Medya Planlamas ve Stratejisi Medya Planlama Medya planlama

  • Slides: 12
Download presentation
Medya Planlaması ve Stratejisi

Medya Planlaması ve Stratejisi

Medya Planlama • Medya planlama süreci kolay bir süreç değildir çünkü kitle iletişim araçları,

Medya Planlama • Medya planlama süreci kolay bir süreç değildir çünkü kitle iletişim araçları, outdoor mecraları, destekleyici araçları vb uygun bir şekilde bir araya getirmeyi gerektirir. • Medya planlamasını gerektiği şekilde yapabilmek için mecraların özelliklerini bilmek gerekir. • Medya planlama “bir markanın veya hizmetin potansiyel tu keticisine reklamı ulas tırmanın en iyi yolu nedir? ”sorusuna cevap verecek bir dizi kararın alınma su recidir.

 • Medya planı medya seçimi için bir rehberdir. • Medya planı için medya

• Medya planı medya seçimi için bir rehberdir. • Medya planı için medya amaçları geliştirmek ve bu amaçlara ulaşmak için medya stratejileri belirlemek gerekir.

Sorulacak sorular • Kar edebilmek ic in hedef kitlemin ne kadarına ulaşmam gerekmektedir? •

Sorulacak sorular • Kar edebilmek ic in hedef kitlemin ne kadarına ulaşmam gerekmektedir? • Reklamlar hangi ortamlara veya medya arac larına yerles tirilmelidir? • Hedef kitle reklamı kac kez go rmelidir? • Reklam hangi gu nlerde ve zamanlarda go sterilmelidir? • Her bir ortama ne kadar bu tc e ayrılmalıdır?

Medya Stratejisi • Bu amaçlar belirlendikten sonra medya planlamacılar bu amaçlara nasıl erişeceklerine karar

Medya Stratejisi • Bu amaçlar belirlendikten sonra medya planlamacılar bu amaçlara nasıl erişeceklerine karar vermelidirler.

Mecra Karması • Reklamcıların kullanabileceği pek çok mecra mevcut. Peki bunların kaçı kullanılacak? •

Mecra Karması • Reklamcıların kullanabileceği pek çok mecra mevcut. Peki bunların kaçı kullanılacak? • Burada ürün ya da hizmetin özelliği, bütçe ya da bireysel tercihler belirleyici olabilir.

Medya Planlamada Temel Kavramlar • • İzlenme oranı (Rating), İzlenme payı (Share), Eris im

Medya Planlamada Temel Kavramlar • • İzlenme oranı (Rating), İzlenme payı (Share), Eris im (Reach), Ortalama izlenme su resi (ATS),

Medya Planlamanın Aşamaları 1) Rekabet Analizi 2) Hedef Kitle Analizi 3) Reklamın Bo lgesellig

Medya Planlamanın Aşamaları 1) Rekabet Analizi 2) Hedef Kitle Analizi 3) Reklamın Bo lgesellig i 4) Reklamın Zamanlaması 5) Reklam Kampanyasının Uzunlug u 6) Mecra Sec imi 7) Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Deg erlendirme

Zamanlama kararına ilişkin değişkenler • • Mevsimsellik Tatiller ve özel günler Günler Saatler

Zamanlama kararına ilişkin değişkenler • • Mevsimsellik Tatiller ve özel günler Günler Saatler

Reklam Kampanyasının Uzunluğu • • • Bu tc e, Satın alma c evrimi, Rakiplerin

Reklam Kampanyasının Uzunluğu • • • Bu tc e, Satın alma c evrimi, Rakiplerin reklamları, Marka sadakati, Reklamın yaratıcılıg ı, Medyanın durumu

Zamanlama Stratejileri • • • Su reklilik Stratejisi Nabız Stratejisi Atlama Stratejisi Bombardıman Bloklama

Zamanlama Stratejileri • • • Su reklilik Stratejisi Nabız Stratejisi Atlama Stratejisi Bombardıman Bloklama Blinking

 • Medya planlamacılar hedef kitleyle bulus abilecek en dog ru medya karıs ımını,

• Medya planlamacılar hedef kitleyle bulus abilecek en dog ru medya karıs ımını, medya ve bu tc e hedefleriyle c es itli potansiyel medya arac larının o zelliklerinin o rtu s tu g u ortamlara go re belirlemek zorundadır. • Bunu yaparken planlamacılar sadece televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel medya arac larını deg il c evrimic i reklamcılık, u ru n yerles tirme, sponsorluk, e-mesaj, kısa mesaj, tele-pazarlama, dog rudan posta, kitap, arkadas larla sohbet, bloglar gibi geleneksel olmayan marka temas fırsatlarını da go z o nu ne alırlar.