Projekt Hodnotenie sstavnho vzdelvania sestier a prodnch asistentiek

  • Slides: 21
Download presentation
Projekt: Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek JUDr. Martina Bušniaková Riaditeľka kancelárie Slovenskej

Projekt: Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek JUDr. Martina Bušniaková Riaditeľka kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, projektový manažér 15. 11. 2011, Bratislava ITMS 26120230014 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek q Európsky sociálnych fond - Operačný

Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek q Európsky sociálnych fond - Operačný program vzdelávanie, Prioritná os 2, opatrenie 2. 2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotnícke, sprostredkovateľský orgán je Ministerstvo zdravotníctva SR, riadiaci orgán Ministerstvo školstva SR q Ciele opatrenia - podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva, zavádzanie inovácií a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve q Názov výzvy „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“. Projekt hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Základné informácie o projekte 1. 12. 2009 - začiatok realizácie projektu 30. 11. 2012

Základné informácie o projekte 1. 12. 2009 - začiatok realizácie projektu 30. 11. 2012 – predpokladaný koniec realizácie projektu Schválená suma: 1 331 514, 18 € Spolufinancovanie SK Sa. PA: 66 575, 71 € Systém pro rata (8, 39%): 32 132, 48 € Elektronický systém: 333 093, 96 € Zariadenie a vybavenie RC: 68 830 € Nájom priestorov pre RC: 167 560 € Administrácia projektu, vrátane publicity: 173 741, 8 € Cieľová skupina: 28192 sestier a pôrodných asistentiek z celkového počtu 47060 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Základné ciele projektu SK Sa. PA q Podporiť vzdelávanie cieľovej skupiny prostredníctvom inovatívneho systému

Základné ciele projektu SK Sa. PA q Podporiť vzdelávanie cieľovej skupiny prostredníctvom inovatívneho systému zhodnocovania vzdelávania - strategický cieľ q Vytvorenie inovatívneho elektronického systému pre zhodnocovanie sústavného vzdelávania cieľovej skupiny q Vybudovanie regionálnych centier pre zhodnocovanie sústavného vzdelávania cieľovej skupiny

Základné ciele projektu SK Sa. PA q efektívny a časovo nenáročný proces hodnotenia sústavného

Základné ciele projektu SK Sa. PA q efektívny a časovo nenáročný proces hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, q umožnenie prenosu informácií a elektronizácie procesov, zavedenie elektronickej evidencie účasti na vzdelávacích aktivitách q vytvorenie kompletnej databázy aktivít sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek úzka spolupráca so zamestnávateľmi, regionálnymi komorami, odbornými sekciami SKSa. PA a ďalšími organizátormi aktivít sústavného vzdelávania; Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Aktivity projektu 1. 1 Príprava elektronického systému 1. 2 Výber špecialistu, vedúcich regionálnych centier

Aktivity projektu 1. 1 Príprava elektronického systému 1. 2 Výber špecialistu, vedúcich regionálnych centier a hodnotiteľov 1. 3 Príprava smernice pre hodnotenie sústavného vzdelávania 1. 4 Zaškolenie vedúcich regionálnych centier a hodnotiteľov sústavného vzdelávania 2. 1 Zriadenie regionálnych centier 2. 2 Vybavenie regionálnych centier IKT 2. 3 Realizácia hodnotenia sústavného vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Regionálne centrá hodnotenia sústavného vzdelávania q Ø Ø Ø Ø 7 regionálnych centier v

Regionálne centrá hodnotenia sústavného vzdelávania q Ø Ø Ø Ø 7 regionálnych centier v krajských mestách – Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Bratislava - zabezpečuje kancelária komory; špecialista pre hodnotenia sústavného vzdelávania q vedúci regionálneho centra q hodnotitelia, q Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Regionálne centrá hodnotenia sústavného vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo

Regionálne centrá hodnotenia sústavného vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Špecialista koordinuje činnosť regionálnych centier je poradným orgánom pre vedúcich RC komunikuje s príslušnými

Špecialista koordinuje činnosť regionálnych centier je poradným orgánom pre vedúcich RC komunikuje s príslušnými organizáciami a inštitúciami eviduje vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni zabezpečuje výber dodávateľov vzdelávania a komunikáciu s organizátormi organizuje vzdelávacie aktivity na celoslovenskej úrovni koordinuje hodnotenie sústavného vzdelávania v bratislavskom kraji Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES 9

Vedúci regionálneho centra Kľúčová osoba q q q q kvalifikačný predpoklad – VŠ, II.

