkami nasadenými v misiách MKM.

SCMM Ďakujem za pozornosť

SCMM Ďakujem za pozornosť