Relativna molekulska masa Ponavljanje n n n Masa

  • Slides: 11
Download presentation
Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa

Ponavljanje n n n Masa Merenje mase Masa protona, neutrona i elektrona Maseni broj

Ponavljanje n n n Masa Merenje mase Masa protona, neutrona i elektrona Maseni broj elemenata Masa atoma Relativna atomska masa

Pojam: relativan na lat. relativus=odnosan n Poređenje veličine sa dogovorenom jedinicom

Pojam: relativan na lat. relativus=odnosan n Poređenje veličine sa dogovorenom jedinicom

n n Ako je dogovorena jedinica visina žbuna to znači da je visina žbuna

n n Ako je dogovorena jedinica visina žbuna to znači da je visina žbuna 1 a odnos njihovih visina je 1: 3 onda je relativna visina drveta 3

Zaključujemo da: n Relativne veličine su neimenovani brojevi

Zaključujemo da: n Relativne veličine su neimenovani brojevi

n Pošto je stvarna masa atoma n veoma mali broj koji se ne može

n Pošto je stvarna masa atoma n veoma mali broj koji se ne može izmeriti ni na jednoj vagi, i nezgodno je njime računati UVODI SE PO DOGOVORU: standard (dogovorena jedinica) 1/12 masa atoma ugljenikovog izotopa C-12

Ponavljanje n Relativna atomska masa (Ar) je broj koji pokazuje koliko je puta masa

Ponavljanje n Relativna atomska masa (Ar) je broj koji pokazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa C-12.

Relativna molekulska masa n Relativna molekulska masa (Mr) supstance je broj koji pokazuje koliko

Relativna molekulska masa n Relativna molekulska masa (Mr) supstance je broj koji pokazuje koliko puta je masa njenog molekula veća od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa C-12.

Računanje Mr n n Saberu se relativne atomske mase svih atoma u tom molekulu.

Računanje Mr n n Saberu se relativne atomske mase svih atoma u tom molekulu. Primer 1: Mr(N 2)= 2 ∙ Ar (N) = 2 ∙ 14 = 28 Primer 2: Mr(CH 4)= Ar (C) + 4 ∙ Ar (H) = 12 + 4 ∙ 1 = 16

Rad u parovima n Zadatak se izrađuje u svesci pisanjem svih koraka! Izračunajte relativnu

Rad u parovima n Zadatak se izrađuje u svesci pisanjem svih koraka! Izračunajte relativnu molekulsku masu za supstance čije su formule: S 8 CO 2 H 2 Al 2 O 3 O 2 C 2 H 6 C 6 H 12 O 6

Domaći zadatak na str. 95. (posle lekcije Relativna molekulska masa) zadaci: 2. , 4.

Domaći zadatak na str. 95. (posle lekcije Relativna molekulska masa) zadaci: 2. , 4. i 5. n Udžbenik