Rttskipning frvaltning extraordinra rttsmedel och konstitutionell kontroll del

  • Slides: 12
Download presentation
Rättskipning, förvaltning, extraordinära rättsmedel och konstitutionell kontroll, del 2 av 4 Föreläsning i offentlig

Rättskipning, förvaltning, extraordinära rättsmedel och konstitutionell kontroll, del 2 av 4 Föreläsning i offentlig rätt Grupp A: måndag den 9 november 2020 Grupp B: måndag den 23 november 2020 Ann-Sophie Sallander www. handels. gu. se

Dagens föreläsning rör offentlig verksamhet och organisation samt konstitutionell kontroll 1. 2. 3. 4.

Dagens föreläsning rör offentlig verksamhet och organisation samt konstitutionell kontroll 1. 2. 3. 4. Rättskipningen, 11 kap. RF Förvaltningen, 12 kap. RF Extraordinära rättsmedel Kontrollmakten, 13 kap. RF Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Förvaltningen – 12 kap. RF www. handels. gu. se

Förvaltningen – 12 kap. RF www. handels. gu. se

Förvaltningen 12 kap. RF • 1 kap. 6 § RF: Regeringen styr riket. •

Förvaltningen 12 kap. RF • 1 kap. 6 § RF: Regeringen styr riket. • 12 kap. RF = kortfattat och allmänt hållet handlingsfriheten är prioriterad. • Dessutom få bestämmelser på lägre konstitutionell nivå. Se dock myndighetsförordningen. • Kollektivt regeringsansvar och ej ministerstyre. • Dualistiskt förvaltningssystem: regeringen v. förvaltningens myndigheter. • Myndigheternas självständighet v. lydnadsplikt. • Förvaltningens svårstyrdhet + oklarheter och svårigheter Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Den statliga förvaltningsorganisationen 12 kap. 1 § RF • De statliga förvaltningsmyndigheterna och JK

Den statliga förvaltningsorganisationen 12 kap. 1 § RF • De statliga förvaltningsmyndigheterna och JK lyder under regeringen. • Riksdagen är ingen myndighet beslutande församling. • Kommunfullmäktige är ingen myndighet beslutande församling. • Regeringen och domstolarna är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter. • Exempel på förvaltningsmyndigheter: – Nationell nivå – tex Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, CSN m. fl. – Regional nivå – Länsstyrelserna – Kommunal nivå – kommunala nämnder såsom socialnämnd, byggnadsnämnd m. fl. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Den statliga förvaltningsorganisationen 12 kap. 1 § RF • De statliga förvaltningsmyndigheterna och JK

Den statliga förvaltningsorganisationen 12 kap. 1 § RF • De statliga förvaltningsmyndigheterna och JK lyder under regeringen. 1. Det är under regeringen myndigheterna lyder, inte under enskilda statsråd, dvs ej ministerstyre. 2. Myndigheterna har lydnadsplikt gentemot regeringen. 3. Regeringen har befogenhet att styra förvaltningen. 4. Men myndigheterna ingår inte i regeringsförvaltningen utan är självständiga under regeringen. • Lång historisk bakgrund. • Typiskt för vårt statsskick. • Aktuellt och ofta problematiskt. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Förvaltningens självständighet 12 kap. 2§ RF • 2§: ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller

Förvaltningens självständighet 12 kap. 2§ RF • 2§: ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. ” • Garantier förvaltningsmyndigheternas självständighet. • (Se vidare vad gäller kommuner kap. 14 RF!) Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Förvaltningens självständighet 12 kap. 3§ RF • 3§: ”Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen

Förvaltningens självständighet 12 kap. 3§ RF • 3§: ”Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. ” • Under riksdagen lyder bara den inre riksdagsförvaltningen som leds av riksdagsstyrelsen med talmannen som ordföranden (4 kap. 2§RF) samt vissa sk riksdagens verk tex: – Riksbanken – Riksdagens ombudsmän (JO) – Riksrevisionen Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Överlämnande av förvaltningsuppgifter 12 kap. 4§RF • ”Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. ” •

Överlämnande av förvaltningsuppgifter 12 kap. 4§RF • ”Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. ” • Syftar på 1 kap. 8 § RF och 8 kap. 2 § st 1 p. 3 RF: ”Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser: … grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden” • Kan dock överlåtas enligt 8 kap. 3 § RF, om det finns bemyndigande i lag. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Överlämnande av förvaltningsuppgifter 12 kap. 4§RF • ”Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt andra juridiska personer

Överlämnande av förvaltningsuppgifter 12 kap. 4§RF • ”Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag. ” • Regeringen har möjlighet att besluta om överlämnade åt annan slags juridisk person och enskild. Här krävs inte lagform som enligt st 1. • Om myndighetsutövning, så krävs lagform. • Kan dock överlåtas enligt 8 kap. 3 § RF, om det finns bemyndigande i lag. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

Särskilda bestämmelser om statligt anställda 12 kap. 5 -7§§ RF • 5§: Regeringen, eller

Särskilda bestämmelser om statligt anställda 12 kap. 5 -7§§ RF • 5§: Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, anställer personal till förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen. • Sakliga grunder – förtjänst och skicklighet • 6§: Krav på svenskt medborgarskap: • JO, JK, Riksrevisionen • I övrigt (vid stat och kommun) endast då det är föreskrivet i lag • 7§: Grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning i övrigt – genom lag. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se

EKOLOGISK HÅLLBARHET Perspektivet hållbar utveckling • Perspektivet hållbar utveckling v. ministerstyre – fördelar/nackdelar? EKONOMISK

EKOLOGISK HÅLLBARHET Perspektivet hållbar utveckling • Perspektivet hållbar utveckling v. ministerstyre – fördelar/nackdelar? EKONOMISK HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET • Diskutera! • Inom olika delar av dessa områden lyfts frågeställningar som har betydelse för en hållbar utveckling. Upprätthållandet av grundläggande värderingar såsom demokrati, likabehandling, ickediskriminering, legalitet, förutsebarhet och öppenhet möjliggör en hållbar utveckling av rättsområdet offentlig rätt. Ann-Sophie Sallander, ht 2020 www. handels. gu. se