Vedúci regionálneho centra Kľúčová osoba q q q q kvalifikačný predpoklad – VŠ, II. stupeň (Mgr. ) v odbore ošetrovateľstvo; riadenie činnosti RC; hodnotenie sústavného vzdelávania - plán komunikácia s príslušnými organizáciami a inštitúciami, príprava plánu aktivít sústavného vzdelávania v danom regióne a jeho priebežná aktualizácia na portáli; komunikácia s organizátormi vzdelávacích aktivít; Vytváranie plánu hodnotení v danom kraji evidencia účasti na aktivitách sústavného vzdelávania; poradenská činnosť v oblasti SV pre sestry a PA; Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Hodnotitelia 31 hodnotiteľov v rámci centier HSV – počet sa znižuje dohoda o pracovnej

Hodnotitelia 31 hodnotiteľov v rámci centier HSV – počet sa znižuje dohoda o pracovnej činnosti hodnotenie sústavného vzdelávanie priamo v teréne podľa vopred stanoveného časového harmonogramu, overovanie potvrdení účasti, vpisovanie údajov do elektronického systému, odosielanie informácii do centra – následné vydanie rozhodnutia prezídiom komory Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovuje: q Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovuje: q Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve q Nariadenie Vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdrav. povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, q Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, definuje „kredit“, stanovuje podmienky pre prideľovanie kreditov za rôzne druhy ASV Smernica systému hodnotenia sústavného vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. § 42: q

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. § 42: q q q zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať (§ 80) v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania; sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. SV sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch (uvedený na potvrdení o registrácii) hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek vykonáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Hodnotenie sústavného vzdelávania 5 – ročný hodnotiaci cyklus 100 kreditov q 50 kreditov za

Hodnotenie sústavného vzdelávania 5 – ročný hodnotiaci cyklus 100 kreditov q 50 kreditov za výkon povolania a samoštúdium (tzv. nemerateľná zložka); q 50 kreditov za aktivity ďalšieho a sústavného vzdelávania (tzv. merateľná zložka) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Portál – elektronizácia systému Funkcie: q hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek; q

Portál – elektronizácia systému Funkcie: q hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek; q elektronická evidencia aktivít sústavného vzdelávania a účasti na týchto aktivitách; vytvorenie databázy aktivít sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v rámci celej Slovenskej republiky; q Sestra a pôrodná asistentka – možnosť prihlasovania sa na aktivity sústavného vzdelávania; q tvorba harmonogramu hodnotenia sústavného vzdelávania; q elektronická evidencia získaných kreditov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Portál – elektronizácia systému Spustenie 6. 7. 2010 sestry sa prihlasujú pod zaslanými údajmi,

Portál – elektronizácia systému Spustenie 6. 7. 2010 sestry sa prihlasujú pod zaslanými údajmi, zadávajú absolvované vzdelávacie aktivít do systému, prihlasujú sa na hodnotenie; vedúci reg. centier – zadávanie ASV na portál Do 31. 10. 2011: q portál využíva 28617 Sa. PA q zhodnotených 17685 Sa. PA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Postup pri hodnotení q Informačný list - jún 2010 – informácie o hodnotení, prihlasovacie

Postup pri hodnotení q Informačný list - jún 2010 – informácie o hodnotení, prihlasovacie údaje q zadanie údajov v časti „Absolvované vzdelávacie aktivity“ a „Moja prax“, q po uplynutí 5 – ročného cyklu - prihlásenie sa na hodnotenie sústavného vzdelávania elektronický kalendár (výber konkrétneho dátumu a času) q hodnotiteľ na mieste overí správnosť údajov q centrum komory - rozhodnutie o splnení, nesplnení podmienok, resp. o nehodnotení sústavného vzdelávania; Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Najčastejšie problémy vyskytujúce sa pri hodnotení SV neúplné potvrdenia o účasti; absolvovanie aktivít, ktoré

Najčastejšie problémy vyskytujúce sa pri hodnotení SV neúplné potvrdenia o účasti; absolvovanie aktivít, ktoré neorganizoval oprávnený subjekt – problémy pri uznávaní kreditov; nepreukázanie overených fotokópií dokladov o vzdelaní (Bc. , Mgr. , špecializačné štúdium, certifikačná príprava a pod. ); slabé, nedostatočné počítačové zručnosti u niektorých Sa. PA neplnenie si povinnosti zúčastniť sa na hodnotení sústavného vzdelávania neoznamovanie údajov do registra v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Zhrnutie a vízia projektu Efektívne hodnotenie sústavného vzdelávania sestrám a pôrodným asistentkám; q Decentralizácia

Zhrnutie a vízia projektu Efektívne hodnotenie sústavného vzdelávania sestrám a pôrodným asistentkám; q Decentralizácia – postúpenie komunikačnej a konzultačnej úlohy v rámci SV z kancelárie komory na regionálne centrá – zlepšenie komunikácie, elektronizácia procesov, efektívnejší manažment prezenčných listín, supervízia; q vytvorenie kompletnej databázy aktivít sústavného vzdelávania prístupnej na portáli, efektívna elektronická evidencia účasti na aktivitách sústavného vzdelávania; q Postupné odbúravanie „papierových potvrdení o účasti“ a prechod na elektronické formy evidencie kreditov; q profesionalizácia v oblasti sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

 Ďakujem za pozornosť E - mail: sksapa@sksapa. sk Web: www. sksapa. sk Elektronický

Ďakujem za pozornosť E - mail: [email protected] sk Web: www. sksapa. sk Elektronický portál: https: //portal. sksapa. sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES